Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 2-3 gadīgiem bērniem

Mēneša tēma: Pārmaiņas un pārvērtības.

Ziņa bērnam: Dziesmas un stāsti par Liepāju raisa iztēli un rosina radošu darbību.

Mēneša sasniedzamais rezultāts: Pavada  ilgāku laiku darbojoties un eksperimentējot ar dažādu materiālu pārvietošanu.

Caurviju prasme: Savstarpēju atbalsts un rīcības saskaņotība. Rūpes par savu un citu darbību.

Marts

Mācību jomas Sasniedzamais rezultāts
Valodu   Saista sevi ar savu vārdu un ķermeni. Rosināt stāstīt par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto. Rotaļa “Mans vārds”. Veikt logopēdiskos vingrinājumus ar rotaļu “Meža dziesma”, “Suns”. Ieklausās tekstā un reaģē uz to ar emocijām, darbību un valodu.
Sociālā un pilsoniskā  Mācīties pareizi turēt un lietot galda piederumus. Mācīties nosaukt savu un citu emocijas (skumjas, prieks,…). un mācās tās paust atbilstoši situācijai. Atpazīt Liepājas karogu un atrašanās vietu Latvija.
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Turpināt praktiski darboties ar  sāls mīklu .  Rosināt piebalsot pieaugušā dziedājumam: B. Brice “Re kāds es!”,”Jautrais vilciens” kā arī piedalīties kustību rotaļās: I. Circene “Pavāru rotaļa”, I. Circene “Kurpnieku rotaļa”, L.Ābola “Pavasara zvaniņš”. Runā skaitām pantus. Klausāmies dziesmas par Liepāju pastaigas laikā pie “Līvas koka” un iepazīstamies ar Liepājas himnu (Kūrmājas prospekts).
Dabaszinātņu Rosināt eksperimentēt un secināt ka ūdenī metot priekšmetu veidojas apļi uz ūdens    (laiž kuģīšus, spalviņas). Pastaigas laikā vēro lietu, vēro apkārt notiekošo pēc lietus. Klausās stāstus “Kādēļ līst lietus pēc tam pārrunā un krāso attēlus.
Matemātikas Mācīties atpazīt apli , četrstūri un apvilkt trafaretus pēc tam radoši izkrāsot. ”Salāpa apģērbu” ar atbilstošu lieluma, krāsas un formas ģeometriskām figūrām.
Tehnoloģiju Mācīties apgūt papīra plēšanas prasmes . Turpinām attīstīt sīko pirkstu muskulatūru darbojoties ar saspraudēm, piespraudēm, knaģiem. No dažādām ģeometriskām figūrām aplicē pilsētu- Liepāju.
Veselības un fiziskās aktivitātes Mācās saskatīt iespējamos traumu gūšanas veidus (sasitumus, zilumus, nobrāzumus) un rīkojas atbilstoši norādījumiem, kas saistīti ar drošību. Izmanto apkārtnē esošo vidi un ļaut veikt kustību uzdevumus bērnam pieņemamā tempā (skriet  kolonā viens aiz otra,  noturēt līdzsvaru).  Kustību rotaļa pārvietoties ar dažādiem nosacījumiem (skrien, lec, rāpo).

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 4-5 gadīgiem bērniem

Mēneša tēma: Kā lai izaudzē?

Ziņa bērnam: Augi aug noteiktos apstākļos.

Mēneša sasniedzamais rezultāts: Patstāvīgi un secīgi stāsta par izaudzētā auga augšanas ciklu un augšanai nepieciešamajiem apstākļiem, balstoties uz savu pieredzi.

Caurviju prasme: Sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, kritiskā domāšana un problēmrisināšana.

Marts

Mācību jomas Sasniedzamais rezultāts Piezīmes
Valodu Stāsta par sižetiskajā attēlā redzamo. Saklausa un nosauc paspilgtināti izrunātu pirmo skaņu vārdā. Nosauc pirmo skaņu vārdā. Saklausa un atšķir garu un īsu patskani, parāda to ar žestiem. Saklausa un nosauc patskaņus vārda sākumā. Atbild uz atvērtiem jautājumiem par auga augšanu, stāsta par savu pieredzi. Mācās uzdot jautājumu par konkrēto tēmu, sagaida atbildi uz savu jautājumu.

Atdarina pieaugušā rakstīšanas darbības, raksta burtu elementus (svītra, lociņš, ovāls, pusovāls, cilpa). Turpina iepazīt burtu formas, veidojot tos no dažādiem materiāliem (piemēram, sēklām), nosauc izveidoto burtu. Pieraksta vienkāršus vārdus pēc parauga vai patstāvīgi.

 
Sociālā un pilsoniskā Iepazīstas ar Liepājas karogu, ģērboni. Piedalās svētku sagatavošanā izglītības iestādē (Liepājas dzimšanas diena). Veido informatīvas un dekoratīvas kolāžas – veltījums Liepājai. Stāsta par sevi, raksturojot savu izskatu. Pastāsta par savu pilsētu, kas tajā patīk, kas nepatīk.

Uzņemas atbildību par uzticētajiem pienākumiem (sava auga kopšana). Sakārto savu darba vietu pēc darba, noliekot vietā izmantotās rotaļlietas un instrumentus.

 
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Zīmē un glezno dažādas formas laukumus; aizpilda tos ar krāsu, tekstūru. Vingrinās pareizi strādāt ar akvareļu krāsām, ievērojot to īpašības (veido sava iesētā auga nākotnes attēlu pēc iztēles). Nosauc priekšmeta vai dabas objekta krāsu. Novērtē sava radoša darba neparastumu un izteiksmīgumu, mācās raksturot savu radošu darbu.

Pievienojas pieaugušā dziedājumam, dzied atbilstoši dziesmas tonalitātei un ritmam. Mūzikas pavadījumā spēlē skaņu rīkus gan brīvi pēc izvēles, gan pēc nosacījuma. Klausās un runā skaitāmpantu, “mēles mežģus”.

 
Dabaszinātņu Darbojas kopā ar pieaugušo (sēj, stāda augus, laista telpaugus). Mācās nosaukt un atšķirt auga daļas. Raksturo auga augšanai nepieciešanos apstākļus. Veic eksperimentus (Kura sēkla uzdīgs? un Vai zieds mainīs krāsu?), novēro augus, pēta augsni, sēklas, rūpējas par savu augu, mācās par auga ēdamajām daļām, savus novērojumus un secinājumus attēlo, pieraksta un apkopo pašu veidotā piezīmju grāmatā.

Mācās izprast to, ka augi ir dzīvi un pret tiem jāizturas saudzīgi, kā arī ikdienas situācijās mācās ievērot drošības noteikumus saskarsmē ar augiem. Iepazīstas ar “Cūkmena detektīvu” tēmu Audzēsim skābekli.

Šomēnes pētam dažada veida sēklas un darbojamies ar tām!

Ja ir iespēja, aicinām atnest uz grupiņu kādas sēklas pētniecības procesam!

Matemātikas Turpina iepazīt ciparu formu, izliekot to no dažādiem materiāliem, mācās uzrakstīt ciparu. Praktiskā darbībā mācās grupēt priekšmetus (sēklas) pēc veida, pēc lieluma. Sakārto sēkas no mazākās uz lielāko, izliek ciparam atbilstošu sēklu skaitu (1-10). Mācās grupēt priekšmetus pēc saviem ieskatiem, paskaidro savu izvēli. Izdomā un saliek ritmisku rindu dažādos virzienos. Salīdzina divas priekšmetu kopas, lietojot jēdzienus vairāk, mazāk, tikpat. Mēra trauka ietilpību ar nosacīto mēru.  
Tehnoloģiju Izvēlas nepieciešmos materiālus uzdevuma veikšanai (sēklu mozaīka), iekārto savu darba vietu, plāno nepieciešamo darbību secību, lai nonāktu līdz rezultātam. Mācās vērtēt savas ieceres rezultātu pēc iepriekš izvirzītiem kritērijiem. Izsaka priekšlikumus sava gala produkta pilnveidei.

Darbojas ar plastisku materiālu, veido dažādas formas, izvelk detaļas, savieno atsevišķas detaļas (veido dārzeņus, augļus). Nosauc veselīgus pārtikas produktus (no augu valsts), ko ikdienā lieto uzturā.

 
Veselības un fiziskās aktivitātes Piedalās kustību rotaļās, apvienojot, soļošanu, skriešanu, lekšanu, rāpošanu, notur līdzsvaru. Pārvieto priekšmetus, izvēloties darbības veidu atbilstoši situācijai (padod, tver, ripina, met, vada, sper). Ar prieku iesaistās nodarbībās telpās un ārā un veido veselīga dzīvesveida ieradumus. Mācās par veselīgu uzturu, veido kolāžu (Veselīgs šķīvis), izmantojot dažādus augu valsts produktus. Stāsta par personīgās higiēnas ievērošanas nozīmi veselības uzturēšanā. Skatās video, kā pareizi mazgāt rokas un tīrīt zobus.  

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 5-6 gadīgiem bērniem

Mēneša tēma: Kā lai izaudzē?

Ziņa bērnam: Augi aug noteiktos apstākļos.

Mēneša sasniedzamais rezultāts: Patstāvīgi un secīgi stāsta par izaudzētā auga augšanas ciklu un augšanai nepieciešamajiem apstākļiem, balstoties uz savu pieredzi.

Caurviju prasme: Sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, kritiskā domāšana un problēmrisināšana.

Marts

Mācību jomas Sasniedzamais rezultāts Piezīmes
Valodu Pēc teksta klausīšanās meklē atbildes uz jautājumiem, izmantojot attēlus, vārdu kartes. Atstāsta notikumus pareizā secībā ar atbalsta materiāliem vai bez tiem.

Vingrinās īso un garo patskaņu, līdzskaņu un divskaņu izrunā. Klausās un atkārto dzirdētās skaņas.

Atbild uz atvērtiem jautājumiem par auga augšanu, stāsta par savu pieredzi. Mācās uzdot jautājumu par konkrēto tēmu, sagaida atbildi uz savu jautājumu.

Pazīst un pārvelk rakstītos burtus. Saskata apkārtnē, tekstā pazīstamus rakstītos burtus, nosauc tos. Turpina iepazīt burtu formas, veidojot tos no dažādiem materiāliem (piemēram, sēklām), nosauc izveidoto burtu.

 
Sociālā un pilsoniskā Zina, ka dzīvo Liepājā. Pastāsta kādas pilsētas vēl pazīst. Atpazīst un nosauc Liepājas simbolus – karogu, ģerboni un himnu, mācās ar cieņu izturēties pret tiem. Piedalās svētku sagatavošanā izglītības iestādē (Liepājas dzimšanas diena).

Stāsta par sevi un piederību ģimenei, arī par savu dzīvesvietu un tuvākajā apkārtnē esošajiem objektiem. Pastaigas laikā vēro ielu vai māju nosaukumus, numurus. Nosauc savas dzīvesvietas adresi, izsaka savu viedokli, kāpēc tas jāzina. Mācās orientēties un nosaukt tuvākās vides ievērojamākās vietas – Liepājas rožu laukums, Liepājas pludmale, Liepājas tirgus, Liepājas ostmala. Pastāsta par savu mīļāko vietu pilsētā. Uzņemas atbildību par uzticētajiem pienākumiem (sava auga kopšana). Sakārto savu darba vietu pēc darba, noliekot vietā izmantotās rotaļlietas un instrumentus.

 
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Veido, rada kolāžu, eksperimentē ar krāsām, līnijām, laukumiem, formām, tekstūru. Raksturo radītā darba izteiksmīgumu ( piem. krāsu, līniju noskaņu, spēku, kustību, informāciju). Klausoties R.Paula dziesmu ,, Ai, zeme, zemīte’’ veido radošu darbu par dzirdēto. Prot izvēlēties nepieciešamos materiālus savas ieceres īstenošanai. Stāsta par savu radošo procesu, ieceres radīšanu un īstenošanu. Novērtē sava un grupas biedru veikumu.

Pievienojas pieaugušā dziedājumam, dzied atbilstoši dziesmas tonalitātei un ritmam. Mūzikas pavadījumā spēlē skaņu rīkus gan brīvi pēc izvēles, gan pēc nosacījuma.

Piedalās, izspēlē paša izdomāta teksta dramatizācijā, izspēlē paša izvēlētu lomu. Runā lieto dažādas runas intonācijas.

 
Dabaszinātņu Darbojas kopā ar pieaugušo (sēj, stāda augus, laista telpaugus). Mācās nosaukt un atšķirt auga daļas. Raksturo auga augšanai nepieciešanos apstākļus. Veic sēklu dīgšanas eksperimentu, pētot dažādu ūdens (lietus ūdens, ūdensvada ūdens, filtrēts ūdens) ietekmi uz dīgšanas procesu. Noskaidro, vai gaisma var ietekmēt sēklu dīgšanu un dīgļu attīstību. Stāsta par novēroto un to apkopo savā darba lapā.

Mācās izprast to, ka augi ir dzīvi un pret tiem jāizturas saudzīgi, kā arī ikdienas situācijās mācās ievērot drošības noteikumus saskarsmē ar augiem, stāsta par savu pieredzi to kopšanā.

Pastaigas laikā pēta dažādu augu, pumpuru daudzveidību, to augšanas procesu. Novēro vāzē ielikto dažādu koku zaru plaukšanu, izsaka savu viedokli.

Šomēnes pētām dažāda veida sēklas un darbojamies ar tām!

Ja ir iespēja, aicinām atnest uz grupiņu kādas sēklas pētniecības procesam!

Matemātikas Saskata, salīdzina atšķirības dīgļu, sēklu izskatā (krāsa, lielums, forma, nozīme uc), grupē pēc vairākām pazīmēm. Izmanto lineālu izpētei un mērīšanai.

Saskata ritmu apkārtējā vidē ( tapetēs aizskaros, apģērbā, ēkās u.c.), dabā (diena, nakts, gadalaiki), kustībās. Turpina, veido savu ritmisku rindu pēc nosacījuma.

 
Tehnoloģiju Izvēlas nepieciešamos materiālus uzdevuma veikšanai (sēklu mozaīka), iekārto savu darba vietu, plāno nepieciešamo darbību secību, lai nonāktu līdz rezultātam. Mācās vērtēt savas ieceres rezultātu pēc iepriekš izvirzītiem kritērijiem. Izsaka priekšlikumus sava gala produkta pilnveidei.

Veido no sāls mīklas  ietvaru mozaīkai. Veltnē starp plaukstām, noapaļo, iespiež iedobumu, izvelk, formē un savieno detaļas.

Piedalās vienkāršu un veselīgu ēdienu pagatavošanā, iepazīstot veselīga uztura nozīmi.

 
Veselības un fiziskās aktivitātes Ar prieku iesaistās fiziskajās aktivitātēs un veido veselīga dzīvesveida ieradumus. Mācās izvērtēt, kurus ieradumus izdodas veidot viegli, kuri – sagādā grūtības. Ikdienā regulāri ievēro personīgo higiēnu, skaidro, kāpēc ir svarīga tīrība un kārtība. Skatās video, dziesmu kā pareizi mazgāt rokas un tīrīt zobus.

Piedalās kustību rotaļās, apvienojot, soļošanu, skriešanu, lekšanu, rāpošanu, notur līdzsvaru. Pārvieto priekšmetus, izvēloties darbības veidu atbilstoši situācijai (padod, tver, ripina, met, vada, sper).