Kārtība, kādā Privātsākumskolā “Varavīksne” nodrošina skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu

Izstrādāts saskaņā ar: ar Izglītības likuma 14. panta 19. punktu unVispārējās izglītības likuma 4. panta 11. punktuPrivātsākumskolas “Varavīksne” Nolikuma 4. nodaļas 30. punktu 

I Vispārīgie noteikumi

 1. Dokuments izstrādāts, lai nodrošinātu Privātsākumskolā “Varavīksne” (turpmāk Varavīksne) vienotu pieeju vērtēšanai kā neatņemamai mācību  procesa sastāvdaļai.
 2. Dokumenta uzdevumi ir:
 • informēt skolēnus, vecākus par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību valstī un Varavīksnē;
 • paaugstināt skolēnu, vecāku līdzdalību un līdzatbildību par mācību rezultātiem;
 • padarīt katra pedagoga profesionālo vērtējumu skaidru un saprotamu skolēniem,   vecākiem noteikt un Varavīksnē;
 • lietot vienotus vērtēšanas kritērijus, par tiem informēt skolēnus, vecākus.

      3. Varavīksnē skolēnu mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar:

 • Ministra kabineta noteikumiem “Par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” Nr. 468. 12.08.2014.;
 • Ministra kabineta noteikumiem “Valsts pārbaudījumu norises kārtība”151. 17.12.2013.;
 • Ministra kabineta noteikumiem “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” Nr. 591. 13.10.2015.;
 • Ministra kabineta noteikumiem “Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju”  Nr.799 18.10.2005.;
 • Privātsākumskolas “Varavīksne” licencētās Pamatizglītības 1. posma (1. – 6.klase) izglītības programmas V nodaļu.

II Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķi un uzdevumi

 1. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvi un profesionāli novērtēt katra skolēna zināšanu līmeni, vērtējot apgūto zināšanu  apjomu, iegūtās prasmes, attieksmi pret izglītošanos un katra skolēna individuālās attīstības dinamiku.
 2. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi:
 • konstatēt katra skolēna sasniegumus, ievērojot vajadzības, intereses, spējas, veselību;
 • motivēt skolēnus pilnveidot savus mācību sasniegumus;
 • sekmēt pedagoga līdzatbildību par skolēnu mācību sasniegumiem, analizējot un izvērtējot savu pedagoģisko darbību;
 • sekmēt skolēnu līdzatbildību par mācību rezultātiem, veicot pašvērtējumu;
 • veicināt pedagogu, skolēnu, vecāku sadarbību;
 • pēc nepieciešamības veikt mācību procesa korekciju skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanai.

III Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un vadība

 1. Atbilstoši valsts standartiem, pedagoģiskās padomes lēmumiem, nodrošina  vienotu mācību sasniegumu vērtēšanu.
 2. Pārbaudes darba grafikā ietverti skolas pedagogu izstrādātie kārtējie nu nobeiguma pārbaudes darbi galvenajos mācību priekšmetos.
 3. Pārbaudes darba grafikā iekļautie pārbaudes darbi vērtējami 10 ballu skalā.
 4. Pārbaudes darbu skaits vienā dienā 1.-4. klasei ir ne vairāk par vienu, 5.-6. klase  – ne vairāk kā divi.
 5. Varavīksnes administrācija:
 • katra semestra sākumā direktors apstiprina pārbaudes darba grafiku;
 • nodrošina pedagogiem iespējas individuālam vai grupu darbam ar skolēniem ārpus mācību stundām;
 • plāno nepieciešamos pasākumus pedagogu tālākizglītībā par vērtēšanas metodēm;
 • mācību darba vadītāja, ne retāk kā reizi semestrī, veic paškontroli, kā pedagogi izdara ierakstus par skolēnu mācību sasniegumiem e- žurnālā.
 1. Varavīksnes pedagogi:
 • nepieciešamības gadījumā pārbaudes darba grafikā veic saskaņotas izmaiņas;
 • ievēro vienotu pieeju pārbaudes darbu veidošanā, rezultātu apstrādē, veicot  analīzi, pedagogs fiksē rezultātus, atbilstoši noteiktajiem mērķiem, uzdevumiem, noskaidrojot attīstošo un bremzējošo faktoru ietekmi, prognozē  tālāko darbību;
 • izstrādājot mācību priekšmeta programmas vai tematiskos plānus, iekļauj vērtēšanas formas un metodes, pārbaudes darbu laikus;
 • informē nedēļu pirms pārbaudes darba 1.- 4. klases skolēnus, trīs diena iepriekš 5.- 6. klases skolēnus;
 • klases skolēnu dienasgrāmatās var līmēt informatīvo lapu par plānotiem pārbaudes darbiem;
 • klases audzinātājs nodrošina, ka pārbaudes darba grafiks atrodas skolēniem pieejamā vietā – klasē pie informācijas dēļa;
 • iespēju robežās neplāno tematiskos, nobeiguma, semestra pārbaudes darbu gada pēdējā mācību nedēļā, kā arī pārbaudes darbus pirmdienās  un piektdienās;
 • divas reizes mācību gadā 3. un 6. klašu skolēnus iepazīstina ar valsts pārbaudes darbu norises laikiem, kārtību un vērtēšanu. Skolēni ar parakstu instrukcijas lapā apliecina, ka ir informēti par valsts pārbaudes darbiem;
 • izstrādā vērtēšanas kritērijus un nodrošina vienotu skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu atbilstoši Pielikumam Nr.1;
 • katrā mācību priekšmetā, kurā ir vērtējumi 10 ballu skalā, e-žurnālā izliek ne mazāk kā vienu vērtējumu 10 ballēs mēnesī;
 • mācību priekšmetos, kuros stundu skaits ir 1 stunda nedēļā, minimālais vērtējumu skaits ballēs semestrī – trīs vērtējumi.
 1. Mācību priekšmetu skolotāji iepazīstina skolēnus ar vērtēšanas kārtību savā  mācību priekšmetā, izskaidrojot pamatprasības katra mācību gada sākumā.

IV Sadarbība ar vecākiem

 1. Mācību gada sākumā Varavīksne rīko vecāku sapulces, kurās vecākus iepazīstina ar katra mācību priekšmeta standarta prasībām, izvirzītiem mērķiem, uzdevumiem sasniedzamiem rezultātiem, vērtēšanas kārtību.
 2. Pedagogi regulāri informē vecākus par mācību sasniegumiem, veicot ierakstus skolēnu dienasgrāmatās, e-žurnālā.
 3. Klases audzinātāja 2.- 6. klases skolēniem ik pēc 2 mēnešiem no e – žurnāla izprintē sekmju izrakstu.
 4. Klases audzinātājs pēc nepieciešamības par katra skolēna attīstību un mācību sasniegumiem runā ar vecākiem individuāli, dodot iespēju vecākiem uzdot  jautājumus un gūt ieskatu par skolēna sasniegumiem, kā arī saņemt pedagoga ieteikumus darbam ar skolēnu.
 5. Tiekoties ar vecākiem, pedagogs drīkst izmantot tikai e-žurnālā izdarītos ierakstus, kas attiecas uz konkrēto skolēnu.
 1. Pēc vecāku pieprasījuma Varavīksne garantē iespēju iepazīties ar sava bērna pārbaudes darbiem visos mācību priekšmetos.
 2. 3. un 6. klašu skolēnu vecāki 1. semestra laikā tiek iepazīstināti ar valsts pārbaudes darbu norises laikiem.
 3. Vecāku  sapulces protokolu lapā vecāki ar parakstu apliecina, ka ir informēti par valsts pārbaudes darbu norisi.
 4. Līdz 15. janvārim skolēnu dienasgrāmatās klases audzinātājs ieraksta informācija par valsts pārbaudes darbu norises laikiem un kārtību.
 5. Klašu audzinātāji piedāvā vecākiem iespēju, izmantojot skolvadības sistēmu e –klase, saņemt regulāras īsziņas mobilajā tālrunī par sava bērna mācību sasniegumiem un kavētajām mācību stundām katras mācību dienas beigās vai  sekot sava bērna mācību sasniegumiem, atverot sava bērna datni e-klases žurnālā.
 6. Klašu audzinātāji pēc nepieciešamības uzaicina uz individuālām pārrunām  skolēnu vecākus, informē viņus par skolēna mācību sasniegumiem, dod ieteikumus darbam ar bērnu mājās.
 7. Individuālās sarunās, ja nepieciešams, piesaista arī mācību priekšmetu skolotājus.
 8. Katra semestra beigās vecākus par sava bērna mācību sasniegumiem informē ar ierakstiem liecībā; 1.-3. klašu skolēnus ar papildus izsniegtu  Zināšanu līmeņa tabulu 10 ballu skalā. Tabula ir kā Pielikums skolēnu liecībai.

V Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana

 1. Sākumskolas 1. klasē skolēnus visos mācību priekšmetos vērtē  aprakstoši. Tas   ir īss, kodolīgs mutvārdu vai rakstveida vērtējums par mācību darbību un mācību sasniegumu attīstības dinamiku, saskarsmes  un sadarbības prasmēm.
 2. 2., 3. klasē dzimtajā valodā, matemātikā, 3. klasē angļu valodā skolēnus vērtē 10 ballu skalā un ar  starpvērtējumu “ieskaitīts”, ”neieskaitīts”.
 3. Pārējos mācību priekšmetos aprakstoši.

10- izcili

9 – teicami

8 – ļoti labi

7-  labi

6 – gandrīz labi

5 – viduvēji

4 – gandrīz viduvēji

3 – vāji

2 – ļoti vāji

1– ļoti, ļoti vāji

 1. 4. – 6. klasē visos mācību priekšmetos skolēnu sasniegumu vērtējumu izsaka 10 ballu skalā un ar starpvērtējumu “ieskaitīts”,”neieskaitīts”.

VI Skolā noteiktie pārbaudes darbi, to veidi un noteikšanas kārtība

 1. Ievadvērtēšana – to veic mācību gada sākumā, nosakot skolēnu zināšanu, prasmju līmeni, sniedz informāciju par skolēnu sagatavotības līmeni, uzsākot tēmu, kursu; vērtē ar “ieskaitīts”, “neieskaitīts” vai aprakstoši.
 2. Kārtējā vērtēšana –  to organizē mācību procesa laikā, nosakot skolēna mācību sasniegumus, lai uzlabotu skolēnu sasniegumus mācību procesa laikā, saskaņotu mācību procesa norisi, mācību mērķa un izmantoto mācību metožu savstarpējo atbilstību, veicinātu skolēnu pašnovērtēšanas prasmes un atbildību; vērtē ar “ieskaitīts”, “neieskaitīts” vai aprakstoši.
 3. Skolēns kārtējā pārbaudes darbā var saņemt vērtējumu “ieskaitīts” par:
 • 100% pareizu darbu, ja pārbauda konkrētas zināšanas;
 • 70% pareizu darbu, ja ir uzdevumi, kuru veikšanai nepieciešamas prasmes;
 • 50% pareizu darbu, ja ir ietverti salikti uzdevumi.

       33. Nobeiguma vērtēšana notiek mācību tēmas vai kursa beigās, atspoguļo kā apgūtas mācību priekšmeta standarta prasības; vērtē aprakstoši vai ballēs.

       34. Tēmas nobeiguma, semestra un gada nobeiguma pārbaudes darbiem pedagogs sastāda punktu sistēmu:

10 balles, ja darbs veikts 96 – 100%

9 balles, ja darbs veikts 90 – 95%

8 balles, ja darbs veikts 80 – 89%

7 balles, ja darbs veikts 70 – 79%

6 balles, ja darbs veikts 60 – 69%

5 balles, ja darbs veikts 59 – 50%

4 balles, ja darbs veikts 49 – 40%

3 balles, ja darbs veikts 39 – 30%

2 balles, ja darbs veikts 29 – 20%

1 balle, ja darbs veikts 19 -1%

 1. Pārbaudes darbs norāda, cik labi apgūts mācību saturs vai sasniegti mācību mērķi.
 2. Pārbaudes darbi ir obligāti visiem skolēniem, arī tiem, kuri kādu iemeslu dēļ nav apmeklējuši skolu.
 3. Ja skolēns ilgstoši slimojis, pieļaujams apkopojošs pārbaudes darbs par semestra vielu, par kuru tiek izlikts semestra vērtējums.
 4. Ja skolēns dažādu iemeslu dēļ nav uzrakstījis pārbaudes darbu, viņam tas jāuzraksta divu nedēļu laikā konsultācijā vai ārpus stundu laika, vienojoties ar priekšmeta skolotāju vismaz 2 dienas iepriekš. Vērtējumu atspoguļo e-žurnālā aiz  ”n” – nav bijis skolā vai “nv” – nav vērtējums un skolēnu dienasgrāmatā.
 • Skolotājs pārbaudes darbu rezultātus paziņo skolēniem 5 darba dienu laikā pēc tā uzrakstīšanas.
 1. Pārbaudes darbu vērtējums ir būtisks, izliekot semestra vērtējumu.
 2. Pārbaudes darba formu, kuros ietvertas gan zināšanas, gan prasmes, gan radošums ar izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem, kurus zina un izprot arī skolēni –kontroldarbs, diskusija, referāts, projekta darbs, laboratorijas darbs, eseja,radošais darbs, praktiskais darbs u.c. vai summējot punktus vairākos neliela apjoma un rakstura darbos, izvēlas mācību priekšmeta skolotājs.
 3. Mācību priekšmeta pedagogs ir tiesīgs piešķirt vērtējumu par:
 • papildus veiktu darbu mācību vielas apguvē;
 • iegūtu 1. – 3. vietu skolas un pilsētas mācību priekšmeta olimpiādē;
 • darba kultūru;
 • attieksmi pret mācību procesu.

     42. Atbilstoši mācību gada mērķiem, pedagogs var izvēlēties daudzveidīgas vērtēšanas metodes, tai skaitā skolēnu             pašvērtējumu.

43. Vērtējot 10 ballu skalā, jāievēro šādi kritēriji:

 • iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte;
 • iegūtās prasmes;
 • attieksme pret mācību procesu;
 • mācību sasniegumu attīstības dinamika.

44. Skolēns iegūst vērtējumu 9 un 10 balles, ja:

 • ir apguvis zināšanas un prasmes tādā līmenī, ka spēj mācību saturu uztvert, iegaumēt, reproducēt, izmantot pēc parauga līdzīgā situācijā, kā  arī  spēj to patstāvīgi izmantot jaunu zināšanu apguvei un radošu  uzdevumu risināšanai;
 • prot risināt atbilstošas problēmas, pamatot un loģiski argumentēt domu, saskatīt un izskaidrot likumsakarības;
 • spēj atsevišķas zināšanas un prasmes sintezēt vienotā ainā, pareizi samērot ar realitāti;
 • spēj patstāvīgi izteikt savu viedokli, definēt vērtējuma kritērijus, paredzēt sekas;
 • prot cienīt un novērtēt atšķirīgu viedokli, veicina sadarbību mācību problēmu risināšanā.
 1. Skolēns iegūst vērtējumu 6, 7 un 8 balles, ja:
 • spēj ar izpratni reproducēt mācību saturu pilnā apjomā vai tuvu tam, saskata likumsakarības un problēmas, atšķir būtisko no mazsvarīgā;
 • prot izmantot zināšanas un prasmes pēc parauga, analoģijas vai pazīstamā situācijā, veic tipveida un kombinētus mācību uzdevumus;
 • uzdoto veic apzinīgi, parāda spējas, kā arī attīstītas gribas īpašības;
 • mācību satura pamatjautājumos pauž personisko attieksmi vairāk konstatācijas nekā analīzes līmenī;
 • ir apguvis sadarbības un saziņas prasmi;
 • mācību sasniegumi attīstās veiksmīgi.
 1. Skolēns iegūst vērtējumu 4 un 5 balles, ja:
 • ir iepazinis norādīto mācību saturu, prot atšķirt būtisko no mazsvarīgā, zina un var definēt jēdzienus, galvenos likumus un likumsakarības, gandrīz bez kļūdām risina tipveida uzdevumus;
 • mācību saturu izklāsta pietiekami skaidri un saprotami;
 • mācībās izmanto tradicionālas izziņas metodes, izpildot pedagoga norādījumus;
 • var izteikt personisko attieksmi, izmantojot iegaumēto mācību saturu;
 • ir apguvis sadarbības un saziņas pamatprasmi;
 • mācību sasniegumi attīstās.
 1. Skolēns iegūst vērtējumu 1, 2, un 3 balles, ja:
 • pazīst un spēj vienīgi uztvert mācību saturu, bet nespēj iegaumēt un reproducē pietiekamu apgūstamā satura apjomu (vismaz 50 %), veic primitīvus uzdevumus tikai pēc parauga labi pazīstamā situācijā, bez kļūdām veic tikai daļu uzdevumu;
 • mācību saturu izklāsta, bet citiem nesaprotami, reti atšķir būtisko no mazsvarīgā;
 • personīgo attieksmi spēj paust epizodiski vai arī nav sava viedokļa;
 • maz attīstīta sadarbības prasme;
 • mācību sasniegumu attīstība ir nepietiekama.
 1. Pārbaudes darbu vērtēšanu veic atbilstoši skolvadības piedāvātai sistēmai vai Pielikumam Nr.2.
 2. Skolēns slimības vai citu objektīvu iemeslu – skolas organizētu pasākumu, ārzemju ceļojumu, ģimenes apstākļu dēļ nav rakstījis pārbaudes darbu – skolēnam darbs ir jāuzraksta.
 3. Kārtējā pārbaudē, kurā nav iespējams skolēna mācību sasniegumus novērtēt atbilstoši 10 ballu skalai, pedagogs mācību sasniegumus vērtē ar “ieskaitīts”, “neieskaitīts” vai aprakstoši.
 4. No atsevišķiem pārbaudes darbiem var atbrīvot skolēnus, kuri piedalījušies valsts mēroga sacensībās, olimpiādēs, konkursos vai arī, ja skolēns ir ilgstoši slimojis.
 5. Mācību sasniegumu uzlabošanas kārtība:
 • pārbaudes darbu vērtējumi nav uzlabojami 1., 2. semestra pēdējā mācību nedēļā;
 • ikvienu vērtējumu drīkst uzlabot vienu reizi, izņemot nobeiguma pārbaudes darbu.

    53. Mācību sasniegumus vērtē regulāri

    54. Minimālais vērtējumu skaits semestrī ir atbilstošs stundu skaitam nedēļā, kā arī ievērojot, ka jābūt vismaz vienam vērtējumam mēnesī.

VII Skolēnu mācību sasniegumu atspoguļošana e- žurnālā un skolēnu dienasgrāmatā, liecībā, sekmju kopasvilkuma žurnālā

 1. Skolēnu sasniegumu atspoguļošana e – žurnālā:
 • 1. klasē semestra laikā mācību priekšmetu pedagogi atbilstoši mācību standarta un priekšmeta programmai novērtē skolēnu sasniegumus, lietojot apzīmējumus: “x” – apguvis, “/“- daļēji apguvis, “-“ – vēl jāmācās;
 • 2., 3. klasē dzimtajā valodā, matemātikā,  3. klasē angļu valodā ieraksta skolēnu mācību sasniegumu vērtējumu 10 ballu skalā un starpvērtējumu rezultātus “ieskaitīts” i,  “neieskaitīts” ni; pārējos mācību priekšmetos lietojot apzīmējumus: “x” –  apguvis, “/“- daļēji apguvis, “-“ – vēl  jāmācās;
 • 4.- 6. klasē visos mācību priekšmetos ieraksta skolēnu mācību sasniegumu vērtējumu 10 ballu skalā un starpvērtējumu rezultātus “ieskaitīts” i,  “neieskaitīts” ni;
 • 2.– 3. klasē mācību priekšmetos, kuros vērtējumi atspoguļoti 10 ballu skalā, 4. – 6.klasē visos mācību priekšmetos e- žurnālā ierakstāms I, II semestra vērtējums, mācību gada beigās – gada vērtējums.
 1. Skolēnu sasniegumu atspoguļošana skolēnu dienasgrāmatā:
 • pedagogiem regulāri jāinformē vecāki par skolēnu sasniegumiem skolēnu dienasgrāmatā;
 • pēc valsts pārbaudes darbiem vecāki ir jāinformē 3 darba dienu laikā ar ierakstu skolēnu dienasgrāmatā;
 • pēc Varavīksnes veidotiem pārbaudes darbiem vecāki ir jāinformē 2 – 3 dienu laikā.
 1. Pedagogi veic ierakstus ar zaļas vai sarkanas krāsas pildspalvas pildījumu.
 2. Skolēns iegūst “nv” ikdienas darbā, ja:
 • atsakās mutiski vai rakstiski veikt uzdevumu;
 • atrodas mācību stundā, bet nav iesniedzis darbu;
 • ir nodevis darbu, kurš nav veikts atbilstoši nosacījumiem.

     59. Skolēnu mācību sasniegumu atspoguļošana liecībā:

 • 1. klasē visos mācību priekšmetos vērtē aprakstoši, izmantojot e-klasē piedāvātos mācību sasniegumu apguves rādītājus;
 • 2., 3. klasēs matemātikā, latviešu valodā, 3. klasē angļu valodā 1. un 2. semestrī, kā arī gadā ieraksta vērtējumu ballēs.
 1. 2., 3. klasē pārējos mācību priekšmetos vērtē aprakstoši, izmantojot e-klasē piedāvātos mācību sasniegumu apguves rādītājus.
 2. 4.– 6. klasēs liecībā 1. un 2. semestrī, kā arī gadā visos mācību priekšmetos ieraksta vērtējumu ballēs.
 • Vērtējumu mācību priekšmetā gadā izliek:
 • 2. un 3. klasēs latviešu valodā un matemātikā, 3. klasē angļu valodā, ņemot vērā 1. un 2. semestra vērtējumu;
 • 4.- 6. klasēs visos mācību priekšmetos, ņemot vērā 1. un 2. semestra vērtējumu.
 1. 2. – 6. klašu liecībās atspoguļo projekta darba vērtējumu.
 2. Skolēnu mācību sasniegumus 1. – 6. klasei liecībā ievada mācību priekšmeta pedagogs.
 3. Liecībā ierakstus par skolēna kavējumiem, katra semestra beigās,1. – 6. klasei veic klases audzinātājs.
 4. Varavīksnes pedagogi 1.- 3. klases skolēnu mācību sasniegumus apkopo skolēnu Zināšanu vērtēšanas tabulā 10 ballu skalā un šī tabula ir kā Pielikums skolēnu liecībai. Skatīt Pielikums Nr.3.
 5. Mācību gada beigās klases audzinātājs, sagatavojot e- žurnālā skolēnu liecības, ieraksta Varavīksnes direktora rīkojumu par pārcelšanu nākamajā klasē, numuru un datumu.
 6. Skolēnu mācību sasniegumu atspoguļošana e- žurnālā:
 • 1.- 6. klasēs klases audzinātājs mācību gada beigās e- žurnālā ieraksta Varavīksnes  direktora rīkojuma par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē, numuru un datumu;
 • 2.- 3. klases skolēniem ieraksta arī apkopojošo vērtējumu 10 ballu vērtēšanas skalā dzimtajā valodā, matemātikā; 3. klasē  – angļu valodā;
 • 4.– 6. klasē klases audzinātāja ieraksta vērtējumu 10 ballu vērtēšanas skalā visos mācību priekšmetos.

VIII Projektu un pētniecisko darbu vērtēšana

 1. 2. – 6. klases skolēni izstrādā projekta darbu, pēc kura prezentācijas saņem vērtējumu 10 ballu skalā, saskaņā ar “Kārtību, kāda Privātsākumskolā ”Varavīksne” organizē projekta darbu”.

XI Skolēnu  mācību sasniegumu vērtēšana valsts pārbaudes darbos

 1. Vienotas valsts pārbaudes darbu un skolēnu mācību sasniegumu novērtēšanas sistēmas ietvaros katru mācību gadu tiek noteikti valsts pārbaudes darbi un to novērtēšanas kārtība.
 2. 3., 6. klasē, valsts diagnosticējošā darba vērtējums procentuāli klases vai mācību priekšmeta pedagogs ieraksta skolēna dienasgrāmatā.

X Noslēguma jautājumi

 1. Vērtēšanas kārtība tiek saskaņota katra mācību gada sākumā pedagoģiskās padomē sēdē un ir saistoša visiem Varavīksne pedagoģiskajiem darbiniekiem, skolēniem, viņu vecākiem.
 2. Vērtēšanas kārtība jāievēro visiem skolas pedagogiem visos mācību priekšmetos.
 3. Grozījumi vērtēšanas kārtībā tiek izdarīti ar direktora rīkojumu, balstoties uz pedagoģiskās padomes sēdē, skolas metodiskās komisijas sēdēs, kā  arī saskaņā ar izmaiņām ārējos normatīvos aktos.

Direktore Ingvilda Parfjonova

Mācību un audzināšanas darba vadītāja Solvita Līduma

 

Pielikums Nr.1.(1)

Privātsākumskolas “Varavīksne” izstrādātie vienotie skolēnu rakstītprasmes, runātprasmes vērtēšanas kritēriji latviešu valodā

Runāšanas prasmes vērtēšanas kritēriji 2.-4. klasei

Punkti Saturs Vārdu krājums Pašizteiksme Pareizruna
3 Runas saturs pilnībā atbilst tematam. Pārdomāts, plānveidīgs, argumentēts stāstījums. Ir izteikta personiskā attieksme. Bagāts vārdu krājums. Precīzi izvēlēti un lietoti vārdi, tēlaina valoda. Pārliecinošs stāstījums, dabiska, nesamākslota un viegli uztverama runa. Precīza izruna un teikuma intonācija. Lieto dažādas gramatiskās konstrukcijas. Pareizi saskaņo vārdu formas. Pareizi izrunā skaņas vārdos.
2 Runas saturs atbilst tematam. Plānveidīgs, maz argumentēts stāstījums. Jūtama personiskā attieksme. Pietiekams vārdu krājums. Ir atsevišķas stila kļūdas. Nepietiekami pārliecinošs stāstījums. Dabiska, samērā viegli uztverama runa. Pareiza izruna un teikuma intonācija. Lieto dažādas gramatiskās konstrukcijas. Ir kļūdas vārdu formu saskaņošanā. Pareizi izrunā skaņas vārdos.
1 Runas saturs daļēji atbilst tematam, nav plānveidīgs, trūkst argumentācijas. Trūkst personiskās attieksmes. Nepietiekams vārdu krājums, nabadzīga valoda. Ir stila kļūdas. Nepārliecinoša, grūti uztverama

runa. Ir pareizrunas un teikuma intonācijas kļūdas.

Lieto vienveidīgas gramatiskās konstrukcijas. Daļēji saskaņo vārdu formas. Ir kļūdas skaņu skaidrā izrunā.
0 Runas saturs neatbilst tematam. Mazs vārdu krājums. Daudz stila kļūdu. Nepārliecinoša, gandrīz neuztverama runa. Neloģiskas pauzes, ir pareizrunas kļūdas. Lieto vienveidīgas gramatiskās konstrukcijas. Nesaskaņo vārdu formas, ir kļūdas skaņu izrunā vārdos.

 

Punkti Vērtējums
 12 10
11 9
10 8
9 7
8 6
7 5
6 4
5<0 1 – 3

 1. klases vērtēšanas kritēriji.

Līmenis Punkti
Augsts 12 – 11
Optimāls 10 – 8
Viduvējs 7 – 6
Zems 5

Pielikums Nr.1.(2)

Dzejoļu vērtēšanas kritēriji

Punkti Dzejoļa deklamēšana no galvas Pašizteiksme
3 Skolēns precīzi deklamē dzejoli no galvas. Iejūtas tēlā.

 

Pārliecinoša deklamācija, izmanto atbilstošu balss intonāciju un loģiskos uzsvarus. Ir izveidojis ilustrāciju vai kādu citu radošu pieeju.
2 Deklamējot dzejoli, skolēns pieļauj dažas kļūdas, pārsakās. Ir dažas kļūdas, izmantojot loģiskos uzsvarus un atbilstošu balss intonāciju.
1 Deklamējot dzejoli, skolēns atkārtoti kļūdās, nepieciešama skolotāja palīdzība. Nepārliecinoša un vienmuļa deklamācija.

 

Punkti Vērtējums
9 10
8 9
7 8
6 7
5 6
4 5
3 4
2-1 1 – 3

Pielikums Nr.1.(3)

 Runāšanas prasmes vērtēšanas kritēriji 5.-6. klasei

Punkti Saturs Stāstījuma loģiskums Pašizteiksme Vārdu krājums
5 Runas saturs atbilst tematam, pārliecinoši argumenti, kā arī skaidri izteikta personiskā attieksme. Precīzi izplānota runa: ir ievads, galvenā daļa un nobeigums.

Skaidri attīstīta galvenā doma.

Ir savs stils, dabiska

nesamākslota

runa. Pareiza izruna

un intonācija.

Bagāts vārdu krājums, precīzi

izvēlēti un lietoti vārdi, tēlaina valoda.

4 Runa atbilst tematam. Pietiekama argumentu atlase. Ir personiskā attieksme. Plānveidīgi veidota runa, ir ievads, galvenā daļa un nobeigums. Pietiekami veiksmīgi atklāts galvenais tematā. Pietiekami dabiska, viegli uztverama runa. Samērā

precīza izruna un intonācija.

 

Pietiekami bagāts vārdu krājums,

atbilstošs vārdu lietojums.Tēlaina

valoda. Ir atsevišķas stila kļūdas.

3 Stāstījums atbilst tematam. Nepārliecinoši argumenti. Nav personiskās attieksmes. Ir mēģināts ievērot plānveidību, galvenā doma uztverama ar grūtībām. Runa samākslota, frāžaina.

Izvēlētā intonācija neatbilst

temata izklāstam.

Kļūdas izrunā un intonācijā.

Trūcīgs vārdu krājums, vairākas

stila kļūdas, vienveidīgi teikumi.

 

2 Runa daļēji atbilst tematam.  Haotisks stāstījums. Neizteiksmīga, grūti uztverama runa. Nepietiekams vārdu krājums

domas izteikšanai, nabadzīga valoda.

1 Runa neatbilst tematam. Runa veidota no atsevišķiem teikumiem, doma nav uztverama. Runā aprautiem teikumiem.

Pauzē.

 

Trūcīgs vārdu krājums, daudz

stila kļūdu.

 

0 Nav vērtējams.      

 Vērtēšanas skala

Balles Punkti
10 20
9 19
8 18-17
7 16-15
6 14-13
5 12-11
4 10-9
3 8-7
2 6-5
1 0-4

 Pielikums Nr.1.(4)

Rakstītprasmes vērtēšanas kritēriji 2. – 4.klasei

Punkti Saturs Plānojums Vārdu krājums Tekstveide Ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdas
3 Tematam atbilstošs mērķtiecīgs un pabeigts teksts. Ievērots apjoms. Loģiska, skaidra teksta struktūra. Bagāts, tematam atbilstošs. Lieto sinonīmus un antonīmus. Dažādi teikumi pēc satura, uzbūves. 1 – 2
2 Tematam daļēji atbilstošs teksts, lieka vai nepietiekama informācija. Nav ievērots apjoms. Ir saskatāma domu virzība. Vārdu izvēles neprecizitātes, vārdu atkārtošanās u.c. Neveikli, vienveidīgi teikumi, ir dažas kļūdas vārdu izvēlē.Reizēm pietrūkst savstarpējās saistības. 3 – 5
1 Gandrīz nekādas saistības ar tematu. Apjoms mazāks. Grūti izsekot domu virzībai. Nepietiekams. Vienkāršota teikuma uzbūve. Kļūdaini izvēlēti vārdi. Trūkst savstarpējās saistības. Vairāk par 5

 

Punkti Vērtējums
 15 10
14 9
13 8
12-11 7
10-9 6
8-7 5
6-5 4
4-0 1 – 3

1. klases vērtēšanas kritēriji.

Punkti Līmenis
15-14 Augsts
13-9 Optimāls
8-5 Viduvējs
4-0 Zems

Pielikums Nr.1.(5)

Rakstītprasmes vērtēšanas kritēriji 5. – 6.klasei

Punkti

 

Saturs Plānveidība Stils Ortogrāfija Interpunkcija
4 Saturs atbilst tematam. Domas un jūtas atklātas precīzi un oriģināli, ir personiskā attieksme. Ir ievēroti teksta uzbūves principi. Precīzi attīstīta galvenā doma, ievērotas rindkopas un to savstarpējā saistība. Ievērots apjoms, uzrakstīts virsraksts. Bagāta leksika, precīzi izvēlēti vārdi un daudzveidīgas teikumu sintaktiskās konstrukcijas.

Ir vērojams savs stils, izteiksmīga valoda.

Nav kļūdu. 1 kļūda
3 Spriedumi atbilst tematam. Domas un jūtas atklātas pietiekami oriģināli un skaidri.

Personiskā attieksme pietiekami skaidra.

Ievēroti teksta uzbūves principi, pietiekami precīzi atklāta galvenā doma un teksts sadalīts rindkopās.

Apjoms 100–120 vārdu, uzrakstīts virsraksts.

Bagāta leksika, izmantotas dažādas sintaktiskās konstrukcijas. Valoda izteiksmīga. 1–2 stila kļūdas. 1 kļūda 2–3 kļūdas
2 Spriedumi atbilst tematam. Nepietiekami atklāta personiskā attieksme. Ievēroti teksta uzbūves pamatprincipi. Galvenā doma atklāta pietiekami. Ir ievērotas rindkopas. Neprecīzas daļu proporcijas. Apjoms 75–100 vārdu, nav virsraksta. Tematam atbilstoša leksika. Vienveidīgas teikumu konstrukcijas. 3–4 stila kļūdas. 2 kļūdas 4–5 kļūdas
1 Aptuvens temata izklāsts, virspusēja temata izpratne. Nav personiskās attieksmes. Teksta uzbūve neskaidra. Grūti izsekot galvenajai domai. Daļēji ievērots dalījums rindkopās, trūkst kāda no daļām. Apjoms mazāks par 75 vārdiem. Vienkāršota leksika. Vienveidīgas teikumu konstrukcijas, pārsvarā vienkārši/neloģiski teikumi. 5–6 stila kļūdas. 3–4 kļūdas 6–7 kļūdas
0 Temats nav izprasts. Trūkst personiskās attieksmes. Nav ievērota plānveidība, haotisks temata izklāsts. Nav ievērotas rindkopas. Trūcīga leksika. Kļūdas vārdu izvēlē, primitīvi/ neloģiski veidoti teikumi. 7 un vairāk stila kļūdu. 5 un vairāk

kļūdu

8 un vairāk kļūdu

* Ja teksta apjoms ir mazāks par 75 vārdiem, maksimālais punktu skaits par katru kritēriju – 2 punkti.

** Vērtē tikai apgūtā mācību satura robežās.

Vērtēšanas skala

Balles Punkti
10 20
9 19
8 18-17
7 16-15
6 14-13
5 12-11
4 10-9
3 8-7
2 6-5
1 0-4

Pielikums Nr.1.(6)

Diktāta vērtēšanas skala

Balles Kļūdas
8 1-0
7 2-3
6 4-5
5 6
4 7
3 8
2 9
1 10 un vairāk

Pielikums Nr.1.(7)

Poems , songs and retelling evaluation. English

Dzejoļu, dziesmu un atstāstījumu novērtējums. Angļu valoda

Criterion/kritēriji The level  of knowledge/ Zināšanu līmenis % Points/ balles
Tell the poem text with some mistakes/

Norunā dzejoļa tekstu ar dažam kļūdām.

I 30-40% 4-5
Tell the poem text accurately, whithout mistakes/ Norunā dzejoļa tekstu precīzi, bez kļūdām. I 50% 6-7
Tell the poem text accurately

Name  the poem author, the title/

Norunā dzejoļa tekstu precīzi; nosauc dzejoļa autoru, nosaukumu.

ll 70% 7
Name  the poem author, the title/ nosauc dzejoļa autoru, nosaukumu

Tell the poem text/ norunā dzejoļa tekstu

Tell the poem meaningfully.  Use some gestures/ norunā dzejoli ar izteiksmi,   izmanto dažas žestus.

ll 80-90% 8-9
Name the poem author, the title/ nosauc dzejoļa autoru, nosaukumu.

Tell the poem meaningfully/ norunā dzejoli ar izteksmi.

Use some gestures/ izmantot dažas žestus .

Play the roles of image/ Iejūtas tēlā.

Pictures or other visual means/ izmanto attēlus, zīmējumus  vai citus vizuālos līdzekļus.

Linvent a continuation ets/

izdomā turpinājumu utt.

lll 100% 10


 Pielikums Nr.1.(8)

The evaluation criteria of Speaking  for 4 – 6 grades. English

Runāšanas vērtēšanas kritēriji, 4. – 6. klasē  angļu valodā

Evaluation/ vērtējums Task achievement/  atbilstība uzdevuma saturam Interaction/

mijiedarbība

Accuracy/

precizitāte

Fluency/

runas plūdums

 

Pronunciation/

izruna

10 – 9 Task is

achieved and communicated successfully/

runas saturs veiksmīgi atbilst tematam.

Intended meaning is communicated. Initiates and maintains interaction/

precīzi izplānota runa – ievads, galvenā daļa, nobeigums. Skaidra ir galvenā doma.

A wide range of everyday  vocabulary accurately used;  large range of grammar  structures used with a few

errors/

Bagāts ikdienas vārdu krājums, precīzi to lieto, gramatikas struktūrā liels diapazons, vērojamas dažas kļūdas.

Utterances are even and

fluent/

stāstījums ir brīvs, plūstošs, pārliecinošs.

 

Accurate and consistent use of most aspects of

pronunciation/

izruna precīza un secīga.

8 – 7 Task is achieved though some of the task requirements are lacking/

runa atbilst temata saturam, ir daži būtiski trūkumi.

Communicates main ideas,

some difficulties in initiation/

plānveidīgi veidota runa – ievads, galvenā daļa, nobeigums. Pietiekami veiksmīgi atklāts galvenais tematā.

Moderate range of vocabulary. Quite accurate use of grammar structures/

pietiekams vārdu krājums, diezgan precīzi izmanto gramatikas struktūru.

Although utterances are sometimes hesitant, the speaker is able to keep conversation going/

stāstījums ir sakarīgs, uztverams, dažkārt vilcinās, bet runātājs spēj saglabāt runas saturu (saruna

turpinās)

Intonation and pronunciation

is quite accurate/

intonācija un izruna ir diezgan precīza.

5 – 6 Task requirements are partly achieved/

runa daļēji atbilst temata saturam.

Communicates main ideas in limited contexts; initiation rare/

ir mēģināts ievērot plānveidību, galvenā doma uztverama ar grūtībām.

Restricted range of vocabulary and grammar structures, sufficient for

basic communication only/ ierobežots leksikas un gramatikas

struktūras diapazons,ir pietiekams

tikai pamata komunikācijām.

Utterances halting and fragmentary except for short routine sentences and memorised phrases/

stāstījums frāžains, fragmentārs, izņemot īsus ikdienas teikumus un

iegaumētas frāzes.

Frequent errors sometimes cause unintelligibility/

sastopamas kļūdas, kuras bieži vien izraisa pārpratumus.

4 Does not know what to do to fulfil the task/

runa neatbilst temata saturam.

Great difficulty in communication. Unable to initiate/

haotisks stāstījums Nevar uzsākt.

Very restricted range of vocabulary; usually inadequate grammar/ ļoti ierobežots vārdu krājums, nepareizas gramatiskās konstrukcijas. Speech is slow, exceedingly halting and stumbling. Difficult to perceive continuity/

stāstījums ir lēns, grūti uztverams, grūti saprast turpinājumu.

Speech is largely unintelligible/

stāstījums ir nesaprotams.

1 – 3  Not enough to evaluate/ nav vērtējams Not enough to evaluate/ nav vērtējams Not enough to evaluate/ nav vērtējams Not enough to evaluate/

nav vērtējams

Not enough to evaluate/ nav vērtējams

Pielikums Nr.2.

Punktu/procentu vērtēšanas tabula

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punkti/procenti 1 11 21 33 50 60 70 80 90 95
10 0,1 1,1 2,1 3,3 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,5
11 0,1 1,2 2,3 3,6 5,5 6,6 7,7 8,8 9,9 10,5
12 0,1 1,3 2,5 4,0 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 11,4
13 0,1 1,4 2,7 4,3 6,5 7,8 9,1 10,4 11,7 12,4
14 0,1 1,5 2,9 4,6 7,0 8,4 9,8 11,2 12,6 13,3
15 0,2 1,7 3,2 5,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 14,3
16 0,2 1,8 3,4 5,3 8,0 9,6 11,2 12,8 14,4 15,2
17 0,2 1,9 3,6 5,6 8,5 10,2 11,9 13,6 15,3 16,2
18 0,2 2,0 3,8 5,9 9,0 10,8 12,6 14,4 16,2 17,1
19 0,2 2,1 4,0 6,3 9,5 11,4 13,3 15,2 17,1 18,1
20 0,2 2,2 4,2 6,6 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 19,0
21 0,2 2,3 4,4 6,9 10,5 12,6 14,7 16,8 18,9 20,0
22 0,2 2,4 4,6 7,3 11,0 13,2 15,4 17,6 19,8 20,9
23 0,2 2,5 4,8 7,6 11,5 13,8 16,1 18,4 20,7 21,9
24 0,2 2,6 5,0 7,9 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 22,8
25 0,3 2,8 5,3 8,3 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 23,8
26 0,3 2,9 5,5 8,6 13,0 15,6 18,2 20,8 23,4 24,7
27 0,3 3,0 5,7 8,9 13,5 16,2 18,9 21,6 24,3 25,7
28 0,3 3,1 5,9 9,2 14,0 16,8 19,6 22,4 25,2 26,6
29 0,3 3,2 6,1 9,6 14,5 17,4 20,3 23,2 26,1 27,6
30 0,3 3,3 6,3 9,9 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 28,5
31 0,3 3,4 6,5 10,2 15,5 18,6 21,7 24,8 27,9 29,5
32 0,3 3,5 6,7 10,6 16,0 19,2 22,4 25,6 28,8 30,4
33 0,3 3,6 6,9 10,9 16,5 19,8 23,1 26,4 29,7 31,4
34 0,3 3,7 7,1 11,2 17,0 20,4 23,8 27,2 30,6 32,3
35 0,4 3,9 7,4 11,6 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 33,3
36 0,4 4,0 7,6 11,9 18,0 21,6 25,2 28,8 32,4 34,2
37 0,4 4,1 7,8 12,2 18,5 22,2 25,9 29,6 33,3 35,2
38 0,4 4,2 8,0 12,5 19,0 22,8 26,6 30,4 34,2 36,1
39 0,4 4,3 8,2 12,9 19,5 23,4 27,3 31,2 35,1 37,1
40 0,4 4,4 8,4 13,2 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 38,0
41 0,4 4,5 8,6 13,5 20,5 24,6 28,7 32,8 36,9 39,0
42 0,4 4,6 8,8 13,9 21,0 25,2 29,4 33,6 37,8 39,9
43 0,4 4,7 9,0 14,2 21,5 25,8 30,1 34,4 38,7 40,9
44 0,4 4,8 9,2 14,5 22,0 26,4 30,8 35,2 39,6 41,8
45 0,5 5,0 9,5 14,9 22,5 27,0 31,5 36,0 40,5 42,8
46 0,5 5,1 9,7 15,2 23,0 27,6 32,2 36,8 41,4 43,7
47 0,5 5,2 9,9 15,5 23,5 28,2 32,9 37,6 42,3 44,7
48 0,5 5,3 10,1 15,8 24,0 28,8 33,6 38,4 43,2 45,6
49 0,5 5,4 10,3 16,2 24,5 29,4 34,3 39,2 44,1 46,6
50 0,5 5,5 10,5 16,5 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 47,5
51 0,5 5,6 10,7 16,8 25,5 30,6 35,7 40,8 45,9 48,5
52 0,5 5,7 10,9 17,2 26,0 31,2 36,4 41,6 46,8 49,4
53 0,5 5,8 11,1 17,5 26,5 31,8 37,1 42,4 47,7 50,4
54 0,5 5,9 11,3 17,8 27,0 32,4 37,8 43,2 48,6 51,3
55 0,6 6,1 11,6 18,2 27,5 33,0 38,5 44,0 49,5 52,3
56 0,6 6,2 11,8 18,5 28,0 33,6 39,2 44,8 50,4 53,2
57 0,6 6,3 12,0 18,8 28,5 34,2 39,9 45,6 51,3 54,2
58 0,6 6,4 12,2 19,1 29,0 34,8 40,6 46,4 52,2 55,1
59 0,6 6,5 12,4 19,5 29,5 35,4 41,3 47,2 53,1 56,1
60 0,6 6,6 12,6 19,8 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 57,0
61 0,6 6,7 12,8 20,1 30,5 36,6 42,7 48,8 54,9 58,0
62 0,6 6,8 13,0 20,5 31,0 37,2 43,4 49,6 55,8 58,9
63 0,6 6,9 13,2 20,8 31,5 37,8 44,1 50,4 56,7 59,9
64 0,6 7,0 13,4 21,1 32,0 38,4 44,8 51,2 57,6 60,8
65 0,7 7,2 13,7 21,5 32,5 39,0 45,5 52,0 58,5 61,8
66 0,7 7,3 13,9 21,8 33,0 39,6 46,2 52,8 59,4 62,7
67 0,7 7,4 14,1 22,1 33,5 40,2 46,9 53,6 60,3 63,7
68 0,7 7,5 14,3 22,4 34,0 40,8 47,6 54,4 61,2 64,6
69 0,7 7,6 14,5 22,8 34,5 41,4 48,3 55,2 62,1 65,6
70 0,7 7,7 14,7 23,1 35,0 42,0 49,0 56,0 63,0 66,5
71 0,7 7,8 14,9 23,4 35,5 42,6 49,7 56,8 63,9 67,5
72 0,7 7,9 15,1 23,8 36,0 43,2 50,4 57,6 64,8 68,4
73 0,7 8,0 15,3 24,1 36,5 43,8 51,1 58,4 65,7 69,4
74 0,7 8,1 15,5 24,4 37,0 44,4 51,8 59,2 66,6 70,3
75 0,8 8,3 15,8 24,8 37,5 45,0 52,5 60,0 67,5 71,3
76 0,8 8,4 16,0 25,1 38,0 45,6 53,2 60,8 68,4 72,2
77 0,8 8,5 16,2 25,4 38,5 46,2 53,9 61,6 69,3 73,2
78 0,8 8,6 16,4 25,7 39,0 46,8 54,6 62,4 70,2 74,1
79 0,8 8,7 16,6 26,1 39,5 47,4 55,3 63,2 71,1 75,1
80 0,8 8,8 16,8 26,4 40,0 48,0 56,0 64,0 72,0 76,0
81 0,8 8,9 17,0 26,7 40,5 48,6 56,7 64,8 72,9 77,0
82 0,8 9,0 17,2 27,1 41,0 49,2 57,4 65,6 73,8 77,9
83 0,8 9,1 17,4 27,4 41,5 49,8 58,1 66,4 74,7 78,9
84 0,8 9,2 17,6 27,7 42,0 50,4 58,8 67,2 75,6 79,8
85 0,9 9,4 17,9 28,1 42,5 51,0 59,5 68,0 76,5 80,8
86 0,9 9,5 18,1 28,4 43,0 51,6 60,2 68,8 77,4 81,7
87 0,9 9,6 18,3 28,7 43,5 52,2 60,9 69,6 78,3 82,7
88 0,9 9,7 18,5 29,0 44,0 52,8 61,6 70,4 79,2 83,6
89 0,9 9,8 18,7 29,4 44,5 53,4 62,3 71,2 80,1 84,6
90 0,9 9,9 18,9 29,7 45,0 54,0 63,0 72,0 81,0 85,5
91 0,9 10,0 19,1 30,0 45,5 54,6 63,7 72,8 81,9 86,5
92 0,9 10,1 19,3 30,4 46,0 55,2 64,4 73,6 82,8 87,4
93 0,9 10,2 19,5 30,7 46,5 55,8 65,1 74,4 83,7 88,4
94 0,9 10,3 19,7 31,0 47,0 56,4 65,8 75,2 84,6 89,3
95 1,0 10,5 20,0 31,4 47,5 57,0 66,5 76,0 85,5 90,3
96 1,0 10,6 20,2 31,7 48,0 57,6 67,2 76,8 86,4 91,2
97 1,0 10,7 20,4 32,0 48,5 58,2 67,9 77,6 87,3 92,2
98 1,0 10,8 20,6 32,3 49,0 58,8 68,6 78,4 88,2 93,1
99 1,0 10,9 20,8 32,7 49,5 59,4 69,3 79,2 89,1 94,1
100 1,0 11,0 21,0 33,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 95,0
101 1,0 11,1 21,2 33,3 50,5 60,6 70,7 80,8 90,9 96,0
102 1,0 11,2 21,4 33,7 51,0 61,2 71,4 81,6 91,8 96,9
103 1,0 11,3 21,6 34,0 51,5 61,8 72,1 82,4 92,7 97,9
104 1,0 11,4 21,8 34,3 52,0 62,4 72,8 83,2 93,6 98,8
105 1,1 11,6 22,1 34,7 52,5 63,0 73,5 84,0 94,5 99,8
106 1,1 11,7 22,3 35,0 53,0 63,6 74,2 84,8 95,4 100,7
107 1,1 11,8 22,5 35,3 53,5 64,2 74,9 85,6 96,3 101,7
108 1,1 11,9 22,7 35,6 54,0 64,8 75,6 86,4 97,2 102,6
109 1,1 12,0 22,9 36,0 54,5 65,4 76,3 87,2 98,1 103,6
110 1,1 12,1 23,1 36,3 55,0 66,0 77,0 88,0 99,0 104,5
111 1,1 12,2 23,3 36,6 55,5 66,6 77,7 88,8 99,9 105,5
112 1,1 12,3 23,5 37,0 56,0 67,2 78,4 89,6 100,8 106,4
113 1,1 12,4 23,7 37,3 56,5 67,8 79,1 90,4 101,7 107,4
114 1,1 12,5 23,9 37,6 57,0 68,4 79,8 91,2 102,6 108,3
115 1,2 12,7 24,2 38,0 57,5 69,0 80,5 92,0 103,5 109,3
116 1,2 12,8 24,4 38,3 58,0 69,6 81,2 92,8 104,4 110,2
117 1,2 12,9 24,6 38,6 58,5 70,2 81,9 93,6 105,3 111,2
118 1,2 13,0 24,8 38,9 59,0 70,8 82,6 94,4 106,2 112,1
119 1,2 13,1 25,0 39,3 59,5 71,4 83,3 95,2 107,1 113,1
120 1,2 13,2 25,2 39,6 60,0 72,0 84,0 96,0 108,0 114,0

Pielikums Nr.3

Privātsākumskolas “Varavīksne” skolēnu zināšanu līmeņa noteikšana

 

. klases skolnie …     _________________________

 ………… m.g.

ZINĀŠANU LĪMEŅA TABULA

 

Māc. priekšmets

Augsts Optimāls Viduvējs Zems
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Latviešu valoda                                        
Matemātika                                        
Dabaszinības                                        
Vizuālā māksla                                        
Mājturība un teh.                                        
Mūzika                                        
Sports                                        
Ētika                                        
Sociālās zinības                                        
Angļu valoda                                        

 

10 “izcili” – skolēna mācību sasniegumi īpaši atšķiras no pārējiem ar kvalitāti, nozīmīgumu un patstāvību.
9 “teicami” –  skolēna mācību sasniegumi ir ļoti, ļoti labi, patstāvīgi, slavējami, vērojamas dažas nepilnības un neprecizitātes.
8 “ļoti labi” “ ļoti labi”  – skolēns optimālā līmenī, pamatīgi un dziļi apguvis izglītības valsts standartā  noteiktāszināšanas, ieguvis nepieciešamās prasmes un attieksmi.
7 “ labi”  – skolēns labi ir apguvis izglītības valsts standartā noteiktās zināšanas, ieguvis nepieciešamās prasmes un attieksmi.
6 “gandrīz labi” –  skolēns aptuveni 60 %  apjomā ir apguvis izglītības valsts standartā noteiktās  zināšanas,ieguvis  nepieciešamās prasmes un attieksmi.
5 “viduvēji”  – skolēns pamatos ir apguvis izglītības valsts standartā noteiktās zināšanas, ieguvis nepieciešamās prasmes un attieksmi, var aptuveni 50 % apjomā tās reproducēt.
4 “gandrīz viduvēji” –  skolēns pamatos ir apguvis izglītības valsts standartā noteiktās zināšanas,  ieguvis  nepieciešamās prasmes, attieksmi un var tās 40 % apjomā reproducēt.
3 “vāji” – skolēns spēj mācību vielu tikai uztvert un atpazīt, bet iegaumēt un reproducē var mazāk nekā 40% no mācību vielas apjoma, risina primitīvus uzdevumus tikai pēc parauga labi zināmās situācijās, pieļauj daudz kļūdu.
2 “ļoti vāji”  – skolēns mācību vielu izklāsta juceklīgi, neloģiski, citiem nesaprotami, neatšķir būtisko no mazsvarīgā, neizpilda pedagoga norādījumus un neizrāda interesi par mācībām.
1 “ļoti, ļoti vāji” – personisko attieksmi skolēns spēj paust epizodiski vai nav sava  viedokļa.

 

Klases audzinātāja___________________