Privātsākumskolas ”Varavīksne” attīstības plāns

Misija – laimīgs bērns, kurš drošā un uz sadarbību vērstā vidē attīstījis savas personīgās spējas.

Kultūra, vērtības: miers, cieņa, sadarbība

Vērtības cilvēkcentrētā veidā – sadarbība mācību un audzināšanas procesā akcentējot skolēna stiprās puses. Identitāte, cieņa, vide, kultūras.

 

Prioritāte 2021.-2025. gadam: Skola, kura sagatavo patstāvīgu un atbildīgu cilvēku.

1.Kvalitatīvas mācības un izglītības process. Mācīšana un mācīšanās.

  • Pilnveidot atgriezeniskās saites sniegšanu pirmsskolā.

Vēlamais rezultāts – tiek sniegta attīstoša atgriezeniskā saite.

  • Sākumskolas pedagogi izvirza sasniedzamos rezultātus, piedāvā jēgpilnus uzdevumus un sniedz attīstošu atgriezenisko saiti.

Vēlamais rezultāts – pedagogi prot plānot, vadīt, sadarboties, pilnveidoties.

2.Izglītības vide un atbalsts izglītojamiem. Infrastruktūra.

  • Nodrošināt apkārtējās vides stāvokli un piemērotību pirmsskolai.

Vēlamais rezultāts – attīstību veicinošs apkārtējās vides iekārtojums pirmsskolai.

  • Mērķtiecīgs darbs ar talantīgiem skolēniem.

Vēlamais rezultāts – Skolēns mācās iedziļinoties.

3.Laba pārvaldība. Vadības profesionālā darbība.

  • Iesaiste kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā.

Vēlamais rezultāts – nodrošināts kvalitatīvs mācību process.

  • Vadības komandas iesaiste kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā. Vēlamais rezultāts – nodrošināts kvalitatīvs mācību process.