PRIVĀTSĀKUMSKOLAS “VARAVĪKSNE” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Izstrādāti saskaņā ar:

Izglītības likuma 54. un 55.  pantu

Bērnu tiesību aizsardzības likuma  II un IV nodaļu

Privātsākumskolas “Varavīksne” Nolikuma IX nodaļas 30.1. punktu

I Vispārīgās prasības

 1. Iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši izglītojamiem, vecākiem, pedagogiem un apmeklētājiem.
 2. Noteikumi ir izstrādāti, lai sekmētu Privātsākumskolas “Varavīksne” (turpmāk  tekstā – Varavīksne) darbības kvalitāti, prestižu un ārējo normatīvo aktu ievērošanu.
 3. Izglītojamiem, pedagogiem un vecākiem Varavīksnē un ārpus tās, kur viņus uztver kā Varavīksnes dalībniekus, savstarpējām attiecībām ir jābalstās uz morālas un ētiskas uzvedības pamatprasībām:
 • ierodoties sasveicināties, aizejot – atvadīties;
 • Varavīksni apmeklēt regulāri un savlaicīgi, saskaņā ar darba kārtību;
 • savlaicīgi brīdināt par neierašanos;
 • lietot kulturālu sarunvalodu;
 • nodrošināt pozitīvu sadarbību un saskarsmi ar ikvienu dalībnieku;
 • cienīt vienam otru, apzināties savu uzdrīkstēšanos;
 • lietderīgi izmantot savu un citu laiku;
 • rūpēties par Varavīksnes fizisko vidi – telpām un to iekārtojumu, apkārtni;
 • saudzēt savas, citu personīgās materiālās vērtības, Varavīksnes īpašumu;
 • ar cieņu izturēties pret ēdienu;
 • atslēgt skaņu mobilajam tālrunim mācību stundās, nodarbībās, vecāku sapulcēs, pasākumos;
 • savlaicīgi izteikt priekšlikumus un informēt par pretenzijām, ievērot konfidencialitāti.
 1. Nepiederošas personas, ienākot Varavīksnē, piesakās dežūradministratoram un informē par apmeklējuma mērķi.

II Darba kārtība

 1. Varavīksni atver 700, slēdz līdz 2200.
 2. Mācību un audzināšanas procesa sākums:
  • pirmsskolas izglītības grupās 800;
  • sākumskolas izglītības klasēs 830;
  • interešu izglītības grupās 1400.
 3. Mācību stundas ilgums 1.-6. klasē – 40 minūtes; rotaļnodarbību ilgums – līdz 120 minūtēm dienā.
 4. Starpbrīžu ilgums 1.-6. klasē ir 10 – 15 minūtes; pusdienu starpbrīža ilgums – 35 minūtes.
 5. Mācību stundas, pirmsskolas rotaļnodarbības, fakultatīvo un interešu izglītības grupu nodarbības notiek pēc mācību darba vadītājas un pirmsskolas metodiskā darba vadītājas sastādīta un direktora apstiprināta mācību priekšmetu stundu un rotaļnodarbību saraksta.
 6. Izmaiņas mācību priekšmetu stundu sarakstā drīkst izdarīt mācību darba vadītājs, izmaiņas izvieto uz informācijas dēļa un skolvadības sistēmā “E-klase”. Vecākiem paziņo ar ierakstu skolvadības sistēmā “E-klase” ne vēlāk kā dienu iepriekš.
 7. Klašu žurnāli tiek aizpildīti skolvadības sistēmā “E-klase”. Pirmsskolas grupas žurnāls atrodas grupā, Pagarinātās dienas grupas žurnālus aizpilda skolvadības sistēmā “E-klase”. Fakultatīvo un interešu izglītības grupu nodarbību žurnāli atrodas pie mācību un audzināšanas darba vadītājas, nodarbību laikā pie grupu pedagogiem.
 8. Kavējumus attaisno rakstiski iesniegumi, ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli.
 9. Klašu audzinātāji veic kavējumu uzskaiti skolvadības sistēmā “E-klase”.

III Darba kārtības un drošības nodrošināšana

 1. Darba kārtību un drošību Varavīksnē nodrošina dežūradministrators vai dežūrējošais darbinieks.
 2. Pedagogi un vecāki dežūradministratoram vai dežūrējošam darbiniekam Varavīksnē vai pa tālruni sniedz informāciju saslimšanas vai citā neparedzētā gadījumā.
 3. Dežūradministrators:
  • uzklausa vecākus, kas ieradušies Varavīksnē, risina dažādu veidu konfliktsituācijas;
  • nepieļauj nepiederošu personu atrašanos Varavīksnē;
  • nodrošina iespēju pedagogiem droši veikt savus tiešos pienākumus;
  • nepieciešamības gadījumā izsauc policiju, neatliekamo medicīnisko palīdzību, ugunsdzēsējus;
  • sastāda aktu par nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem.
 4. Par izglītojamā saslimšanu, traumu vai cita iemesla nepieciešamību doties uz mājām, vecākus pa telefonu informē klases, grupas audzinātāja vai dežūradministrators.
 5. Administrācijas pieņemšanas laiki tiek noteikti ar Varavīksnes direktora rīkojumu katra mācību gada sākumā.
 6. Aizliegts Varavīksnē un tās teritorijā darba laikā ienest, glabāt, lietot un realizēt – alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņu, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus.
 7. Varavīksnes evakuācijas plāns un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietota pie ieejas durvīm un pirmsskolas izglītības grupas garderobēm.

IV Obligātā dokumentācija izglītojamiem

 1. 1.-3. klašu izglītojamiem ir dienasgrāmatas ar Varavīksnes simboliku. Dienasgrāmatai stundā jāatrodas uz izglītojamā galda. Dienasgrāmatā jābūt salasāmi ierakstītam mācību priekšmetu stundu sarakstam un uzdotiem mājas darbiem.
 2. Pedagogi dienasgrāmatās ieliek vērtējumus, kurus izglītojamais saņēmis. Ja nepieciešams, rakstiski informē vecākus par mājas darbu vērtējumu, darbu stundā, nepieciešamajiem materiāliem, aktivitātēm, palīdzību un stundu apmeklējumu.
 3. Klases audzinātājs paraksta dienasgrāmatu reizi nedēļā, ieraksta nepieciešamo informāciju vecākiem. Vecāki katru nedēļu paraksta dienasgrāmatu.
 4. “Skolēna apliecību” noformē un reģistrē direktore, tā jāpagarina katru gadu.

V Apģērbs

 1. 1.-6. klasē izglītojamie ikdienā nēsā formas tērpu ar Varavīksnes logo, ievērojot apģērba nēsāšanas kultūru.
 2. Par apģērbu svētku un svinīgo pasākumu dienās vismaz 3 dienas iepriekš informē klases vai grupas audzinātāja:
  • Zinību dienā, Latvijas valsts dzimšanas dienā, Liecību izsniegšanas dienā, Valsts pārbaudes darbos, Projekta darba prezentācijā, mācību priekšmetu olimpiādēs, izņemot vizuālās mākslas olimpiādi – balta blūze/krekls un formas tērps vai balts un tumšs apģērbs.
  • citās svētku dienās – Metodiskās komisijas sēdēs atrunātu apģērbu.
 3. Ierodoties Varavīksnē, virsdrēbes atstāj garderobē. Telpās lieto maiņas apavus.
 4. Sporta stundās un nodarbībās jābūt maiņas apģērbam un apaviem.
 5. Sporta apģērbā vai apavos atrasties citās mācību stundās, nodarbībās nav pieļaujams.

VI Ēdināšana

 1. Brokastu, pusdienu un launagu laikus nosaka dienas režīms.
 2. 1.-6. klašu izglītojamos uz ēdināšanas telpu pavada iepriekšējās mācību stundas pedagogs.
 3. Izglītojamie paši sakopj savu vietu starpbrīža ietvaros.
 4. Ēdamtelpā izturēties ar cieņu pret ēdienu, ievērot uzvedības kultūru pie galda, skaļi nesarunāties un netrokšņot.

VII Izglītojamo, pedagogu un vecāku tiesības

 1. Brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka, Varavīksnes un valsts godu un cieņu.
 2. Konfliktsituācijās rakstiski informēt direktoru.
 3. Prasīt cienīgu un korektu izturēšanos pret sevi.
 4. Izteikt priekšlikumus Varavīksnes darba kvalitātei, attīstībai, prestižam, iekšējās kārtības nodrošināšanai.

VIII Izglītojamā tiesības

 1. Ar pedagoga atļauju mācību procesā izmantot Varavīksnes telpas, iekārtas, aparatūru, kultūras, sporta inventāru, mācību grāmatas, citu mācību procesam nepieciešamo literatūru, mācību līdzekļus un elektroniskos mācību resursus.
 2. Saņemt profilaktisko veselības aprūpi un pirmo palīdzību Varavīksnē un tās organizētajos masu pasākumos.
 3. Piedalīties Varavīksnes mācību un procesa pilnveidē.
 4. Saņemt Personiskās mantas aizsardzību, kas ir pieļaujama atrasties Varavīksnē.
 5. Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem Varavīksnē un tās organizētajos pasākumos.

VIII Izglītojamā pienākumi

 1. Apgūt obligāto vispārējo izglītību saskaņā ar licencētām programmām.
 2. Ievērot Varavīksnes Nolikumu un Iekšējās kārtības noteikumus, klases audzinātāja un priekšmetu pedagogu veiktās drošības instrukcijas. Ar savu rīcību nediskreditēt Varavīksni.
 3. Ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, sabiedrību, valsts simboliem un latviešu valodu.
 4. Ievērot pedagogu, skolasbiedru un citu personu tiesības un intereses.
 5. Varavīksnē ierasties savlaicīgi – ne vēlāk kā 10 min. pirms stundu vai nodarbību sākuma. Ierašanās laiku pirms pasākumiem atbildīgais pedagogs nosaka katru reizi individuāli. Savlaicīgi ziņot par neierašanos.
 6. Ja 1.-6. klases izglītojamam ir ārsta atbrīvojums no sporta stundām, viņš atrodas zālē.
 7. Mācību stundās atrasties klasē. Stundas laiku veltīt mācību satura apguvei. Uz galda novietot tikai stundai nepieciešamos mācību līdzekļus. Aizliegts ēst; košļāt košļājamo gumiju.
 8. Sistemātiski izpildīt mājas darbus, rakstu darbus veikt glīti, salasāmi.
 9. Ievērot tīrību Varavīksnē un tās apkārtnē, nodrošināt tīrību savā darba vietā. Beidzoties stundai, nodarbībai sakārtot galdu, novietot krēslu pie galda, ja nepieciešams, uzkopt grīdu.
 10. Rūpēties, lai aiz sevis paliek sakopta vide, nodrošinot kārtību garderobē.
 11. Rūpēties par Varavīksnes inventāru. Saudzēt savas un citu mantas.
 12. Ziņot klases audzinātājai vai dežūradministratoram, ja ir saņemta informācija vai rodas pamatotas aizdomas par nekorektu uzvedību Varavīksnē vai tās teritorijā.
 13. Ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, nekavējoties par to ziņo klases audzinātājai vai dežūradministratoram.
 14. Varavīksnē drīkst ienest un lietot tās mantas, kuras neizraisa agresiju un pāridarījumu. Uzņemties atbildību par ienestajām personīgām, vērtīgām lietām.
 15. Atslēgt skaņu mobilam tālrunim mācību stundu un pasākumu laikā.
 16. Uzvesties kulturāli un tikumiski, sveicināt pedagogus, vecākus un viesus.
 17. Veikt dežuranta pienākumus klasē un sabiedriski lietderīgo darbu vides sakopšanā.
 18. Pārstāvēt Varavīksni pilsētas mēroga olimpiādēs, skatēs un konkursos.
 19. Nedrīkst – stundas laikā bez atļaujas iziet no klases; starpbrīžos skriet, grūstīties, kliegt un traucēt citus; sēdēt uz palodzēm, galdiem, radiatoriem un atspiesties pret sienām; fiziski iespaidot vai arī citādi pazemot citus izglītojamos.
 20. Ievērot klases audzinātāja un priekšmetu pedagogu veiktās drošības instrukcijas; Iekšējās kārtības noteikumus.

IX Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) tiesības un pienākumi

 1. Izvēlēties izglītības iestādi un ievērot uzņemšanas kārtību.
 2. Iepazīties ar Varavīksnes Nolikumu un Izglītības programmu.
 3. Slēgt ar Varavīksni līgumu par bērna izglītošanu un ievērot Līguma nosacījumus.
 4. Nodrošināt prasmes, kas nepieciešamas uzsākot izglītības programmu apguvi.
 5. Sniegt un saņemt informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar bērna audzināšanu un mācībām.
 6. Pēc grupas, klases audzinātāja un speciālā pedagoga pieprasījuma, iesniegt informāciju papildus informāciju par bērna veselības stāvokli.
 7. Atbalstīt Varavīksnes mācību un audzināšanas darbu, filozofiju un tradīcijas. Piedalīties mācību procesa pilnveidē un Skolas padomē.
 8. Ievērot noteikto dienas režīmu.
 9. Nodrošināt bērna ierašanos Varavīksnē ne vēlāk kā 10 minūtes pirms mācību stundu, rotaļnodarbību un pasākumu sākuma. Pirmsskolas vecuma bērnus pavadīt līdz nodarbību telpai. Savlaicīgi ziņot par neierašanos.
 10. Uzņemties visu atbildību par sava bērna mācīšanās procesu un izaugsmi kavējumu gadījumā. Atbrīvošana no sporta stundas ar vecāku izziņu ir pieļaujama tikai 1 reizi mēnesī.
 11. Uzņemties atbildību par sava bērna veselības stāvokli ierodoties Varavīksnē, informēt par būtiskām izmaiņām, kuras var ietekmēt bērna fizisko, emocionālo un sociālo stāvokli.
 12. Nodrošināt ģimenē bērna izglītošanai, veselībai, attīstībai un sadzīvei nepieciešamos apstākļus.
 13. Sadarboties ar Varavīksnes
 14. Ievērot bērnu, pedagogu un citu personu tiesības un intereses.
 15. 1.-3. klašu izglītojamo vecākiem ir pienākums regulāri iepazīties ar ierakstiem “Skolēna dienasgrāmata” un parakstīt to.
 16. 1.-6. klašu izglītojamo vecākiem ir pienākums iepazīties un parakstīt liecību, nodrošināt, ka bērns 2. semestrī, 3 darba dienu laikā, iesniedz liecību klases audzinātājai.
 17. Piedalīties vecāku sapulcēs. Uz sapulcēm un pasākumiem ierasties savlaicīgi.
 18. Ierosināt vai atsaukties uz pedagoga ierosinātām pārrunām.
 19. Atslēgt skaņu mobilam tālrunim vecāku sapulcēs, pasākumos un individuālās pārrunās.
 20. Palīdzēt bērnam nodrošināt kārtību garderobē.
 21. Ja bērns sabojā Varavīksnes īpašumu, atlīdzināt materiālos zaudējumus, saskaņā ar sastādīto aktu.
 22. Respektēt Varavīksnes Iekšējās kārtības noteikumus, ar personīgo piemēru un attieksmi, motivēt savu bērnu tos pildīt.
 23. Nekavējoties informēt par pretenzijām, ievērot konfidencialitāti ārpus Varavīksnes.
 24. Varavīksne var lauzt Līgumu ar vecākiem:
  • kuru bērni pārkāpj Iekšējās kārtības noteikumus;
  • kuri paši pārkāpj Iekšējās kārtības noteikumus, savlaicīgi neziņo par pretenzijām pedagogam vai vadībai, radot psiholoģiski nelabvēlīgu vidi Varavīksnē;
  • kuri savlaicīgi neveic Līgumā par pakalpojumiem paredzētos maksājumus;
  • kuri savlaicīgi neiesniedz papildus informāciju no speciālista par bērna veselības stāvokli.

X Pedagogu pienākumi

 1. Nodrošināt kvalitatīvu mācību un audzināšanas darba izpildi, katru dienu veikt ierakstus skolvadības sistēmā “E-klase”, būt atbildīgiem par savu darbību, izvēlētām darba metodēm un rezultātiem, izglītojamo drošību.
 2. Radoši un atbildīgi piedalīties izglītības programmu īstenošanā. Pilnveidot savu profesionālo kompetenci. Piedalīties izglītības procesa pilnveidē un Metodiskās komisijas sapulcēs.
 3. Veidot izglītojamā paša attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību un valsti, audzināt krietnus, godprātīgus cilvēkus – Latvijas patriotus.
 4. Ievērot Darba kārtības noteikumus, Iekšējās kārtības noteikumus, Varavīksnes Nolikumu un pildīt tiešos pienākumus, saskaņā ar darba līgumu un pienākumu aprakstu. Ievērot pedagoga profesionālās ētikas normas.
 5. Sadarboties ar izglītojamā ģimeni mācību un audzināšanas jautājumos.
 6. Savlaicīgi informēt par pretenzijām, ievērot konfidencialitāti ārpus Varavīksnes.
 7. Nedrīkst izglītojamos mācību stundu laikā nodarbināt neatbilstoši stundu profilam vai izsūtīt no klases, Varavīksnes.
 8. Ziņot dežūradministratoram, ja ir saņemta informācija vai rodas pamatotas aizdomas uz bērnu par alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu un šaujamieroču neatļautu iegādāšanos, lietošanu, glabāšanu, realizēšanu, kā arī pamudināšanu tos lietot Varavīksnē vai tās teritorijā.
 9. Ziņot Varavīksnes direktorei, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo. Varavīksnes direktore rīkojas saskaņā ar Liepājas pilsētas Izglītības Pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciālista konsultācijām un ieteikumiem.

XI Kārtība, kādā Varavīksnē var uzturēties nepiederošas personas

 1. Ienākot pa durvīm, paskaidrot dežūrējošam darbiniekam apmeklējuma mērķi.
 2. Saņemt nepieciešamo informāciju no dežūrējošā darbinieka.
 3. Ievērot administrācijas pieņemšanas laikus.
 4. Ievērot pedagogu stundu/nodarbību sarakstus un konsultāciju laikus.
 5. Bez darbinieka uzaicinājuma nedrīkst ieiet klašu, nodarbību telpās un administrācijas kabinetā.

XII Citi ierobežojumi

 1. Aizliegts Varavīksnē ievest dzīvniekus, bez saskaņošanas ar administrāciju.
 2. Aizliegts Varavīksnē ienest veselību un dzīvību apdraudošas vielas un priekšmetus.
 3. Aizliegts piegružot Varavīksnes telpas un apkārtni, bojāt inventāru.

XIII Kārtība, kādā izglītojamos, vecākus, pedagogus un apmeklētājus iepazīstina ar Iekšējās kārtības noteikumiem

 1. Pedagogus ar noteikumiem iepazīstina uzsākot darbu Varavīksnē. Turpmāk – uzsākot mācību gadu augusta Pedagoģiskās padomes sēdē.
 2. Vecākus ar noteikumiem iepazīstina, parakstot Līgumu. Turpmāk – katra mācību gada pirmajā vecāku sapulcē.
 3. Izglītojamos ar noteikumiem iepazīstina katra mācību gada pirmajā klases stundā; interešu izglītības grupās – pirmajā nodarbībā. Turpmāk – pēc nepieciešamības vai izmaiņām.
 4. Apmeklētājus ar noteikumiem iepazīstina dežūradministrators un rakstiska informācija pie ziņojuma dēļa.

XIV Iekšējās kārtības nodrošināšana

 1. Iekšējās kārtības noteikumu izpildes vai neievērošanas gadījumus apspriež Metodiskās komisijas sēdē, lēmumus pieņem Pedagoģiskās padomes sēdēs.
 2. Ārkārtas situācijās sasauc apspriedi pie vadības; izskata jautājumu par līgumattiecību pārtraukšanu.
 3. Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā izteic aizrādījumu, brīdinājumu, nosaka sodu vai pārtrauc līgumattiecības.
 4. Par izglītojamā Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumu paziņo izglītojamā vecākiem.
 5. Lēmumu par soda mēru var apstrīdēt mutiski vai rakstveidā direktore Ingvildai Parfjonovai; Republikas iela 23, Liepāja LV 3401.

XV Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos

 1. Izmaiņas Iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt pedagogi, vecāki, dibinātājs.
 2. Izmaiņas Iekšējās kārtības noteikumos apspriež Skolas padomē.
 3. Izmaiņas Iekšējās kārtības noteikumos apstiprina izglītības iestādes direktore.
 4. Iekšējās kārtības noteikumi stājas spēkā  2018. gada 1. oktobrī.
 5. Atzīt par spēku zaudējušiem 2015. gada 22. jūlijā apstiprinātos Privātsākumskolas “Varavīksne” Iekšējās kārtības noteikumus.