Kārtība, kādā Privātsākumskolā “Varavīksne” organizē  projekta darbu izstrādi.

Izstrādāti saskaņā ar:

Izglītības iestādes Nolikuma 7. nodaļas 50 punktu

I Vispārīgie noteikumi

 1. Projekta nedēļa – mācību darba organizācijas forma, kuras mērķis veidot radošas, jaunrades vai zinātniski pētnieciskas darbības pieredzi, mainīt mācību darba metodes un formas.
 2. Projekta darbs ir patstāvīgs darbs, kura procesā skolēni apgūst padziļināti kādu mācību tēmu, veic pētnieciskas darbības un pētījuma rezultātus apkopo vai realizē iepriekš izvēlētu radošu ideju.
 3. Projekta darba konsultants var būt klases audzinātājs vai mācību priekšmeta pedagogs.
 4. Par projekta darbu saturu un rezultātu ir atbildīgi skolēni, konsultējoties ar projekta darbu konsultantiem.
 5. Kārtība, kādā organizē projekta nedēļu (turpmāk tekstā – Kārtība) uzdevums:
  • atvieglot projekta nedēļas sagatavošanas darbus un organizēšanu;
  • mērķtiecīgi virzīt skolēnus projekta darbu izstrādei;
  • informēt skolēnus un viņu vecākus par projektu nedēļas norises un projekta darbu vērtēšanas nosacījumiem.
 6. Izstrādātā Kārtība ir saistoša skolas pedagogiem un skolēniem.
 7. Skolēnus ar Kārtību iepazīstina projekta darba konsultants.
 8. Kārtības oriģināls atrodas pie skolas direktora, tās elektroniskā versija apskatāma skolas mājas lapā.

II Projekta nedēļas norises laiks

 1. Projekta nedēļas ilgums ir līdz 5 darba dienām mācību gadā.
 2. Projekta darbu prezentāciju organizē katra mācību gada II semestrī.
 3. Projekta darbu konsultanti patstāvīgi pieņem lēmumu par projekta nedēļas norises laiku.

III Projekta nedēļas mērķis, uzdevumi un sasniedzamais rezultāts

 1. Mērķis – iemācīt skolēniem apgūt zinātniski pētnieciskā darba pamatprasmes, veidot radošas darbības pieredzi un jaunrades procesus.
 2. Uzdevumi:
  • Rosināt skolēnus patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas, nostiprinot un padziļinot skolēnu zināšanas viņu interesējošā jomā.
  • Mācīt izmantot dažādus informācijas avotus – literatūras, populārzinātniskos un citus.
  • Mācīt organizēt intervijas un aptaujas, veikt vērojumus un anketēšanu.
  • Veidot prasmi atlasīt, analizēt un vērtēt apkopoto informāciju.
  • Attīstīt skolēnu radošās spējas, mācīšanās un sadarbības prasmes.
  • Veidot prasmes publiskai runai, prezentējot darbu.
  • Veidot gandarījuma sajūtu par paveikto.
 3. Sasniedzamais rezultāts – ir izstrādāts radošs, jaunrades vai zinātniski pētniecisks darbs.

IV Projekta darba tēmu izvēle

 1. Projekta darba tēmas skolēni izvēlas ne vēlāk kā līdz I semestra beigām.
 2. Projekta darbu skolēni var izstrādāt individuāli, pāros vai grupās.
 3. Projekta darbu tēma var būt vienota visai klasei, klašu grupai vai skolai.
 4. Projekta darba konsultants var ieteikt projekta darbu tēmu atbilstoši skolēna interesēm, spējām un mācību programmas prasībām.

V Projektu nedēļā iesaistīto personu pienākumi

 1. Projekta konsultanta pienākumi:
  • konsultēt skolēnus, palīdzēt sastādīt darba plānu, izvēlēties materiālus, kontrolēt rezultātu un vērtēt projektu darbus;
  • izskaidrot skolēniem un vecākiem vērtēšanas kritērijus un vērtēt skolēnu projektu darbus;
  • izveidot projekta nedēļas darba plānu, iesniegt mācību darba vadītājai saskaņā ar Pedagoģiskās padomes lēmumu un pielikumu Nr. 1.
 2. Skolēnu pienākumi:
  • formulēt projekta darbu tēmu;
  • konsultēties ar projekta konsultantu neskaidrību gadījumā;
  • pabeigt projekta darbu un iesniegt norādītajā laikā;
  • prezentēt izstrādāto projekta darbu;
  • veikt pašvērtējumu, iesaistīties savstarpējā darbu vērtēšanā.
 3. Klases audzinātāja pienākumi:
  • koordinēt projekta nedēļas darbu izstrādes norisi;
  • septembrī skolēnus un vecākus iepazīstināt skolēnus ar šo Kārtību;
  • izskaidrot skolēniem un vecākiem vērtēšanas kritērijus.
 4. Mācību darba vadītājas pienākumi:
  • Veikt klases audzinātāju, projekta konsultantu, skolēnu un vecāku aptauju;
  • Apkopot anketu rezultātus pēc projekta darbu aizstāvēšanas.

VI Projekta nedēļas darba posmi

 1. Ievaddiena:
  • projekta tēmas izvēle un nosaukšana;
  • projekta nedēļas mērķa, uzdevumu, darba paņēmienu un metožu apzināšana;
  • projekta nedēļas darba plāna izveidošana;
  • izpratnes veidošana par projekta darba vērtēšanas kritērijiem un projektu nedēļas norises izvērtēšanas kritērijiem.
 2. Projekta darba izstrāde:
  • metodes – intervēšana, eksperiments, vērojums, informācijas iegūšana, sistematizācija un apkopošana, ITK izmantošana informācijas vākšanā un datu apstrādē u.c.;
  • projekta darbu noformē saskaņā ar pielikumu Nr. 2;
  • projekta darbu var izpildīt rokrakstā vai datorrakstā;
  • projekta darbi var būt kā attēli, shēmas, stāsts, albums, avīze, glezna, videoieraksts, lietišķās mākslas izstrādājums, dokumentu mape, biznesa plāns, zinātniski pētniecisks darbs un citi varianti.
 3. Projekta darba prezentācija:
  • skolēni individuāli vai grupā iepazīstina klases biedrus ar paveikto projekta darbu: mērķi, uzdevumiem, norisi, galarezultātu;
  • skolēni vienojas ar projekta konsultantu par uzstāšanās ilgumu un vietu.
 4. Vērtēšana:
  • projekta darbu vērtē projekta konsultants, saskaņā ar projekta darba vērtēšanas kritērijiem pielikums Nr. 3;
  • klasē projekta darbus vērtē aprakstoši, vērtējumu ierakstot e-žurnālā un skolēna dienasgrāmatā;
  • -3. klasēs projekta darbus vērtē aprakstoši vai ballēs, vērtējumu ierakstot e-žurnālā un skolēna dienasgrāmatā;
  • -6. klasēs projekta darbus vērtē 10 ballu skalā, vērtējumu ierakstot e-žurnālā, skolēna dienasgrāmatā un liecībā;
  • skolēni pēc darba paveikšanas veic pašvērtējumu, 4 – 6. klasē skolēni veic arī savstarpējo vērtēšanu, pielikums Nr. 4;
  • mācību darba vadītāja veic skolēnu, klases audzinātāju, projekta darba konsultantu un vecāku aptauju saskaņā ar pielikumu Nr. 5;
  • projekta nedēļas rezultātus izvērtē mācību darba vadītāja.

VII Nobeiguma jautājums

 1. Grozījumus Kārtībā var izdarīt saskaņā ar Pedagoģiskās padomes priekšlikumiem.
 2. Ierosinājumus grozījumiem var iesniegt visas izglītības procesā un tās rezultātos ieinteresētās personas: pedagogi, skolēni, vecāki.
 3. Ierosinājumus iesniedz rakstveidā, pamatojot visu izmaiņu nepieciešamību.

Direktore Ingvilda Parfjonova

Mācību un audzināšanas darba vadītāja Solvita Līduma