Privātsākumskolas “Varavīksne”

Pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) programma, kods 11011111

Izglītības programmas mācību priekšmetu un mācību stundu plāns

Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl.
Valodas
Latviešu valoda 6 6 6 6 5 5
Pirmā svešvaloda 1 2 3 3 3 3
Otrā svešvaloda – krievu valoda       1 2 2
Tehnoloģiju un zinātņu pamati
Matemātika 4 4 4 5 5 5
Datorika* 1 1 1 1    
Informātika         1 1
Dabaszinības 2 2 2 2 2 2
Cilvēks un sabiedrība
Latvijas vēsture           1
Pasaules vēsture           1
Sociālās zinības** 1 1 1 1 1 1
Ētika/Kristīgā mācība 1 1 1      
Mājturība un tehnoloģijas 1 1 1 1 2 2
Sports 2 2 2 2 2 2
Mākslas
Literatūra       1 2 2
Mūzika 2 2 2 2 2 2
Vizuālā māksla*** 1 1 1 1 1 1
Skolēna maksimālā

mācību stundu slodze nedēļā

22 23 24 26 28 30

* Mācību priekšmeta standarts saskaņots Valsts izglītības satura centrā 16.07.2019. dokumenta Nr. 1-10/1057.

** Sociālās zinības 4.-6. klasei viena stunda nedēļā, otras stundas tēmas integrētas mācību priekšmetos “Latviešu valoda”, “Dabaszinības”, “Latvijas un pasaules vēsture”.

*** Vizuālā māksla 1.-3. klasē viena stunda nedēļā, otras stundas tēmas integrētas mācību priekšmetos “Datorika”, “Latviešu valoda”, “Mājturība un tehnoloģijas”.

2019./2020. mācību gadā “Latvijas vēsture” apguve tiks organizēta 1.09.-18.10.2019. un 6.01.2020. 13.martam; “Pasaules vēsture” 28.10.2019.-20.12.2019. un 23.03.-31.05.2020.