Mēneša tēma: Es jaunā pasaulē.

Ziņa bērnam:Katrs kaut ko prot un var izdarīt.

Mēneša sasniedzamais rezultāts: Patstāvīgi izvēlas  lietas, apzināti darbojas ar dažādiem materiāliem.

Septembris

Mācību jomas Sasniedzamais rezultāts Piezīmes
Valodu Klausīties un atkārt dzirdētās skaņas. Apklust un pievērsties skaņas avotam, nosaukt skaņas avotu. Skaņu un to savienojumu izrunāt dažādi (skaļi, klusi, ātri, lēni). Kopā lasīt grāmatu “Toto un viņa draugi”. Aplūkot dažādas grāmatas un šķirstīt lapas, vērot attēlus. Imitēt lasīšanu. Mācīties atpazīt savu rakstīto vārdu (mārīti, galda zīmes). 2.09. Zinību diena plkst. 9:30

Svinīgs apģērbs

Sociālā un pilsoniskā Pētīt, iepazīst savu ķermeni, nosaukt ķermeņa daļas, ģērbjoties, skatoties spogulī, spēlējoties ar rotaļlietām. Apgūst rotaļu “Kur ir…”? Izrādīt vēlmi veikt kādu darbību ar citiem. Tvert, turēt, dot priekšmetus  un dod draugam. Izprot norādījumus- lūdzu atnes, met, dod. Lietot patstāvīgi galda piederumus un salveti. 6.09. Tēvu diena “Šķilas” ierašanās no 17:00-18:00

Dalības maksa 5 eur

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Salīdzinat  , parādīt un nosaukt krāsas savā un cita radītā darbā, vērot kā mainās krāsas dabā un savos zīmētajos darbos. Mācīt eksperimentēt zīmējot dažādas formas , līnijas. Rosināt bērnu pastāstīt par radīto darbu. Veidot darbu “Rudentiņš bagāts vīrs” (izmantojot dažādus materiālus). Rosināt bērnus piedalīties rotājumu veidošanā.

Brīvi kustēties mūzikas pavadījumā. Aicināt bērnus līdzdarboties, izveidot savas kustības izmantojot skaņu rīkus.

10.09. plkst. 17:30 Vecāku sapulce
Dabaszinātņu Nosaukt novērotās dabas parādības. (lietus, sniegs, varavīksne, vējš). Piedalās bērni pastaigās dažādos laika apstākļos ar piemērotiem apģērbiem. Pastaigā  bērna uzmanība tiek pievērsta dabas parādībām un aicināti sajust ar dažādām maņām redzēto, dzirdēto, sajusto. Tiek uzdoti jautājumi par novēroto un mācās nosaukt novērotos augus un dzīvniekus.  
Matemātikas Atšķirt jēdzienus- viens, daudz. Nosaukt noteikta skaita priekšmetus sadzīviskās situācijās piem. Klājot galdu, dalot rotaļlietas, paņemot cepumus, izmantojot ciparu uzskates materiālus (apskatāmus un taustāmus). Nosaukt bērna darbības un rosina bērnus  nosaukt savas darbības. Veidot taisnas rindas no priekšmetiem un ievērot atstarpes. Paši bērni prot veidot rindu, apli, zig zag līniju un ievērot atstarpes.  
Tehnoloģiju Apgūst līmēšanas secību- uzklāj līmi, uzliek papīru un piespiež. Piedāvāt problēmsituāciju , kurā būtu nepieciešams apgūt jaunas prasmes, piemēram, lācītim pielīmēt acis vai ausi. Burzīt papīru plaukstās, pirkstos izveidojot sev vēlamo formu (apaļu vai garenu). Piedāvāt sajust priekšmetu formu ar plaukstu, pirkstu un pēdu. Aicināt bērnu ievērot drošību. 20.09. Olimpiskā diena skolas pagalmā
Veselības un fiziskās aktivitātes Izrādīt prieku par kustību aktivitātēm telpās un ārā. Soļo, skrien, rāpo , lien, veļas, lec, mācās noturēt līdzsvaru. Izmantot apkārtnē esošo vidi un ļaut bērnam kustēties bērnam pieņemamā tempā. 27.09. Miķeļdiena

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 4-5 gadīgiem bērniem

Mēneša tēma: Darbojies droši.

Ziņa bērnam: Mūsu rīcība var ietekmēt cita cilvēka drošību.

Mēneša sasniedzamais rezultāts: Ievēro grupas vienošanos, izmanto lietas, darbarīkus un rotaļu laukuma aprīkojumu drošā veidā.

Mācību jomas Sasniedzamais rezultāts Piezīmes
Valodu Atbild uz jautājumiem, mācās uzdot vienkāršus, īsus, saprotamus jautājumus saistītus ar grupas ikdienu un sagaidīt atbildi uz savu jautājumu. Uzklausa citus, vingrinās nepārtraukt runātāju, iesaistās sarunā.

Klausās stāstu par saturu un atstāsta to.

Atšķir un nosauc pirmo skaņu vārdā, mācās pareizi izrunāt visas skaņas. Darbojoties iepazīst rakstītos burtus, to formu veidojot no dažādiem drošību (Veiklā Zaķēna dzimšanas diena), nosauc darbojošās personas, to emocijas un darbības. Atbild uz jautājumiem par pasaku tēlu rīcību. Ar paša izvēlētiem materiāliem plaknē atveido teksta materiāliem. Iepazīstas ar sava vārda grafisko attēlojumu, mācās to atpazīt.

2.09. Zinību diena 9:30

Svinīgs apģērbs

Sociālā un pilsoniskā Mācās raksturot savas izjūtas ikdienas situācijās, nosaukt savas emocijas (prieks, dusmas, bēdas, bailes). Vingrinās novērtēt savu darbu.

Mācās sakārtot savu darba vietu pēc darba, noliekot vietā izmantotos materiālus.

Skaidro un cenšas ievērot grupā pieņemtos kārtības un drošības noteikumus, izprot to nozīmi. Kopā ar citiem bērniem un skolotāju vizualizē kopīgi pieņemtos noteikumus.

Skaidro, kāpēc jāuzmanās, rīkojoties ar karstiem šķidrumiem, asiem priekšmetiem un nepazīstamām vielām.

6.09. Tēvu diena “Šķilas” ierašanās no 17:00-18:00

Dalības maksa 5 eur

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Zīmē un aizpilda ar pamatkrāsām dažādas ģeometriskas figūras, pēc tam tās izgriež.

Klausās mūziku. Izvēlas dažādus skaņu rīkus ritmizēšanai. Brīvi ritmizēt, spēlēt skaņu rīkus mūzikas pavadījumā. Iesaistīties ritmu rotaļās, spēlēt skaņu rīkus pēc nosacījuma.

Mākslinieciskajā darbībā eksperimentē ar dažādiem materiāliem. Stāsta par savā radošajā darbā attēlotajiem notikumiem, tēliem, izteiktajām emocijām un idejām.

10.09. plkst. 17:30 Vecāku sapulce
Dabaszinātņu Praktiskā darbībā iepazīst un nosauc dažādu materiālu (akmens, papīrs, plastmasa, koks) īpašības.

Vēro un nosauc tuvākajā apkārtnē sastopamos augus, sēnes, dzīvniekus, raksturo to pazīmes un uzvedību. Atbild uz jautājumiem un stāsta par pareizu un drošu rīcību saskarsmē ar nezināmiem augiem, sēnēm, dzīvniekiem.

Mācās izturēties saudzīgi pret dzīvo dabu.

10.09. Dzejas dienas

Grupa “Pelītes” dodas uz “Valtera bērnu bibliotēku” Krūmu ielā (plkst. 10:00)

Matemātikas Praktiskā darbībā nosauc priekšmetu skaitu pieci apjomā. Klausās un atkārto dzejoli, un izliek priekšmetus atbilstoši nosauktajam skaitam. Mācās pazīt ciparus, iepazīst to formu, izliek to no dažādiem materiāliem.

Grupē priekšmetus pēc vienas pazīmes (krāsa, forma, lieluma).

Praktiski darbojoties ar dažādiem priekšmetiem, grupē tos gan pēc nosacījuma, gan saviem ieskatiem, paskaidro savu izvēli.

Nosauc objekta atrašanās vietu, lietojot jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus.

11.09. Dzejas dienas

Grupa “Podziņas” dodas uz bibliotēku “Libris” M.Ķempes ielā (plkst.11:00)

Tehnoloģiju Izvēlas nepieciešamos materiālus līmēšanai un īsteno savu ideju, veidojot Tēvu dienas apsveikumu. Mācās īstenot savu ieceri, ievērojot drošības noteikumus attiecībā uz darba piederumu un instrumentu lietojumu.

Ar šķērēm izgriež vienkāršu formu siluetus. Darbojas ar dziju un adatu, izšujot ciparu formu.

20.09. Olimpiskā diena skolas pagalmā
Veselības un fiziskās aktivitātes Pārvietojas dažādās vidēs pēc nosacījuma: soļo, skrien, lec, mācās noturēt līdzsvaru. Met priekšmetu noteiktā virzienā ar vienu, ar abām rokām.

Zina, kādi drošības noteikumi jāievēro pārvietojoties un mācās tos ievērot. Dalās pieredzē attiecībā uz traumu gūšanu: kāpēc radās trauma, kas jāievēro, lai izvairītos no traumām.

Mācās kopīgu deju Olimpiskai dienai 2019

27.09. Miķeļdiena

Septembris

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 5-6 gadīgiem bērniem

Mēneša tēma: Taupīsim un saudzēsim.

Ziņa bērnam: Cilvēki veido dabai draudzīgus ieradumus, saprātīgi izmantojot resursus.

Mēneša sasniedzamais rezultāts: Ikdienā taupīgi lieto materiālus un dabas resursus, sakopj telpu un rotaļu laukumu, šķiro atkritumus pēc ēdienreizēm un pēc mākslas darbu veidošanas.

Septembris 

Mācību jomas Sasniedzamais rezultāts, skolotāja darbība Piezīmes
Valodu Piedalās sarunā, nepārtrauc runātāju, izsaka savas domas, mācās tās pamatot. Izvērtē dažādas ikdienas dzīves situācijas, salīdzina ar stāsta ,, Rūķis šķiro’’ galveno varoņu gaitām. Iepazīst šķiroto atkritumu ceļu, tā nozīmi dabas bagātības saudzēšanā. Jautā par neskaidro un atbild uz konkrētu jautājumu. Pēta, atpazīst un nosauc dažādu materiālu nosaukumus, īpašības, to pielietojumu tagadnē, gan nākotnē. Pareizi izrunā visas skaņas. 

Patstāvīgi raksta, pārvelk burtus, burtu elementus. Nosauc apkārtnē un tekstā redzamos pazīstamos burtus, nosauc zināmam burtam atbilstošu skaņu.

2.09. Zinību diena 9:30

Svinīgs apģērbs

Sociālā un pilsoniskā Raksturo savas izjūtas ikdienas situācijās, nosauc savas emocijas (skumjas, bailes, izbrīns, pārsteigums) un mācās tās paust atbilstoši situācijai. Izsaka vērtējumu savam un cita darbam- kas izdevās labi, ko nākamreiz darīs citādi.

Stāsta par labas un sliktas rīcības piemēriem, prast izvērtēt savu rīcību ikdienas situācijās.

Skaidro un cenšas ievērot grupā pieņemtos kārtības noteikumus, izprot to nozīmi.

6.09. Tēvu diena “Šķilas” ierašanās no 17:00-18:00

Dalības maksa 5 eur

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Klausās un dzied valsts, skolas himnu, piedaloties zinību dienas pasākumā. Apgūst uzvedības noteikumus himnas skanēšanas laikā, braucot autobusā, bibliotēkā.

Zīmē, glezno, rada kolāžu, mērķtiecīgi variē un kombinē krāsas, līnijas, laukumus, tekstūru dažādos formātos un ritmos. Stāsta  par sava darbā attēlotajiem notikumiem, tēliem, izteiktajām emocijām un idejām.

Muzicē individuāli un kopā ar citiem : dzied rudens dziesmas, spēlē skaņu rīkus, piedalās ritma rotaļās, izpilda (improvizē) muzikāli ritmiskas kustības.

10.09. plkst. 17:30 Vecāku sapulce
Dabaszinātņu Eksperimentējot salīdzina no stikla, koka, plastmasas, papīra, akmens izgatavotu priekšmetu īpašības un to izmantošanas iespējas. Praktiski darbojas ar materiāliem (tos kārto pēc norādes, grupē pēc savas izvēles, pamato savu darbību). Stāsta par savu pieredzi materiālu izmantošanā. 10.09. Dzejas dienas

Grupa “Pelītes” dodas uz “Valtera bērnu bibliotēku” Krūmu ielā (plkst. 10:00)

Matemātikas Praktiskā darbībā nosauc priekšmetu skaitu desmit apjomā. Grupē, skaita un nosauc noteikta skaita priekšmetus ikdienā sadzīves situācijās. Praktiskā darbībā turpina iepazīt ciparus (taustot, formu, izstaigājot to, attēlojot ar savu ķermeni). Salīdzina priekšmetus, priekšmetu kopas pēc skaita ( vairāk, mazāk, tikpat). Ikdienas situācijās izsaka pieņēmumu par skaitu attēlos un priekšmetu kopās, un skaitot to pārbauda. 11.09. Dzejas dienas

Grupa “Podziņas” dodas uz bibliotēku “Libris” M.Ķempes ielā (plkst.11:00)

Tehnoloģiju Izvēlas nepieciešamos materiālus  un īsteno savu ideju, veidojot Tēvu dienas apsveikumu.

Stāsta par sava darba nepieciešamajiem materiāliem un tehnoloģiskajiem paņēmieniem ieceres īstenošanā. Griež ar šķērēm dažādas kvalitātes papīru un tekstilmateriālu, ievērojot drošību, to līmē pie pamatnes, ievērojot līmēšanas secību.

20.09. Olimpiskā diena skolas pagalmā
Veselības un fiziskās aktivitātes Pārvieto priekšmetus sev un citiem drošā veidā, izvēloties darbības veidus atbilstoši situācijai : tver, padod, ripina, velk, stumj, met, sper.

Izdomā jaunu kustību uzdevumu.

Mācās kopīgu deju Olimpiskajai dienai 2019.

27.09. Miķeļdiena