PRIVĀTSĀKUMSKOLA “Varavīksne”

Pirmsskolas izglītības pakalpojumu izcenojumi 2021. mācību gadam

Nr. Pakalpojuma nosaukums Abonenta maksa EUR Dienas maksa

EUR

1. Bērnu dārzs 1,6-2 gadu veciem bērniem 350,00*
2. Bērnu dārzs 2-3 gadu veciem bērniem 300,00*
3. Bērnu dārzs 3-6 gadu veciem bērniem ar fakultatīvo nodarbību programmu 300,00*
4. 5.-6. gadīgo bērnu apmācība 2 reizes nedēļā, no plkst. 9.30 līdz 11.00 50,00
5. 5.-6. gadīgo bērnu apmācība katru darba dienu, no plkst. 9.30 līdz 11.00 80,00
6. Rotaļnodarbības 2-4 gadus veciem bērniem, 1 stunda 80,00 5,00
7. Ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas, launags 4,00
8. Individuālo mācību līdzekļu iegāde 2021./2022. mācību gadam 50,00

 * Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem pirmsskolas izglītības programmas apguvi var līdzfinansēt Liepājas pilsētas Dome:

  1. gadā 2.-4. gadīgiem bērniem 218,77 EUR, 5.-6. gadīgiem bērniem 120,62 EUR

Valsts mērķdotācijas 5.-6. gadīgo bērnu apmācībai 2020. gadā 18056,00 EUR