Privātsākumskolas “Varavīksne”

Pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) programma, kods 11011111

Izglītības programmas mācību priekšmetu un mācību stundu plāns

Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl.
Valodu mācību joma
Latviešu valoda/ 6 6 6 5 5 4
Pirmā svešvaloda 2 2 2 2 2 2
Otrā svešvaloda – krievu valoda       1 2 2
Sociālā un pilsoniskā mācību joma
Sociālās zinības 1 1 1     1
Sociālās zinības un vēsture       2 2  
Latvijas vēsture           1
Pasaules vēsture           1
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
Vizuālā māksla 1 2 2 1 1 1
Mūzika 2 2 2 2 2 2
Literatūra       1 2 2
Teātra māksla       1 1  
Dabaszinātņu mācību joma
Dabaszinības 2 2 2 2 2 2
Matemātikas mācību joma
Matemātika 4 4 4 4 5 6
Tehnoloģiju mācību joma
Dizains un tehnoloģijas 1 1 1 1 1 2
Datorika   1 1 1 1 1
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
Sports un veselība 3 2 3 3 2 3
Skolēna maksimālā

mācību stundu slodze nedēļā

22 23 24 26 28 30

2021./2022. mācību gadā “Latvijas vēsture” apguve tiks organizēta 1.09.-15.10.2021. un 5.01.-11.03.2022.; Pasaules vēsture” 25.10.2020.-21.12.2021. un 21.03.-31.05.2022.

 

Privātsākumskolas “Varavīksne”

Pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) programma, kods 11011111

Izglītības programmas mācību priekšmetu un mācību stundu plāns

Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl.
Valodas
Latviešu valoda 6 6 6 6 5 5
Pirmā svešvaloda 1 2 3 3 3 3
Otrā svešvaloda – krievu valoda       1 2 2
Tehnoloģiju un zinātņu pamati
Matemātika 4 4 4 5 5 5
Datorika* 1 1 1 1    
Informātika         1 1
Dabaszinības 2 2 2 2 2 2
Cilvēks un sabiedrība
Latvijas vesture**           1
Pasaules vesture**           1
Sociālās zinības 1 1 1 1 1 1
Ētika/Kristīgā mācība 1 1 1      
Mājturība un tehnoloģijas 1 1 1 1 2 2
Sports 2 2 2 2 2 2
Mākslas
Literatūra       1 2 2
Mūzika 2 2 2 2 2 2
Vizuālā māksla 1 1 1 1 1 1
Skolēna maksimālā

mācību stundu slodze nedēļā

22 23 24 26 28 30

* Mācību priekšmeta standarts saskaņots Valsts izglītības satura centrā 16.07.2019. dokumenta nr. 1-10/1057.

** 2021./2022. mācību gadā “Latvijas vēsture” apguve tiks organizēta 1.09.-15.10.2021. un 5.01.-11.03.2022.; “Pasaules vēsture” 25.10.2020.-21.12.2021. un 21.03.-31.05.2022.