Privātsākumskolas ”Varavīksne” attīstības plāns
2015. – 2020. gadam

Mērķis: Nodrošināt mācību satura apguves saikni ar mūsdienu aktualitātēm un reālo dzīvi, iesaistot skolēnus un pirmsskolas audzēkņus daudzveidīgā praktiskā darbībā.

 

Pamatjomas 2015.-2017. gads. 2017.-2019. gads.  

2019.-2020. gads.

 

Mācību saturs Speciālās un pirmsskolas programmu pilnveide

 

Mācību priekšmetu standarta pārzināšana Izglītības programmu īstenošana
Mācīšana un mācīšanās Mūsdienu aktualitātes mācību procesā

 

Mācību process saistībā ar reālo dzīvi Daudzveidīgas praktiskās darbības mācību procesā
Skolēnu sasniegumi Atbalsts talantīgiem un spējīgiem skolēniem, audzēkņiem Sasniegumi mācību un audzināšanas darba pasākumos pilsētā, valstī Skolēnu un audzēkņu sasniegumu datu izvērtēšana
Atbalsts skolēniem Atbalsta pasākumi bērniem ar īpašām un speciālām vajadzībām Daudzveidīgas interešu izglītības programmu piedāvājums Karjeras izvēles pasākumi

 

Skolas vide Sadarbība ar absolventiem

 

Pozitīva, draudzīga, cieņpilna vide Skolas vizuālā identitāte
Resursi Štatu sarakstu pilnveide

 

Vides labiekārtošana Mācību un metodisko materiālu izstrāde Labākās pieredzes popularizēšana

 

Darba organizācija Iekšējo normatīvo aktu plnveide, pamatojoties uz ārējiem normatīviem aktiem Skolas vadības darbs Vērtēšanas procesā iegūtās informācijas izmantošana