Kārtība, kādā Privātsākumskolā “Varavīksne” organizē 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku

Izstrādāts saskaņā ar:

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 777, 11.12.2018.

 1. Noteikumi nosaka 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.
 2. Privātsākumskolā “Varavīksne” mācību gads sākas 2019. gada 2. septembrī, beidzas 2020. gada 29. maijā.
 3. Mācību gadu veido divi semestri:
 • pirmais semestris ilgst no 2019. gada 2. septembra līdz 2019. gada 22. decembrim;
 • otrais semestris ilgst no 2020. gada 4. janvāra līdz 2020. gada 29. maijam.

      4. Mācību gadā skolēniem ir šādas brīvdienas:

 • rudens brīvdienas – no 2019. gada 21. oktobra līdz 2019. gada 25. oktobrim;
 • ziemas brīvdienas – no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim;
 • pavasara brīvdienas – no 2020. gada 16. marta līdz 2020. gada 20. martam;
 • vasaras brīvdienas – no 2020. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 31. augustam.
 1. Papildu brīvdienas 1. klases skolēniem – no 2020. gada 3. februāra līdz 7. februārim.
 2. Projekta darbu prezentāciju organizē saskaņā ar izstrādāto kārtību, kādā Privātsākumskolā “Varavīksne” organizē projekta darba izstrādi.
 3. Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru rezultātā ilgstoši – vismaz vienu nedēļu, nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Skolas dibinātājs pēc konkrēto ārkārtējās situācijas apstākļu izvērtēšanas ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu.