Privātsākumskola “Varavīksne” 

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana

Mācību sasniegumus vērtē regulāri.

Minimālais vērtējumu skaits semestrī ir atbilstošs stundu skaitam nedēļā, kā arī ievērojot, ka jābūt vismaz vienam vērtējumam mēnesī.

1.klasē skolēnus visos mācību priekšmetos vērtē aprakstoši. Tas ir īss, konkrēts mutvārdu vai rakstveida vērtējums par mācību darbību un mācību sasniegumu attīstības dinamiku, saskarsmes un sadarbības prasmēm. Pārbaudes darbus vērtē procentuāli.

2., 3. klasē dzimtajā valodā, matemātikā, 3. klasē angļu valodā skolēnus vērtē 10 ballu skalā un ar  starpvērtējumu “ieskaitīts”, ”neieskaitīts”. Pārējos mācību priekšmetos aprakstoši. Pārbaudes darbus vērtē procentuāli.

10 – izcili

9 – teicami

8 – ļoti labi

7 – labi

6 – gandrīz labi

5 – viduvēji

4 – gandrīz viduvēji

3 – vāji

2 – ļoti vāji

1 – ļoti, ļoti vāji

4.- 6. klasē visos mācību priekšmetos skolēnu sasniegumu vērtējumu izsaka 10 ballu skalā un ar starpvērtējumu “ieskaitīts”, ”neieskaitīts”. 

10 balles, ja darbs veikts 96 – 100%

9 balles, ja darbs veikts 90 – 95%

8 balles, ja darbs veikts 80 – 89%

7 balles, ja darbs veikts 70 – 79%

6 balles, ja darbs veikts 60 – 69%

5 balles, ja darbs veikts 59 – 50%

4 balles, ja darbs veikts 49 – 40%

3 balles, ja darbs veikts 39 – 30%

2 balles, ja darbs veikts 29 – 20%

1 balle, ja darbs veikts 19 -1%

Skolēns var saņemt vērtējumu “ieskaitīts” par:

100% pareizu darbu, ja pārbauda konkrētas zināšanas;

70% pareizu darbu, ja ir uzdevumi, kuru veikšanai nepieciešamas prasmes;

50% pareizu darbu, ja ir ietverti salikti uzdevumi.

 Skolēns iegūst “nv” ikdienas darbā, ja:

  • neatrodas mācību stundā,
  • atrodas mācību stundā, bet nav iesniedzis darbu,
  • atsakās mutiski vai rakstiski veikt uzdevumu.

 Ja skolēns slimības vai citu objektīvu iemeslu – skolas organizētu pasākumu, ārzemju ceļojumu, ģimenes apstākļu dēļ nav rakstījis pārbaudes darbu – skolēnam darbs ir jāuzraksta divu nedēļu laikā pēc atgriešanās klasē. Ja skolēns divu nedēļu laikā pārbaudes darbu neuzraksta, tad skolotājam ir tiesības pārbaudīt un novērtēt pārbaudes darbā ietvertās prasmes jebkurā konkrētā mācību priekšmeta stundā.

No atsevišķiem pārbaudes darbiem var atbrīvot skolēnus, kuri piedalījušies valsts mēroga sacensībās, olimpiādēs, konkursos vai arī, ja skolēns ir ilgstoši slimojis.

Skolēnam ir tiesības uzlabot ikvienu vērtējumu, izņemot nobeiguma pārbaudes darbu.

Mācību sasniegumu uzlabošanas kārtība:

1.- 3. klases skolēns piesakās pie priekšmetu skolotāja. Skolotājs nosaka laiku. Vērtējuma uzlabošana ir maksas pakalpojums.

4. – 6. klases skolēns piesakās rakstiski skolvadības sistēmā “E-klase” un pedagogs nosaka laiku. Vērtējuma uzlabošana ir maksas pakalpojums.

Pārbaudes darbu vērtējumu uzlabošana nav pieļaujama 1., 2. semestra pēdējā mācību  nedēļā.