PRIVĀTSĀKUMSKOLAS ”Varavīksne”

NOLIKUMS

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

 1. Privātsākumskola “Varavīksne” (turpmāk tekstā – Varavīksne) ir SIA “Privātsākumskola” (turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta Izglītības iestāde vispārējās izglītības programmu īstenošanai.
 2. Varavīksnes tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likums un citi ārējie normatīvie akti (turpmāk tekstā – ĀNA), kā arī šis Nolikums.
 3. Nolikumu izstrādā Varavīksnes direktore.
 4. Varavīksnei ir zīmogs un noteikta parauga veidlapa, to izmantošanu.
 5. Varavīksnei ir himna un karogs ar simboliku, kurus pielieto svinīgos, nozīmīgos pasākumos.
 6. Varavīksnei ir  formas tērps ar simboliku, kuru dalībnieki izmanto ikdienā.
 7. Varavīksnei ir norēķinu konti bankā.
 8. Varavīksnes  juridiskā adrese: Republikas 23, Liepāja LV 3401.
 9. Varavīksni dibina, reorganizē un likvidē tās Dibinātājs ĀNA paredzētā kārtībā.

 

II DARBĪBAS MĒRĶIS, PAMATVIRZIENS  UN  UZDEVUMI

 

 1. Varavīksnes darbības mērķis ir sekmēt izglītības iegūšanas iespējas ikvienam pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnam (turpmāk tekstā – skolēns), nodrošinot ĀNA noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.
 2. Darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība, kas sekmē skolēna atbildīgu attieksmi pret ētiskām, tikumiskām un morālām vērtībām.
 3. Darbības uzdevumi:

12.1.       īstenot licencētas vispārējās izglītības programmas;

12.2.       izvēlēties izglītošanas un audzināšanas darba metodes un formas;

12.3.       veidot psiholoģiski labvēlīgu, drošu un sakārtotu darba vidi;

12.4.       racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;

12.5.       sadarboties ar skolēnu ģimenēm, lai nodrošinātu izglītības ieguvi visiemskolēniem, un sekmētu Varavīksnes darbības attīstību;

12.6.       sadarboties ar valsts, pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

 

III ĪSTENOJAMĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

 

 1.  Varavīksne īsteno licencētas:

13.1.       pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111;

13.2.       pamatizglītības 1. posma (1.-4.kl.) izglītības programmu, kods 11011111;

13.3.       pamatizglītības 1. posma (1.-6.kl.) izglītības programmu, kods 11011111;

13.4.       speciālās pamatizglītības 1. posma (1.-4.kl.) izglītības programmu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē, kods 11015211.

 1. Izglītības programmu īstenošanu laikā reglamentē ĀNA, kā arī licencētas un akreditētas izglītības programmas.
 2. Par izglītības programmu apguvi ir noteikta mācību maksa, ko katram mācību gadam apstiprina Dibinātājs. Mācību maksa nemainās, ja skolēns nav apmeklējis Varavīksni.

 

IV IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA

 

 1. Mācību gada ilgumu, semestru sākuma un beigu datumu, skolēnu brīvdienas katram mācību gadam nosaka ĀNA.
 2. Skolēnu uzņemšanu un pārcelšanu nākamajā klasē nosaka ĀNA.
 3. Skolēnu profilaktisko veselības aprūpi nosaka ĀNA.  Vecākus ar šo kārtību iepazīstina slēdzot līgumu par pakalpojumu.
 1. Mācību darba pamatorganizācijas forma sākumskolas izglītības posmā ir mācību stunda, pirmsskolas izglītības posmā – nodarbība:

19.1.       mācību stundas ilgums 1. – 6. klasē – 40 min.;

19.2.       nodarbību ilgums dienā ir līdz 120 min.

 1. Maksimālo dienas un nedēļas nodarbību un mācību stundu slodzi nosaka ĀNAun licencētās izglītības programmas.
 2. Mācību stundu un nodarbību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām nosakaVaravīksnes direktores apstiprināts stundu un nodarbību saraksts.
 3. Mācību stundu un nodarbību saraksti ietver licencēto izglītības programmu mācību plānā paredzētos mācību priekšmetus, nodarbības.
 4. Pamatizglītības 1. posma programmās noteiktās fakultatīvās nodarbības organizē ievērojot brīvprātības principu un pamatojoties uz vecāku iesniegumiem; tās ir programmu papildus daļas.
 5. Mācību stundu un nodarbību saraksti ir pastāvīgi visu semestri, izmaiņas tajos var izdarīt direktore vai mācību darba vadītāja. Ar apstiprinātiem stundu un nodarbību sarakstiem pedagogus, skolēnus un vecākus iepazīstina katra semestra sākumā.
 6. Interešu izglītības nodarbības organizē pēc mācību stundām, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem un direktores rīkojumu.
 7. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas, Varavīksne strādā vienā maiņā.
 8. Varavīksne skolēniem organizē pagarinātās dienas grupu, saskaņā ar izstrādāto  kārtību, kā arī piedāvā iespējas brīvā laika pavadīšanai ārpus obligātā mācību laika.
 9. Varavīksne organizē konsultācijas skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības, kā arī talantīgiem skolēniem.
 10. Katrā klasē 1 stunda nedēļā ir klases stunda, kurā pārrunā pienākumus un tiesības, satiksmes drošību, darbību ekstrimālās situācijās, karjeras izvēli un citas, Audzināšanas stundu programmā paredzētās tēmas.
 11. Skolēnu mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar ĀNA un Varavīksnesizstrādāto kārtību.
 12. Katra semestra beigās 1.- 6. klašu skolēni saņem Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināta parauga liecību. Liecību izsniedz divas reizes gadā – katra mācību semestra pēdējā dienā.
 13. Atgriežoties pēc brīvdienām, skolēniem 3 pirmo mācību dienu laikā vecāku parakstīta liecība jāiesniedz klases audzinātājai.
 14. Par sasniegumiem pilsētas mērogā, skolēni saņem Dibinātāja Gada balvu.
 15. Pirmsskolas izglītības audzēkņu vecākus decembrī un maijā iepazīstina ar bērna zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju novērtējumu.
 16. Izglītojošās darbības pamatprincips = bērns + vecāki + pedagogi.
 17. Varavīksne katru gadu organizē vasaras dienas radošās un izglītojošās nometnes ikvienam sākumskolas skolēnam, lai sekmētu Varavīksnes skolēnukomunikāciju lielākos kolektīvos.
 18. Varavīksne piedāvā speciālā pedagoga, logopēda un koriģējošās vingrošanas pedagogu konsultācijas.
 19. Varavīksnē darbojas metodiskā komisija. Metodiskās komisijas sastāvu un vadītāju apstiprina direktore. Komisijas darbību nosaka direktores apstiprināts Nolikums.

 

V DALĪBNIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 

 1. Skolēnu un vecāku tiesības un pienākumus Varavīksnē nosaka  ĀNA.Detalizēti skolēnu tiesības un pienākumi aprakstīti Iekšējās kārtības noteikumos.
 2. Pedagogu tiesības un pienākumus nosaka ĀNA šis Nolikums un Varavīksnesizstrādātie Iekšējās kārtības noteikumi. Detalizēti darbinieku pienākumi aprakstīti Darba kārtības noteikumos, darba līgumos un individuālos pienākumu aprakstos.

 

VI VARAVĪKSNES VADĪBA

 

 1. Varavīksni vada direktore, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dibinātājs.
 2. Direktores atbildību nosaka ĀNA šis Nolikums, darba līgums un amata apraksts.
 3. Direktore vada Varavīksnes attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanas kvalitāti.
 4. Mācību darba un audzināšanas darba vadītāju pamatpienākumi ir organizēt vispārējās izglītības programmu un Valsts pamatizglītības standarta īstenošanu.
 5. Mācību darba un audzināšanas darba vadītāju tiesības un pienākumi detalizēti noteikti darba līgumā un pienākumu aprakstā.
 6. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai Varavīksnevar izveidot Skolas padomi. Tā darbojas saskaņā ar ĀNA un direktores apstiprināto Skolas padomes darbības Nolikumu.
 7. Attīstības, izglītojošas un audzinošas darbības jautājumus risina Pedagoģiskā padome.
 8.  Pedagoģiskā padome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likumu un direktores apstiprinātu Pedagoģiskās padomes Nolikumu. Pedagoģisko padomi vada un tās sastāvu katram mācību gadam apstiprinaVaravīksnes direktore.

 

VII VARAVĪKSNES  IEKŠĒJIE NORMATĪVIE AKTI

 

 1. Varavīksnes Attīstības plānus un Iekšējos normatīvos aktus izstrādā direktoreun apstiprina Dibinātājs.
 2. Izglītojošās un audzināšanas darbības kārtības izstrādā Varavīksnes mācību un audzināšanas  darba vadītājas, apstiprina Dibinātājs.
 3. Interešu izglītības programmas izstrādā pedagogs, apstiprina Varavīksnesdirektore.

 

VII VARAVĪKSNES DARBĪBAS TIESISKUMA NODROŠINĀŠANA

 

 1. Varavīksnes darbības tiesiskumu nodrošina direktore.
 2. Direktores pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Dibinātājam – SIA “Privātsākumskola” valdes priekšsēdētājam, juridiskā adrese: Republikas iela 23, Liepāja LV 3401.
 3. Darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Varavīksnes direktorei.
 4. Varavīksnes direktores un darbinieku pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt mutiski, rakstiski vai elektroniski.

 

IX  VARAVĪKSNES  SAIMNIECISKĀ DARBĪBA

 

 1. Varavīksne veic saimniecisko darbību saskaņā ar ĀNA.
 2. Varavīksnes direktore ir tiesīga:

57.1.       slēgt īres un nomas līgumus;

57.2.       slēgt līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu nepieciešamo darbu veikšanu un pakalpojumu saņemšanu.

 1. Kontroli par Varavīksnes  finansiāli saimniecisko darbību veic Dibinātājs.
 2. Varavīksne organizē skolēnu ēdināšanu. Ēdināšanas bloka darbu kontrolē direktore, Skolas padome un Dibinātājs.

 

X FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA

 

 1. Varavīksnes  finanšu līdzekļus veido:

60.1.       mācību maksa par izglītības pakalpojumiem;

60.2.       valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai, nodokļiem;

60.3.       valsts mērķdotācijas, pašvaldības līdzfinansējums izglītības programmu īstenošanai;

60.4.       citi finanšu līdzekļi.

 1. Citus finanšu līdzekļus var veidot:

61.1.       fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;

61.2.       ienākumi par ēdināšanas pakalpojumiem;

61.3.       ieņēmumi  par  telpu nomu  un  īri;

61.4.       ieņēmumi  no citiem  maksas  pakalpojumiem.

 1. Varavīksnes budžets nodrošina:

62.1.       uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus;

62.2.       darbinieku darba algas, nodokļus;

62.3.       kvalitātes piemaksu papildus darba algai;

62.4.       materiālās bāzes uzturēšanas, attīstības, mācību līdzekļu iegādes, aprīkojuma iegādes, pedagogu un skolēnu materiālās stimulēšanas izdevumus;

62.5.       remonta un celtniecības darbu apmaksu.

 1. Varavīksnes direktore ir atbildīga par to, lai ziedojumi būtu brīvprātīgi.
 2. Varavīksnes budžetu un budžeta tāmes apstiprina Dibinātājs.
 3. Visu finanšu līdzekļu uzskaiti veic Dibinātājs.

 

XI VARAVĪKSNES REORGANIZĒŠANAS UN LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA

 

 1. Varavīksni reorganizē vai likvidē Dibinātājs.

 

XII GROZĪJUMI VARAVĪKSNES NOLIKUMĀ

 

 1. Grozījumus Nolikumā veic pēc Dibinātāja, direktora, Skolas padomes vai Pedagoģiskās padomes ierosinājuma.
 2. Grozījumus Nolikumā izstrādā direktors, apstiprina Dibinātājs.

 

XIII CITI TIESĪBU AKTOS NOTEIKTIE VARAVĪKSNES PIENĀKUMI

 

 1. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un noteiktā veidā Varavīksnē kārto lietvedību un arhīvu.
 2. Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Varavīksnenoteiktā laikā sagatavo atskaites Valsts izglītības informācijas sistēmā.
 3. Varavīksne nodrošina darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošanu veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanai darbam un mācībām.
 4. Varavīksne savā darbībā ievēro higiēnas normas un noteikumi saskaņā ar ĀNA.
 5. Ugunsdrošības noteikumu ievērošanu Varavīksnē nodrošina saskaņā ar ĀNA.
 6. Varavīksne izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmas prasībām.

 

Nolikumu izstrādāja direktore Ingvilda Parfjonova,

                                lietvede Irina Stogņijenko.