Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 2-3 gadīgiem bērniem

Laiks: septembris Tēma: Es jaunā pasaulē.
Ziņa bērnam Darbošanās sākas ar izvēli, tai seko mērķtiecīga izmantošana un beidzas ar vietas sakārtošanu.
Sasniedzamais rezultāts Patstāvīgi izvēlas lietas, apzināti darbojas, novieto tās paredzētajā vietā pirms izvēlas nākamo.
Mācību jomas Sasniedzamais rezultāts Piezīmes
Valodu Saprot vienkāršu norādījumu, jautājumu, mācās atbilstoši rīkoties. Klausās tekstu un reaģē uz tā saturu ar mīmiku, kustībām, vārdiem. Nosauc atsevišķus priekšmetus, dzīvas būtnes un darbības. Nosauc darbības, kuras veic pats un citi.

Atrod un atpazīst sava vārda pirmo burtu. Mācās pārvilkt sava vārda pirmo rakstīto burtu.

31.08. Zinību diena plkst. 9:30

Svinīgs apģērbs

Sociālā un pilsoniskā Mācās saistīt sevi ar savu vārdu un ķermeni. Rosināt kopā ar audzinātāju izdomāt un ilustrēt 3 grupas noteikumus. Vingrinās novilkt apģērbu (atpogāt, aizpogāt) un apavus ar audzinātājas palīdzību. Vajadzības gadījumā vēršas pie audzinātājas pēc palīdzības.  
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Mācīties zīmēt neierobežotā laukumā dažādas līnijas (vertikālas, horizontālas, liektas, lauztas, punktus) radošajā darbībā. Rosināt piebalsot audzinātājas dziedājumam.

 Vingrināties runāt skaitām pantus.

 
Dabaszinātņu Rosināt aplūkot, taustīt priekšmetus, kuri izgatavoti no plastmasas, papīra, akmens, koka. Grupēt priekšmetus pēc noteiktas pazīmes (krāsa, masa, faktūra, izturība u. c.). Mēģināt nosaukt materiālus, no kuriem izgatavoti priekšmeti.  
Matemātikas Mācīties nosaukt priekšmetu skaitu trīs apjomā. Uzliek priekšmetus atbilstoši skaitam (viens, divi, trīs). Rosināt grupē priekšmetus pa vienam, diviem un trim.

Darbojas ar smilšpapīra cipariem un mēģina patstāvīgi uzrakstīt dotos ciparus 1, 2, 3.

Vēro, kā skolotājs kārto priekšmetus rindā, un līdzdarbojas. Vingrinās priekšmetu kārtošanā dažādās rindās. Kārto priekšmetus rindā un ievēro atstarpes.

 
Tehnoloģiju Rosināt izzināt  veidošanas materiālu- sāls  mīklu  to mīcot,  staipot, spiežot, veltnējot starp plaukstām veidot apaļas un garenas formas. Rosināt izgatavot mārīti no veidošanas materiāla.  
Veselības un fiziskās aktivitātes Rosināt veikt ar personīgo higiēnu saistītas darbības (roku mazgāšana) audzinātājas uzraudzībā. Veicināt iesaistīties fiziskajās aktivitātēs telpās un ārā , ievērojot dienas režīmu. Pilnveidot prasmes tvert un padot dažāda lieluma priekšmetus sadarbībā ar audzinātāju. No paša izvēlēta sākuma stāvokļa ripina bumbu nenoteiktā virzienā un seko tai.  

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 4-5 gadīgiem bērniem

Laiks: septembris Tēma: Draudzēsimies
Ziņa bērnam Draudzīgas un cieņpilnas attiecības ļauj mums justies pieņemtiem grupā.
Sasniedzamais rezultāts Izmanto 1-2 divas stratēģijas konfliktu risināšanai.

 

Mācību jomas Sasniedzamais rezultāts Piezīmes
Valodu Atbild uz jautājumu par savu vajadzību. Izsaka savu vajadzību. Iepazīst burta formu, piemēram, attēlo to ar kustībām, veido no dažādiem materiāliem. Nosauc izveidoto burtu. Apkārtējā vidē atrod un nosauc pazīstamus burtus. Iepazīstas ar sava vārda grafisko attēlojumu. Atrod sava vārda kartīti un to lieto atbilstoši vajadzībai (pieliek pie durvīm). 31.08. Zinību diena 9:30

Svinīgs apģērbs

Sociālā un pilsoniskā Stāsta par sevi, nosaucot dzimumu, vecumu, vārdu, uzvārdu. Raksturo savu izskatu, piemēram, matu un acu krāsu. Vēro, kā citi bērni kopā rotaļājas. Pēc cita bērna vai skolotāja aicinājuma sāk rotaļāties pārī ar otru bērnu. Pēc paša iniciatīvas iesaistās sevi interesējošās rotaļās pārī ar otru bērnu. Izrāda vēlmi un rotaļājas nelielā grupā.

Stāsta par kārtības un drošības noteikumiem savā ģimenē un mājās, to nozīmi. Uzklausa, piedāvā un pieņem skolotāja vai cita bērna izvirzītos 5 noteikumus grupā. Kopā ar skolotāju vizualizē noteikumus.

 
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Klausās pieaugušā dziedājumu – skolas himnu. Dzied skolas himnu.

Klausās dzejoli “Labie vārdi”. Grupā, pāri un individuāli skaita dzejoli.

Klausās pasaku par draudzību, ilustrēt to.

 
Dabaszinātņu Pārrunā, kādēļ ir jāsaudzē daba, izpēta grāmatu “Cūkmens” ,pārrunā, kas notiek ar dabu, ja to nesaudzē.  
Matemātikas Praktiskā darbībā mācās pazīt un uzrakstīt ciparus. Praktiski darbojas ar dažādiem priekšmetiem, izzinot priekšmetu pazīmes. Grupē priekšmetus pēc nosacījuma. Grupē priekšmetus pēc saviem ieskatiem un paskaidro savu izvēli.  
Tehnoloģiju Vienmērīgi noklāj ar līmi savienojamās detaļas. Izmanto materiālam atbilstošu līmi. Piespiež uzlikto detaļu un pārliecinās, vai tā ir pielīmēta. (veidojot bitīti)  Konstruē no dotām figūrām savu bitīti. Gatavošana.

Veido no veidošanas materiāla regulāras vai neregulāras formas, veltnē, izvelk detaļas no vienas pikas. Savieno atsevišķas detaļas. (Biti no veidojamā materiāla vai plastalīna)

 
Veselības un fiziskās aktivitātes Pārvietojas dažādos veidos šķēršļu joslās un kustību rotaļās ar noteikumiem. Izvēlas sev interesējošu aktivitāti. Kopā ar citiem piedalās kustību rotaļās. Veido šķēršļu joslu no piedāvātajiem resursiem. Pārvarot šķēršļus, ievēro drošības noteikumus.  

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 5-6 gadīgiem bērniem

Laiks: septembris Tēma: Draudzēsimies.
Ziņa bērnam Draudzīgas un cieņpilnas attiecības ļauj mums justies pieņemtiem grupā un apkārtējā vidē.
Sasniedzamais rezultāts Mācās risināt konfliktsituācijas izmantojot pieņemamus paņēmienus.

 

Mācību jomas Sasniedzamais rezultāts Piezīmes
Valodu Stāsta par redzēto un dzirdēto, piedzīvoto, tai skaitā savām emocijām un rīcību saprotami un secīgi. Pazīst un raksta rakstītos burtus neierobežotā lakumā, līnijās. Jautā par neskaidro un atbild uz konkrētu jautājumu. 31.08. Zinību diena 9:30

Svinīgs apģērbs

Sociālā un pilsoniskā Stāsta par sevi, nosaucot dzimumu, vecumu, vārdu, uzvārdu. Nosauc savas un citas emocijas (skumjas, bailes, izbrīns, pārsteigums) un mācās paust tās atbilstoši situācijai.

Stāsta par kārtības un drošības noteikumiem savā ģimenē un mājās, to nozīmi. Uzklausa, piedāvā un pieņem skolotāja vai cita bērna izvirzītos noteikumus grupā. Kopā ar skolotāju vizualizē noteikumus.

 
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Klausās pieaugušā dziedājumu – skolas himnu. Dzied skolas himnu.

Klausās dzejoli “Labie vārdi”. Grupā, pāri un individuāli skaita dzejoli. Maina balss skaļumu, runas tempu, runājot dzejoļus, atbilstoši dzejoļa saturam. Vēro, klausās un iztēlojas, rada un īsteno ideju daudzveidīgā darbībā.

Klausās pasaku “Draudzības spēks”, atbild uz jautājumiem par dzirdēto. Attēlo pasakas sižetu, izmantojot krāsas.

 
Dabaszinātņu Stāsta par novērotajām pārmaiņām dabā, mainoties laikapstākļiem, diennaktij, gadalaikiem.

Pārrunā, kādēļ ir jāsaudzē daba, izpēta grāmatu ’’Rūķis šķiro”’ ,pārrunā, kas notiek ar dabu, ja to nesaudzē. Izrāda iniciatīvu un iesaistās tuvākās apkārtnes sakopšanā.

 
Matemātikas Nosauc priekšmetu skaitļu 10 apjomā praktiskā darbībā. Veido skaitļa sastāva dažādas variācijas skaitļa 10 apjomā.

Veido ritmiskas rindas un sakārtojumus no priekšmetiem un ģeometriskām figūrām pēc nosacījuma un radoši.

Raksta ciparus.

 
Tehnoloģiju Vienmērīgi noklāj ar līmi savienojamās detaļas. Izmanto materiālam atbilstošu līmi. Piespiež uzlikto detaļu un pārliecinās, vai tā ir pielīmēta. (veidojot bitīti) . Konstruē no dotām figūrām savu bitīti.

 Veido bitīti, izmantojot veidošanas materiālu(plastilīnu).

 
Veselības un fiziskās aktivitātes Pārvietojas dažādos veidos šķēršļu joslās un kustību rotaļās ar noteikumiem. Izvēlas sev interesējošu aktivitāti. Kopā ar citiem piedalās kustību rotaļās. Veido šķēršļu joslu no piedāvātajiem resursiem. Pārvarot šķēršļus, ievēro drošības noteikumus.