Kārtība, kādā Privātsākumskolā “Varavīksne” organizē 2018./2019. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku

Izstrādāts saskaņā ar:

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 763, 19.12.2017.

 1. Noteikumi nosaka 2018./2019. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.
 2. Privātsākumskolā “Varavīksne” mācību gads sākas 2018. gada 3. septembrī, beidzas       2019. gada 31. maijā.
 3. Mācību gadu veido divi semestri:
 • pirmais semestris ilgst no 2018. gada 3. septembra līdz 2018. gada 21. decembrim;
 • otrais semestris ilgst no 2019. gada 7. janvāra līdz 2019. gada 31. maijam.

      4. Mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas:

 • rudens brīvdienas – no 2018. gada 22. oktobra līdz 2018. gada 26. oktobrim;
 • ziemas brīvdienas – no 2018. gada 24. decembra līdz 2019. gada 4. janvārim;
 • pavasara brīvdienas – no 2019. gada 11. marta līdz 2019. gada 15. martam;
 • vasaras brīvdienas – no 2019. gada 3. jūnija līdz 2019. gada 31. augustam.
 1. Papildu brīvdienas klases izglītojamiem – no 2019. gada 4. februāra līdz 8. februārim.
 2. Projekta darbu prezentāciju organizē saskaņā ar izstrādāto kārtību, kādā Privātsākumskolā “Varavīksne” organizē projekta darba izstrādi.

       7. Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru rezultātā ilgstoši – vismaz vienu nedēļu, nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Skolas dibinātājs pēc konkrēto ārkārtējās situācijas apstākļu izvērtēšanas ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu.