PRIVĀTSĀKUMSKOLAS ”Varavīksne”

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Izstrādāti saskaņā ar:

Izglītības likuma 54. un 55.  pantu

Bērnu tiesību aizsardzības likuma  II un IV nodaļu

Privātsākumskolas “Varavīksne” Nolikuma I nodaļas 43. punktu

I Vispārīgās prasības

 1. Iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši skolēniem, vecākiem, pedagogiem un apmeklētājiem.
 2. Noteikumi ir izstrādāti, lai sekmētu Privātsākumskolas “Varavīksne” (turpmāk  tekstā – Varavīksne) darbības kvalitāti, prestižu un ārējo normatīvo aktu ievērošanu.
 3. Skolēniem, pedagogiem un vecākiem Varavīksnē un ārpus tās, kur viņus uztver kā Varavīksnes dalībniekus, savstarpējām attiecībām ir jābalstās uz morālas un ētiskas uzvedības pamatprasībām:
 • ierodoties sasveicināties, aizejot – atvadīties;
 • Varavīksni apmeklēt regulāri un savlaicīgi, saskaņā ar darba kārtību;
 • savlaicīgi brīdināt par neierašanos;
 • lietot kulturālu sarunvalodu;
 • nodrošināt pozitīvu sadarbību un saskarsmi ar ikvienu dalībnieku;
 • cienīt vienam otru, apzināties savu uzdrīkstēšanos;
 • lietderīgi izmantot savu un citu laiku;
 • rūpēties par Varavīksnes fizisko vidi – telpām un to iekārtojumu, apkārtni;
 • saudzēt savas, citu personīgās materiālās vērtības, Varavīksnes īpašumu;
 • ar cieņu izturēties pret ēdienu;
 • atslēgt skaņu mobilajam tālrunim mācību stundās, nodarbībās, vecāku sapulcēs, pasākumos un individuālās pārrunās;
 • savlaicīgi izteikt priekšlikumus un informēt par pretenzijām, ievērot konfidencialitāti.
 1. Nepiederošas personas, ienākot Varavīksnē, piesakās dežūrējošam darbiniekam un informē par apmeklējuma mērķi.

II Darba kārtība

 1. Varavīksni atver 700, līdz 2300.
 2. Mācību un audzināšanas procesa sākums:
  • pirmsskolas izglītības grupās 800;
  • sākumskolas izglītības klasēs 830;
  • interešu izglītības grupās 1400.
 3. Mācību stundas ilgums – 40 minūtes; nodarbības ilgums – līdz 120 minūtēm dienā.
 4. Starpbrīžu garums 10 – 15 minūtes; pusdienu starpbrīža – 35 minūtes.
 5. Mācību stundas, pirmsskolas nodarbības, fakultatīvo un interešu izglītības grupu nodarbības notiek pēc mācību darba vadītājas sastādīta un direktora apstiprināta stundu un nodarbību saraksta.
 6. Izmaiņas stundu vai nodarbību sarakstā drīkst izdarīt mācību darba vadītājs, izmaiņas izvieto pie stundu vai nodarbību saraksta un e-klasē. Vecākiem paziņo ar ierakstu dienasgrāmatā un e-klasē ne vēlāk kā vienu dienu iepriekš.
 7. Pirmsskolas audzēkņu vecākiem un interešu grupu dalībniekiem par izmaiņām nodarbību sarakstā paziņo mutiski, sūtot info e-pastā vai ziņu uz mobilo tālruni, ne vēlāk kā vienu dienu iepriekš.
 8. Klašu žurnāli tiek aizpildīti e-klasē. Bērnu dārza grupas žurnāls atrodas grupā, Pagarinātās dienas grupas žurnālus aizpilda e-klasē. Fakultatīvo un interešu izglītības grupu nodarbību žurnāli atrodas pie mācību un audzināšanas darba vadītājas, nodarbību laikā pie grupu pedagogiem.
 9. Kavējumu zīmes skolēni vai audzēkņu vecāki iesniedz atgriežoties Varavīksnē. Ja kavējumu pamato ģimenes apstākļi, tad attaisnojums ir vecāku izziņa vai iesniegums, ja kavējumu pamato saslimšana, nepieciešama ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli.
 10. Klašu audzinātāji veic kavējumu uzskaiti e-klasē.
 11. Skolēna atbrīvošanu no sporta stundas ar vecāku izziņu var pieļaut 1 reizi mēnesī.

III Darba kārtības un drošības nodrošināšana

 1. Darba kārtību un drošību Varavīksnē nodrošina dežūradministrators vai dežūrējošais darbinieks.
 2. Dežūradministrators ir Varavīksnes direktors, mācību darba vadītāja vai lietvede. Dežūrējošais darbinieks ir dežurants.
 3. Pedagogi un vecāki dežūradministratoram vai dežūrējošam darbiniekam Varavīksnē vai pa tālruni sniedz informāciju saslimšanas vai citā neparedzētā gadījumā.
 4. Dežūradministrators:
  • uzklausa vecākus, kas ieradušies Varavīksnē, risina dažādu veidu konfliktsituācijas;
  • nepieciešamības gadījumā izsauc policiju, neatliekamo medicīnisko palīdzību, ugunsdzēsējus;
  • sastāda aktu par nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem.
 5. Dežūrējošais darbinieks seko, lai Varavīksnē neuzturētos nepiederošas personas. Ārkārtas situācijās informē direktoru, ēkas pārvaldnieku.
 6. Par skolēna saslimšanu, traumu vai cita iemesla nepieciešamību doties uz mājām, vecākus pa telefonu informē klases, grupas audzinātāja vai dežūradministrators.
 7. Administrācijas pieņemšanas laiki tiek noteikti ar Varavīksnes direktora rīkojumu katra mācību gada sākumā.
 8. Aizliegts Varavīksnē un tās teritorijā darba laikā ienest, glabāt, lietot un realizēt – alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņu, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus.
 9. Varavīksnes evakuācijas plāns un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietota pie ieejas durvīm un bērnu dārza garderobēm.

IV Obligātā dokumentācija skolēniem

 1. Sākumskolas skolēniem ir dienasgrāmatas ar Varavīksnes simboliku. Dienasgrāmatai stundā jāatrodas uz skolēna galda. Dienasgrāmatā jābūt salasāmi ierakstītam stundu sarakstam un uzdotiem mājas darbiem.
 2. Pedagogi dienasgrāmatās ieliek visus vērtējumus, kurus skolēns saņēmis. Ja nepieciešams, rakstiski informē vecākus par mājas darbu vērtējumu, darbu stundā, nepieciešamajiem materiāliem, aktivitātēm, palīdzību un stundu apmeklējumu.
 3. Klases audzinātājs paraksta dienasgrāmatu reizi nedēļā, ieraksta nepieciešamo informāciju vecākiem. Vecāki katru nedēļu paraksta dienasgrāmatu.
 4. “Skolēna apliecību” noformē un reģistrē lietvedis, tā jāpagarina katru gadu.

V Apģērbs

 1. Skolēni rūpējas par savu izskatu, Varavīksnē ierodas tīrā un pieklājīgā formas tērpā, ikdienā nelieto dekoratīvo kosmētiku, nagu laku. Par apģērbu svētku un pasākumu dienās vismaz 3 dienas iepriekš informē klases vai grupas audzinātāja:
  • balta blūze/krekls un formas tērps skolēniem vai tumši svārki/bikses bērnu dārza audzēkņiem ir obligāti svinīgos pasākumos – 1. septembrī – Zinību dienā, 18. novembrī – Latvijas dzimšanas dienas pasākumā, Liecību izsniegšanas dienā, valsts pārbaudes darbos, projektu prezentācijās, mācību priekšmetu  olimpiādēs, izņemot vizuālās mākslas olimpiādi.
  • citās svētku reizēs, Metodiskās komisijas sēdēs atrunātu apģērbu – tautas tērpi, maskas vai pēc personīgiem uzskatiem.
 2. Ierodoties Varavīksnē, virsdrēbes atstāj garderobē. Telpās lieto maiņas apavus.
 3. Sporta stundās un nodarbībās jābūt maiņas apģērbam un apaviem. Sākumskolas skolēnu pārģērbšanos organizē klases audzinātāja, bērnu dārza grupas audzēkņi pārģērbjas garderobē.
 4. Sporta apģērbā vai apavos atrasties citās stundās, nodarbībās nav pieļaujams.

VI Ēdināšana

 1. Brokastu starpbrīdis sākumskolā pēc 1. stundas, bērnu dārzā ir 845.
 2. Pusdienu starpbrīdis sākumskolā pēc 3. stundas, bērnu dārzā 1230.
 3. Launags 1545.
 4. Sākumskolas skolēnus uz ēdināšanas telpu pavada iepriekšējās stundas pedagogs; bērnu dārza grupas audzēkņus – audzinātāja.
 5. Skolēni paši sakopj savu vietu starpbrīža ietvaros.
 6. Ēdamtelpā izturēties ar cieņu pret ēdienu, ievērot uzvedības kultūru pie galda, skaļi nesarunāties un netrokšņot.
 7. Skolā ēdināšanas maksu gadam apstiprina direktors, pamatojoties uz līgumu ar ēdināšanas uzņēmumu. Ēdināšanas maksa ir iekļauta rēķinā par Varavīksnes pakalpojumu sniegšanu.

VII Vispārējās skolēnu, pedagogu un vecāku tiesības

 1. Brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka, Varavīksnes un valsts godu un cieņu.
 2. Konfliktsituācijās rakstiski informēt direktoru.
 3. Prasīt cienīgu un korektu izturēšanos pret sevi.
 4. Izteikt priekšlikumus Varavīksnes darba kvalitātei, attīstībai, prestižam, iekšējās kārtības nodrošināšanai.

VIII Sākumskolas skolēnu tiesības

 1. Ar klases audzinātāju atļauju mācību procesā izmantot Varavīksnes telpas, iekārtas, aparatūru, kultūras, sporta inventāru, mācību grāmatas, citu mācību procesam nepieciešamo literatūru, mācību līdzekļus un elektroniskos mācību resursus, kā arī saņemt informācijas pakalpojumus.
 2. Saņemt profilaktisko veselības aprūpi un pirmo palīdzību Varavīksnē un tās organizētajos masu pasākumos.
 3. Piedalīties Varavīksnes mācību un procesa pilnveidē.
 4. Saņemt Personiskās mantas aizsardzību, kas ir pieļaujama atrasties Varavīksnē.
 5. Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem Varavīksnē un tās organizētajos pasākumos.

VIII Sākumskolas skolēnu pienākumi

 1. Apgūt pamatizglītības programmu.
 2. Ievērot Varavīksnes Nolikumu un Iekšējās kārtības noteikumus, klases audzinātāja un priekšmetu pedagogu veiktās drošības instrukcijas. Ar savu rīcību nediskreditēt Varavīksni.
 3. Ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, sabiedrību, valsts simboliem un latviešu valodu.
 4. Ievērot pedagogu, skolasbiedru un citu personu tiesības un intereses.
 5. Regulāri apmeklēt stundas. Varavīksnē ierasties savlaicīgi – ne vēlāk kā 10 min. pirms stundu vai nodarbību sākuma. Ierašanās laiku pirms pasākumiem atbildīgais pedagogs nosaka katru reizi individuāli. Savlaicīgi ziņot par neierašanos.
 6. Stundu vai nodarbību kavējumi ir attaisnojoši tikai ar ārsta vai vecāku rakstisku izziņu. Ja skolēnam ir ārsta atbrīvojums no sporta stundām, viņš atrodas zālē vai pie klases audzinātājas.
 7. Mācību stundās atrasties klasē. Stundas laiku veltīt mācību satura apguvei. Uz galda novietot tikai stundai nepieciešamos mācību līdzekļus. Aizliegts ēst; košļāt košļājamo gumiju.
 8. Sistemātiski izpildīt mājas darbus un uzrādīt vecākiem dienasgrāmatu.
 9. Ievērot tīrību Varavīksnē un tās apkārtnē, nodrošināt tīrību savā darba vietā. Beidzoties stundai, sakārtot galdu, galda plauktu, novietot krēslu pie galda. Pēc rokdarbiem un citām aktivitātēm, sakopt galdu, grīdu.
 10. Rūpēties, lai aiz sevis un citiem paliek sakopta vide, nodrošinot kārtību garderobē.
 11. Rūpēties par Varavīksnes inventāru. Saudzēt savas un citu mantas.
 12. Ziņot klases audzinātājai vai dežūradministratoram, ja ir saņemta informācija vai rodas pamatotas aizdomas par alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu un šaujamieroču neatļautu iegādāšanos, lietošanu, glabāšanu, realizēšanu, kā arī pamudināšanu tos lietot Varavīksnē vai tās teritorijā.
 13. Ja skolēns kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, nekavējoties par to ziņo klases audzinātājai vai dežūradministratoram.
 14. Varavīksnē drīkst ienest un lietot tās mantas, kuras neizraisa agresiju un pāridarījumu. Uzņemties atbildību par ienestajām personīgām, vērtīgām lietām.
 15. Atslēgt skaņu mobilam tālrunim stundu un pasākumu laikā.
 16. Uzvesties kulturāli un tikumiski, sveicināt pedagogus, vecākus un viesus.
 17. Veikt dežuranta pienākumus klasē un sabiedriski lietderīgo darbu vides sakopšanā.
 18. Pārstāvēt Varavīksni pilsētas mēroga olimpiādēs, skatēs un konkursos.
 19. Nedrīkst – stundas laikā bez atļaujas iziet no klases; starpbrīžos skriet, grūstīties, kliegt un traucēt citus; sēdēt uz palodzēm, galdiem, radiatoriem un atspiesties pret sienām; fiziski iespaidot vai arī citādi pazemot citus skolēnus.
 20. Ievērot klases audzinātāja un priekšmetu pedagogu veiktās drošības instrukcijas; Iekšējās kārtības noteikumus.

IX Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) tiesības un pienākumi

 1. Izvēlēties izglītības iestādi un ievērot uzņemšanas kārtību.
 2. Iepazīties ar Varavīksnes Nolikumu un Izglītības programmu.
 3. Slēgt ar Varavīksni līgumu par bērna izglītošanu un ievērot Līguma nosacījumus.
 4. Nodrošināt prasmes, kas nepieciešamas uzsākot izglītības programmu apguvi.
 5. Sniegt un saņemt informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar bērna audzināšanu un mācībām.
 6. Pēc grupas, klases audzinātāja un speciālā pedagoga pieprasījuma, iesniegt informāciju par bērna veselības stāvokli, apmeklējot speciālistu konsultācijas vai pedagoģiski medicīnisko komisiju.
 7. Atbalstīt Varavīksnes mācību un audzināšanas darbu, filozofiju un tradīcijas. Piedalīties mācību procesa pilnveidē un Skolas padomē.
 8. Ievērot izstrādāto dienas režīmu.
 9. Nodrošināt bērna ierašanos Varavīksnē ne vēlāk kā 10 minūtes pirms stundu, nodarbību un pasākumu sākuma. Pirmsskolas vecuma bērnus pavadīt līdz nodarbību telpai. Savlaicīgi ziņot par neierašanos.
 10. Bērna kavējumus pamatot rakstiski: vecāku izziņa vai iesniegums, saslimšanas gadījumos ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli. Ja skolēns vai pirmsskolas audzēknis attaisnoti ilgstoši – vismaz vienu nedēļu, neapmeklē Varavīksni, vecākiem jāuzņemas pilna atbildība par sava bērna mācīšanās procesu un izaugsmi. Atbrīvošana no sporta stundas ar vecāku izziņu ir pieļaujama tikai 1 reizi mēnesī.
 11. Uzņemties atbildību par bērna veselības stāvokli ierodoties Varavīksnē, informēt par būtiskām izmaiņām, kuras var ietekmēt bērna fizisko, emocionālo un sociālo stāvokli.
 12. Savu spēju un materiālo iespēju robežās nodrošināt ģimenē bērna izglītošanai, veselībai, attīstībai un sadzīvei nepieciešamos apstākļus.
 13. Sadarboties ar Varavīksnes pedagogiem un citām mācību procesā iesaistītām personām.
 14. Ievērot bērnu, pedagogu un citu personu tiesības un intereses.
 15. Sākumskolas skolēnu vecākiem ir pienākums regulāri:
  • iepazīties ar ierakstiem dienasgrāmatā un parakstīt to;
  • iepazīties un parakstīt liecību, nodrošināt, ka bērns 2. semestrī, 3 darba dienu laikā, to iesniedz liecību klases audzinātājai.
 16. Piedalīties vecāku sapulcēs. Uz sapulcēm un pasākumiem ierasties savlaicīgi.
 17. Ierosināt vai atsaukties uz pedagoga ierosinātām pārrunām.
 18. Atslēgt skaņu mobilam tālrunim vecāku sapulcēs, pasākumos un individuālās pārrunās.
 19. Palīdzēt bērnam nodrošināt kārtību garderobē.
 20. Ja bērns sabojā Varavīksnes īpašumu, atlīdzināt materiālos zaudējumus, saskaņā ar sastādīto aktu.
 21. Līgumā paredzētā termiņā veikt izglītības pakalpojuma
 22. Respektēt Varavīksnes Iekšējās kārtības noteikumus un, ar personīgo piemēru un attieksmi, motivēt savu bērnu tos pildīt.
 23. Nekavējoties informēt par pretenzijām, ievērot konfidencialitāti ārpus Varavīksnes.
 24. Varavīksne var lauzt Līgumu ar vecākiem:
  • kuru bērni pārkāpj Iekšējās kārtības noteikumus;
  • kuri paši pārkāpj Iekšējās kārtības noteikumus, savlaicīgi neziņo par pretenzijām pedagogam vai vadībai, radot psiholoģiski nelabvēlīgu vidi Varavīksnē;
  • kuri savlaicīgi neveic Līgumā par pakalpojumiem paredzētos maksājumus;
  • kuri savlaicīgi neiesniedz papildus informāciju no speciālista par bērna veselības stāvokli.

X Pedagogu pienākumi

 1. Nodrošināt kvalitatīvu mācību un audzināšanas darba izpildi, katru dienu veikt ierakstus e-klasē, būt atbildīgiem par savu darbību, izvēlētām darba metodēm un rezultātiem, skolēnu drošību.
 2. Radoši un atbildīgi piedalīties izglītības programmu īstenošanā. Pilnveidot savu profesionālo kompetenci. Piedalīties izglītības procesa pilnveidē un Skolas padomē.
 3. Veidot skolēna paša attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību un valsti, audzināt krietnus, godprātīgus cilvēkus – Latvijas patriotus.
 4. Ievērot Darba kārtības noteikumus, Iekšējās kārtības noteikumus, Varavīksnes Nolikumu un pildīt tiešos pienākumus, saskaņā ar darba līgumu un pienākumu aprakstu. Ievērot pedagoga profesionālās ētikas normas.
 5. Sadarboties ar skolēna ģimeni izglītības un audzināšanas jautājumos.
 6. Savlaicīgi informēt par pretenzijām, ievērot konfidencialitāti ārpus Varavīksnes.
 7. Nedrīkst skolēnus stundu laikā nodarbināt neatbilstoši stundu profilam vai izsūtīt no klases, Varavīksnes.
 8. Ziņot dežūradministratoram, ja ir saņemta informācija vai rodas pamatotas aizdomas uz bērnu par alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu un šaujamieroču neatļautu iegādāšanos, lietošanu, glabāšanu, realizēšanu, kā arī pamudināšanu tos lietot Varavīksnē vai tās teritorijā.
 9. Ziņot Varavīksnes dierktorei, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret skolēnu. Varavīksnes direktore rīkojas saskaņā ar Liepājas pilsētas Izglītības Pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciālista konsultācijām un ieteikumiem.

XI Kārtība, kādā Varavīksnē var uzturēties nepiederošas personas

 1. Ienākot pa durvīm, paskaidrot dežūrējošam darbiniekam apmeklējuma mērķi.
 2. Saņemt nepieciešamo informāciju no dežūrējošā darbinieka.
 3. Ievērot administrācijas pieņemšanas laikus.
 4. Ievērot pedagogu stundu/nodarbību sarakstus un konsultāciju laikus.
 5. Bez darbinieka uzaicinājuma nedrīkst ieiet klašu, nodarbību telpās un administrācijas kabinetā.

XII Citi ierobežojumi

 1. Aizliegts Varavīksnē ievest dzīvniekus, bez saskaņošanas ar administrāciju.
 2. Aizliegts Varavīksnē ienest veselību un dzīvību apdraudošas vielas un priekšmetus.
 3. Aizliegts piegružot Varavīksnes telpas un apkārtni, bojāt inventāru.

XIII Kārtība, kādā skolēnus, vecākus, pedagogus un apmeklētājus iepazīstina ar

Iekšējās kārtības noteikumiem

 1. Pedagogus ar noteikumiem iepazīstina uzsākot darbu Varavīksnē. Turpmāk – uzsākot mācību gadu augusta Pedagoģiskās padomes sēdē.
 2. Vecākus ar noteikumiem iepazīstina, parakstot Līgumu. Turpmāk – katra mācību gada pirmajā vecāku sapulcē vai pēc nepieciešamības Skolas padomes sēdēs un vecāku sapulcēs.
 3. Skolēnus ar noteikumiem iepazīstina katra mācību gada pirmajā audzināšanas stundā; interešu izglītības grupās – pirmajā nodarbībā. Turpmāk – pēc nepieciešamības vai izmaiņām.
 4. Apmeklētājus ar noteikumiem iepazīstina dežurējošais darbinieks un rakstiska informācija pie ziņojuma dēļa.

XIV Iekšējās kārtības nodrošināšana

 1. Iekšējās kārtības noteikumu izpildes vai neievērošanas gadījumus apspriež un lēmumus pieņem Metodiskās komisijas vai Pedagoģiskās padomes sēdēs.
 2. Ārkārtas situācijās sasauc apspriedi pie vadības; izskata jautājumu par līgumattiecību pārtraukšanu.
 3. Apbalvojums par Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu – atzinība, Gada balva.
 4. Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā izteic aizrādījumu, brīdinājumu, nosaka sodu vai pārtrauc līgumatiecības.
 5. Par skolēna Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumu un pieņemto soda mēru paziņo skolēna vecākiem.
 6. Lēmumu par soda mēru var apstrīdēt mutiski vai rakstveidā direktore Ingvildai Parfjonovai; Republikas iela 23, Liepāja LV 3401.