Lai pieteiktos mācībām 1.-6. kasē:

  • tiek aizpildīts iesniegums skolas direktorei;
  • direktore sazinās ar topošā pirmklasnieka vecākiem/aizbildņiem un vienojas par pārrunu laiku;
  • abām pusēm vienojoties par turpmāko sadarbību, tiek slēgts līgums;
  • pie līguma slēgšanas vecāki/aizbildņi iesniedz:
  • Izziņu par iepriekš iegūto izglītību, ja stājas 1. klasē;
  • Liecību no ieprieksējās izglītības iestādes, ja stājas 2.-5. klasē;
  • Bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
  • Dzimšanas apliecības kopiju.

Kārtību kādā Privātsākumskolas “Varavīksne” īstenotajās izglītības programmās uzņem izglītojamos ar speciālām vajadzībām skatīt šeit: kartiba_specv