Privātsākumskola “Varavīksne”  Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana attālinātu mācīšanās laikā

Mācību sasniegumus vērtē regulāri.

Minimālais vērtējumu skaits otrā semestrī ir seši formatīvie un seši sumatīvie vērtējumi,  ievērojot, ka laika posmā 2020. gada 23. marts – 22. maijs jābūt vismaz vienam formatīvam un vienam sumatīvam vērtējumam mēnesī.

1.klasē skolēnus visos mācību priekšmetos vērtē aprakstoši. Tas ir īss, konkrēts mutvārdu vai rakstveida vērtējums par mācību darbību un mācību sasniegumu attīstības dinamiku, saskarsmes un sadarbības prasmēm. Pārbaudes darbus vērtē procentuāli.

2., 3. klasē dzimtajā valodā, matemātikā, 3. klasē angļu valodā skolēnus vērtē 10 ballu skalā un ar  starpvērtējumu “ieskaitīts”, ”neieskaitīts”.

Pārējos mācību priekšmetos aprakstoši.

10 – izcili

            9 – teicami

           8 – ļoti labi

           7 – labi

           6 – gandrīz labi

           5 – viduvēji

           4 – gandrīz viduvēji

3 – vāji

2 – ļoti vāji

1 – ļoti, ļoti vāji

  1. – 6. klasē visos mācību priekšmetos skolēnu sasniegumu vērtējumu izsaka 10 ballu

skalā un ar starpvērtējumu “ieskaitīts”, ”neieskaitīts”. 

10 balles, ja darbs veikts 96 – 100%

9 balles, ja darbs veikts 90 – 95%

8 balles, ja darbs veikts 80 – 89%

7 balles, ja darbs veikts 70 – 79%

6 balles, ja darbs veikts 60 – 69%

5 balles, ja darbs veikts 59 – 50%

4 balles, ja darbs veikts 49 – 40%

3 balles, ja darbs veikts 39 – 30%

2 balles, ja darbs veikts 29 – 20%

1 balle, ja darbs veikts 19 -1%

Skolēns iegūst “nv”, ja:

  • nepiedalās attālinātās mācībās, ko apstiprina klases audzinātāja;
  • piedalās attālinātā mācībās, bet nav iesniedzis darbu noteiktajā laikā.

Skolēnam ir tiesības uzlabot ikvienu vērtējumu, vienojoties ar mācību priekšmeta skolotāju.

Vērtējumu uzlabošana nav pieļaujama 2. semestra pēdējā mācību nedēļā.

Saskaņots Metodiskās komisijas sēdē Nr. 3., 31.03.2020.

 

Privātsākumskola “Varavīksne”  Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana

Mācību sasniegumus katru reizi.

Minimālais vērtējuma skaits ir semestrī un skatāms skaitam nedēļā, kā arī ievērojot, ka vismaz viens no tiem ir lielāks.

  1. klasē skolēnus visas mācību priekšmetos Visas aprakstoši. Tas ir īss, konkrēts mutvārdu vai rakstveida vērtējums par mācību darbību un mācību sasniegumu attīstības dinamiku, saskarsmes un sadarbības prasmēm. Pārbaudes darbu vērtējumā.

2., 3. klasē dzimtajā valodā, matemātikā, 3. klasē angļu valodā skolēnus visā 10 ballu skalā un ar starpvērtējumu “ieskaitīts”, “neieskaitīts”.

Pārējos mācību priekšmetos aprakstoši. Pārbaudes darbu vērtējumā.

          10 – izcili

          9 – teicami

           8 – ļoti labi

           7 – labi

           6 – gandrīz labi

           5 – viduvēji

           4 – gandrīz viduvēji

           3 – vāji

           2 – ļoti vāji

           1 – ļoti, ļoti vāji 

  1. – 6. klasē visu mācību priekšmetu skolēnu sasniegumu vērtēšanas izsaukums 10 ballu skalā un starpvērtējumu “ieskaitīts”, “neieskaitīts”. 

10 balles, ja darbs 96 – 100%

9 balles, darba veiktspēja 90 – 95%

8 balles, darba veiktspēja 80 – 89%

7 balles, ja darbs spēcīgs 70 – 79%

6 balles, ja darbs veikts 60 – 69%

5 balles, ja darbs veikts 59 – 50%

4 balles, darbs 49 – 40%

3 balles, ja darbs efektīvi 39 – 30%

2 balles, ja darbs veikts 29 – 20%

1 balle, ja darbs spēcīgs 19 -1%

Skolēns var tikt novērtēts kā “ieskaitīts” par:

           100% pareizu darbu, un precīzas konkrētas zināšanas;

           70% pareizu darbu, ja ir uzdevumi;

           50% pareizu darbu, ja ir iekļauti salikti uzdevumi.

Skolēns piedāvā “nv” ikdienas darbā, un:

  • neatrodas mācību stundas,
  • atrodas mācību stundā, bet nav paredzēts darbu,
  • atsakās mutiski vai rakstiski veikt uzdevumus.

Ja skolēns slimības vai citas objektīvu mērķi – skolas organizē pasākumus, ārzemju

ceļojumu, ģimenes apstākļu dēļ nav rakstīti pārbaudes darbi – skolēnam darbs ir jāveic pēc divām atkārtotām klasēm. Ja skolēns divu nedēļu laikā pārbauda bezraksturību, pēc tam skolotājam un tiesībaizsardzības pārbaudēm, kas saistītas ar īpašām zināšanām mācību priekšmeta stundā.

Neviena pārbaudes darbinieka neatbrīvošanās no skolēniem, kuri piedalās attiecīgajās valsts mēroga sacensībās, olimpiādēs, konkursos vai arī, un skolēnos ir pieejami slimoji.

Skolēnam ir tiesības uz katru vērtējumu, kas attiecas uz nobeiguma pārbaudes darbu.

Mācību sasniegumu uzlabošanas kārtība:

  • 1.- 3. klases skolēns piesakās pie priekšmetu skolotāja. Skolotājs nosaka laiku. Vērtēšanas uzlabošana un pakalpojumu sniegšana.
  • 4.- 6. klases skolēns piesakās rakstiski skolvadības sistēmas “E-klase” un pedagogs nosaka laiku. Vērtēšanas uzlabošana un pakalpojumu sniegšana.

Pārbaudes darba vērtēšanas uzlabošana nav atļaujama 1., 2. semestra pēdējā mācību nedēļā.

     SVARĪGI skatītu pilnu kārtību, KADA Privātsākumskolā “Varavīksne” nodrošina Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu, ludzu, izvēlieties vēlamo dokumenta formātu doc  (Microsoft Word) VAI pdf  (Adobe Reader).