Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 2-3 gadīgiem bērniem

Mēneša tēma: Lai skan Latvija.

Ziņa bērnam: Vēro apkārtējo vidi un pamana iespējas izpausties.

Mēneša sasniedzamais rezultāts: Darbojas kopā ar draugu radošajos darbos. Ieinteresēti klausās un aktīvi piedalās dzejoļu runāšanā.

Caurviju prasme: Draudzīgas un cieņpilnas attiecības ļauj mums justies piederīgiem grupai.

Novembris

Mācību jomas Sasniedzamais rezultāts
Valodu Klausās latviešu valodas skanējumā un reaģē uz atsevišķiem izteikumiem. To praktizējam mācoties J.Petera un M.Cielēnas dzeju par dzimteni un rudeni. Grupā skandē norādītos vārdus un vārdu salikumus. Pilnveido logopēdiskos vingrinājumus. Rosinām paplašināt vārdukrājumu. Mācamies mīļvārdiņus (zaķēns, kaķēns, pelēns…).
Sociālā un pilsoniskā  Apzinās savu piederību ģimenē,  bērnudārzā, pilsētā, valstī. Mācās to kopīgās un atšķirīgās pazīmes. Izrāda vēlmi darboties kopā ar citiem rotaļājas pārī un nelielā grupā. Sadarbojoties īsteno kopīgu uzdevumu. Sagatavojamies pasākumam “Mans prieks mana bērna acīm”.
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Salīdzina , parāda ,nosauc   un  vērot kā mainās krāsas dabā un savos radītajos darbos. Mācīt eksperimentēt zīmējot dažādas formas , līnijas (darbs- pelītes). Rosināt bērnu pastāstīt par radīto darbu. Izmantojot dažādus materiālus rada darbus par rudeni un tā svētkiem Mārtiņiem. Ritmiski dzied dziesmas par savu dzimteni un rudeni.
Dabaszinātņu Nosauc novērotās dabas parādības. (lietus, sniegs, varavīksne, vējš). Piedalās bērni pastaigās dažādos laika apstākļos ar piemērotiem apģērbiem. Pastaigā  bērna uzmanība tiek pievērsta dabas parādībām un aicināti sajust ar dažādām maņām redzēto, dzirdēto, sajusto. Tiek uzdoti jautājumi par novēroto un mācās nosaukt novērotos augus un dzīvniekus.

Vērot kā sētnieks rudenī veic savu darbu, mācīties to cienīt. Savākt rudens dāvātās veltes (lapas, kastaņi, zīles, kociņi…). Klāj galdu Mārtiņdienā no rudens veltēm. Izsmaržo, izgaršo rudeni.

Matemātikas Salīdzina lielumus , mērīšana ar nosacītu mēru piem: soļus. Mērīt attālumu pēc soļiem un sakārtot dabas materiālus augošā un dilstošā secībā (kastaņi, čiekuri, zīles). Rosina iepazīt ciparu simbolus (svinot dzimšanas dienas).
Tehnoloģiju  Apgūt dažādus darba paņēmienus un drošības noteikumus strādājot ar šķērēm (izņemt no mājiņas un ielikt atpakaļ). Pilnveidot griešanas prasmes- iegriezt, nogriezt, izgriezt. Ar sagatavoto materiālu veidot radošu darbu (veido peli, koku). Latvijas kontūrā ielīmē dabas kartiņas.
Veselības un fiziskās aktivitātes Izrādīt prieku par kustību aktivitātēm telpās un ārā. Soļo, skrien, rāpo , lien, veļas, lec (galopā, uz vienas kājas uz abām), mācās noturēt līdzsvaru. Izmantot apkārtnē esošo vidi un ļaut bērnam kustēties bērnam pieņemamā tempā. Izmantojot rotaļās pielietotos ritmus soļojot ierindā.

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 4-5 gadīgiem bērniem

Mēneša tēma: Lai skan Latvija!

Ziņa bērnam: Mums visapkārt ir dabas un cilvēku radītas skaņas.

Mēneša sasniedzamais rezultāts: Atšķir un nosauc skaņas avotu.

Caurviju prasme: pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība.

Novembris

Mācību jomas Sasniedzamais rezultāts Piezīmes
Valodu Klausās un mācās atpazīt audioierakstā dzirdēto skaņu un noteikt tās avotu.

Turpina saklausīt vai vārdā ir nosauktā skaņa, mācās pareizi izrunāt visas skaņas. Praktiski darbojoties iepazīst burtus, to formu. Zīmē dažādas līnijas (taisnas, liektas, lauztas). Turpina mācīties atpazīt sava vārda grafisko attēlojumu, raksta to pēc parauga.

8.11.2019. Mārtiņdiena
Sociālā un pilsoniskā Iepazīstas ar Mārtiņdienas un valsts svētku svinēšanas tradīcijām. Zina, ka Latvijā svin dažādus svētkus, to skaitā Latvijas dzimšanas dienu. Stāsta, kā var svinēt svētkus. Piedalās svētku sagatavošanā izglītības iestādē. Piedalās valsts svētku svinēšanā. Pazīst Latvijas karogu. Klausās valsts himnu. Nostājas miera stājā, dzirdot himnu. 15.11.2019. Latvijas proklamēšanas diena.

Apģērbs: balts, tumšs.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Klausās īsus dzejoļus. Atbild uz jautājumiem par dzirdētā dzejoļa saturu. Runā dzejoli kopā ar skolotāju. Patstāvīgi runā īsus dzejoļus.  Rada un īsteno savu ieceri veidojumā un kolāžā. Stāsta par savu prieku, aizrautību, pārsteigumu, atklājumiem radošajā procesā. Novērtē radošā darba neparastumu un izteiksmīgumu. Zīmē, veido radošos darbus telpu rotāšanai,  izmantojot latviešu etnogrāfisko rakstu elementus. Klausās pasaku, dzejoli, kurus var papildināt ar dažādām skaņu rīku radītām skaņām. Iesaistās pasakas un dzejoļa vienkāršā muzikālā inscinējumā. Klausās pieaugušā dziedājumu. Pievienojas pieaugušā dziedājumam, mācās dziedāt atbilstoši dziesmas tonalitātei un ritmam. Dzied atbilstoši dziesmas tonalitātei un ritmam kopā ar pieaugušo. Rotaļdarbībā brīvi kustas mūzikas ritmā, apgūst latviešu tautasdeju soļus, piemēram, gājienā un teciņus pa vienam vai pāros virzīties pa/pret dejas ceļu. Atbilstoši mūzikas daļām maina kustības virzienu.  
Dabaszinātņu Vēro un nosauc dažādas dabas parādības, piemēram, lietus, sniegs, krusa, migla, varavīksne, vējš. Īsi raksturo dabas parādības (stiprs vējš, dziļš sniegs).  Pēta Latvijas karti, mācās atpazīt kartē izmantotos dabas objektu apzīmējumus (upes, ezeri, jūra, meži, augstienes, līdzenumi). Mācās pastāstīt īsos teikumos par izpētīto.  
Matemātikas Praktiski darbojas ar dažādiem priekšmetiem, izzinot priekšmetu pazīmes. Grupē priekšmetus pēc nosacījuma. Grupē priekšmetus pēc saviem ieskatiem un paskaidro savu izvēli.

Salīdzina pēc skaita vienādas vai nevienādas priekšmetu kopas, savietojot priekšmetus attiecībā viens pret vienu. Salīdzinot kopas pēc skaita, lieto jēdzienus vairāk, mazāk, tikpat. Mācās saskatīt, atpazīt ciparus apkārtējā vidē, tos uzrakstīt. Praktiski darbojas ar dažāda garuma, platuma un ietilpības priekšmetiem. Izsaka vārdos savu vērojumu, lietojot jēdzienus garš/īss, plats/šaurs.

 
Tehnoloģiju Izvēlas materiālus noteikta objekta konstruēšanai, veidojot savu mūzikas instrumentu/skaņu rīku. No konstruēšanas materiāliem rada telpiskus objektus. Eksperimentē ar materiālu sakārtošanu un sastiprināšanu, darbojoties ar dažādu veidu (vienlaikus ne vairāk kā diviem) materiāliem. Darbojoties iepazīst dažādu formu savienojamības iespējas. Savieno detaļas bez palīglīdzekļiem, nosauc izveidoto konstrukciju. Stāsta par savas konstrukcijas stabilitāti, izturību, savienojumu precizitāti.  
Veselības un fiziskās aktivitātes Skrien dažādos tempos un ar virziena maiņu. Pārvietojas pēc nosacījuma: lec (ar abām kājām uz priekšu, uz augšu), rāpo dažādos veidos, mācās noturēt līdzsvaru. Pārvietojas pa līniju, joslu, horizontāliem un vertikāliem šķēršļiem. Darbojas ar bumbu, metot, tverot, ripinot gan individuāli, gan pa pāriem.

Zina, kādi drošības noteikumi jāievēro pārvietojoties un mācās tos ievērot. Saskata šķērsli un mēģina to pārvarēt dažādos veidos. Piedalās kustību rotaļās.

Mācās ievērot veselīga dzīvesveida principus. Stāsta, ka tas nozīmē – lietot veselīgu uzturu, ievērot dienas režīmu, ģērbties atbilstoši laikapstākļiem, regulāri iesaistīties fiziskajās aktivitātēs.

 

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 5-6 gadīgiem bērniem

Mēneša tēma: Lai skan, Latvija!

Ziņa bērnam: Kopīgi rīkot svētkus nozīmē tos plānot, svinēt un pēc svētkiem visu sakārtot.

Mēneša sasniedzamais rezultāts: Aktīvi piedalās svētku plānošanā, rīkošanā un svinēšanā, izsakot savus ierosinājumus, uzklausot un pieņemot citu domas.

Caurviju prasme:  pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība.

Novembris

Mācību jomas Sasniedzamais rezultāts Piezīmes
Valodu Turpina piedalīties daudzveidīgās darbībās, kurās jāsaklausa, jāatšķir un jānosauc skaņas, piemēram, nosaukt attēlā redzamā priekšmeta nosaukumu pa skaņām. Klausās tekstu ( par Mārtiņiem), nosauc tajā darbojošās personas, atstāsta notikumus, izdomā teksta turpinājumu. Uzzina ticējumus saistībā ar gadskārtu tradīcijām. Izdomā teikumus pēc dotajiem atslēgas vārdiem. Kopīgi sacer dzejoli Latvijai.

Turpina patstāvīgi rakstīt burtu elementus, rakstītos burtus un vārdus (atbilstoši bērna spējām). Saklausa vārda pirmo un pēdējo skaņu, uzraksta to.

Pareizi izrunā visas skaņas, skandējot latv. t.dz.

8.11.2019. Mārtiņdiena
Sociālā un pilsoniskā Skaidro, ka Latvija ir daļa no pasaules. Zina, ka dzīvo Latvijā. Pastāsta, ka Latvija ir valsts, kurā ir pilsētas un lauki, upes, ezeri, dzīvo dažādas tautības cilvēki utt.

Piedalās svētku gatavošanās procesā, sniedz piemēru ,, Mārītes,, grupiņas bērniem ar priekšnesumu, pašgatavotu cienastu.

Zin, kas ir Lāčplēša diena. Klausās un dzied valsts himnu, pazīst valsts karogu. Ciena citu viedokli par lietu vērtību.

Saprot vienotu kārtības un drošības noteikumu nozīmi iestādes telpās, uz ielas, ievēro tos.

15.11.2019. Latvijas proklamēšanas diena.

Apģērbs: balts, tumšs.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Zīmē, glezno, veido, rada kolāžu, mērķtiecīgi variē un kombinē krāsas, līnijas laukumus, tekstūras dažādos formātos un ritmos (Mārtiņa zīme). Raksturo savu darbiņa izteiksmīgumu, atklājuma prieku, radošumu. Novērtē darba neparastumu un izteiksmīgumu. Zīmē, veido radošus darbus telpu rotāšanai, izmantojot latviešu etnogrāfisko rakstu elementus. Patstāvīgi sagatavojas darbam, izvēloties nepieciešamos materiālus. Sakārto savu darba vietu pirms un pēc darbošanās.

Klausās t.dz., īsus dzejoļus. Atbild uz jautājumiem par dzirdētā dzejoļa saturu.

Muzicē individuāli un kopā ar citiem: dzied (Mārtiņi. Gailis un viņa ģimene. Latvijai), spēlē skaņu rīkus ( metalafonu, kociņus, šeikerīšus), izpilda ( improvizē) muzikāli ritmiskas kustības.

 
Dabaszinātņu Stāsta par novērotajām pārmaiņām tuvākajā apkārtnē dažādos gadalaikos, diennakts daļās un laikapstākļos. Atveido dažādus dzīvniekus (lāci, gaili, citu saimi), izprot saikni ar apkārtni un latviskajām tradīcijām. Raksturo dzīvnieku rīcību, pielāgojoties gadalaikiem. Atpazīst Latvijā sastopamās ogas, augļu, riekstus. Iesaistās tuvākās apkārtnes sakopšanas darbos.  
Matemātikas Praktiskā darbībā turpina iepazīt ciparus, dala skaitu divās, trīs utt. daļās. Salīdzina priekšmetu kopas pēc skaita un lieluma, lietojot jēdzienus vairāk, mazāk, tikpat, lielāks, mazāks.

Noskaidro ievārijuma receptē nepieciešamās sastāvdaļas, salīdzina daudzumu, svaru. Apgūst iemaņas darboties ar virtuves svariem. Apmeklē tirgu, iegādājas nepieciešamās sastāvdaļas.

Praktiski darbojoties, pēta telpiskus ķermeņus, raksturo to formu, vēro tos no cita skata punkta. Eksperimentē ar figūrām (dažāda izmēra, formas kartona kastītes), tās savienojot, izveido citu figūru un sasaista ar kādu pazīstamu objektu. Stāsta par savas konstrukcijas stabilitāti, savienojuma precizitāti, izskatu, celtnes nosaukumu. Plāno savas ieceres īstenošanas soļus, izvēlas nepieciešamos materiālus, detaļas.

Raksta ciparus. Zīmē dažādus līnijas rakstus, ornamentus. Mēra garumu, izmantojot nosacītu mēru, noteikt svaru, izdarīt elementārus secinājumus.

 
Tehnoloģiju Apgūst dažādus tehnaloģiskos paņēmienus un drošības noteikumus savas ieceres īstenošanai no papīra un pārtikas produktiem : līmē patstāvīgi, izvēlas atbilstošu līmi un līmēšanas paņēmienu, ievēro drošības noteikumus.

Savieno detaļas un iegūst sev vēlamo konstrukcijas formu no piedāvātajiem vai paša izvēlētajiem materiāliem.Stāsta par šīs konstrukcijas iespējamo pielietojumu.Izvērtē savas prasmes un izveidoto konstrukciju, piemēram, tās orģinalitāti, stabilitāti, savienojuma precizitāti.

Piedalās vienkāršu ēdienu pagatavošanā. Kopā ar pieaugušo mācās mizot, griezt, ziest, maisīt, pievienot nepieciešamās sastāvdaļas.

 
Veselības un fiziskās aktivitātes Ikdienā regulāri ievēro personīgo higiēnu. Izdara secinājumus, prognozē, kas varētu notikt, ja nemazgā rokas, nesakārtotu mantas utt. Skaidro, kāpēc ir svarīga tīrība un kārtība.

Pārvietojas sev un citiem drošā veidā dažādās šķēršļu joslās un kustību rotaļās; apvieno soļošanu, skriešanu, rāpošanu, rāpšanos, notur līdzsvaru, izvēlas pārvietošanās veidu atbilstoši situācijai.