NODIBINĀJUMS – FONDS ”IZGLĪTĪBA”

Darbības programma

2015.-2017. gadam

 

Fonds ”Izglītība” dibināts 2007. gada 25. septembrī.

Misija. Sekmēt alternatīvas izglītības attīstības procesus Liepājā, Latvijā.

Dibināšanas mērķi:

 1. Atbalstīt nevalstiskas, privātas izglītības iestādes, organizācijas vai fiziskas personas darbības un attīstības iespējas.
 2. Labiekārtot izglītojošās darbības vidi – telpas, apkārtni, materiāli tehniskos un mācību resursus.
 3. Veicināt gan vājdzirdīgu audzēkņu, gan talantīgu un spējīgu audzēkņu, gan audzēkņu, kuriem mācības sagādā grūtības integrāciju Latvijas vispārizglītojošo skolu sistēmā.
 4. Popularizēt morālās, garīgās, tikumiskās un estētiskās vērtības.

Darbības uzdevumi:

 1. Iegādāties materili tehnisko bāzi darbībai mērķu īstenošanai.
 2. Labiekārtot telpas atbilstoši izglītojošu procesu organizēšanai:
 • vājdzirdīgu audzēkņu, talantīgu un spējīgu audzēkņu, audzēkņu, kuriem mācības sagādā grūtības integrācija, atbilstošas izglītības programmas apguvei;
 • nodarbības, nodarbību cikls vai kristīgās ētikas mācība izglītības programmas ietvaros, garīgo, morālo un tikumisko vērtību popularizēšanai;
 • kvalitatīvas aktivitātes sākumskolas vecuma bērnu pieskatīšanai pēc mācību stundām;
 • atbalsts talantīgajiem un spējīgajiem bērniem, kā arī tiem, kuriem mācības sagādā grūtības;
 • vasaras nometņu organizēšanai.
 1. Atbalstīt netradicionālus izglītības attīstības projektus.
 2. Sekmēt Privātsākumskolas ”Varavīksne” darbību, nodrošinot bērnu ar veselības problēmām, talantīgo un spējīgo bērnu integrāciju izglītības programmu apguvei.

Darbības metodes:

 1. Projektu organizēšana un vadīšana.
 2. Projektu konkursu organizēšana, koordinēšana.
 3. Individuālu iesniegumu, projektu izskatīšana.
 4. Semināru organizēšana.
 5. Labdarības akciju organizēšana.
 6. Metodisko materiālu izstrāde, apkopošana.
 7. FasTracKids programmas īstenošana.
Fonds “Izglītība”

Reģistrācijas Nr. 40008119219
Alejas iela 6-1, Liepāja LV 3401; telefoni: +37129173319, +37126476209, +37129874456

e-pasts fonds.izglitiba@gmail.com

Swedbank
Konta Nr.: LV09HABA0551034463858