Liepājā, 2018. gada 20. februārī                                                                                                                                                                                                                              Nr. 3

 

PRIVĀTSĀKUMSKOLAS “VARAVĪKSNE”

NOLIKUMS

 

Izdots saskaņā ar

Izglītības likuma 15.panta 12.punktu

un  22.panta pirmo daļu,

Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

 

 1. Privātsākumskola “Varavīksne” (turpmāk – Privātsākumskola) ir SIA “Privātsākumskola”(turpmāk – dibinātājs) dibināta vispārējās izglītības iestāde.
 2. Privātsākumskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī Privātsākumskolas dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.
 3. Privātsākumskola ir juridiskas personas dibināta izglītības iestāde, tai ir savs zīmogs, simbolika, formas tērps.
 4. Privātsākumskolas juridiskā adrese: Republikas iela 23, Liepāja LV-3401.
 5. Dibinātāja juridiskā adrese: Republikas iela 23, Liepāja LV-3401.
 6. Privātsākumskolas izglītības programmu īstenošanas vietas:

6.1. Republikas iela 23, Liepāja, LV-3401;

6.2. Kungu iela 9, Liepāja, LV-3401;

6.3. Toma iela 19, Liepāja, LV-3401.

II. Privātsākumskolas darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

 1. Privātsākumskolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, pamatizglītības valsts standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
 2. Privātsākumskolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.
 3. Privātsākumskolas uzdevumi ir:

9.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;

9.2. nodrošināt izglītojamo ar  iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;

9.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai;

9.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;

9.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamat­principiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;

9.6. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi;

9.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē; 

9.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.

III. Privātsākumskolā īstenojamās izglītības programmas

 1. Privātsākumskola īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

10.1. Pirmsskolas izglītības programma, kods: 01011111;

10.2. Pamatizglītības 1. posma (1.-4. klase) programma, kods 11011111;

10.3. Pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) programma, kods 11011111.

 1. Privātsākumskola var pastāvīgi īstenot interešu izglītības, tālākizglītības un citas izglītības programmas.

IV. Izglītības procesa organizācija

 1. Izglītības procesa organizāciju Privātsākumskolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi Privātsākumskolas iekšējie normatīvie akti.
 1. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda, tās ilgumu nosaka direktors. Mācību stundu slodzes sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts.

Pirmsskolas izglītības pakāpē mācību satura apguvei katru nedēļu plāno rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu bērna fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai.

 1. Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Privātsākumskolas notiek Ministru kabineta noteiktā kārtībā.
 1. Privātsākumskola nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts izglītības standartā noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs. Pārbaudījumu grafiks tiek saskaņots ar direktoru katra semestra sākumā.
 1. Privātsākumskolā ir pagarinātās dienas grupa, kura darbojas saskaņā ar iekšējiem noteikumiem.
 1. Pamatizglītības izglītības programmas apguvi apliecina liecība, ko izglītojamajiem izsniedz divas reizes gadā – pirmā semestra beigās un mācību gada beigās.

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi

 1. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un iestādes iekšējos normatīvajos aktos.

VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

 1. Privātsākumskolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
 1. Privātsākumskolas direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
 1. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Privātsākumskolas direktors normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.
 1. Privātsākumskolas pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
 1. Privātsākumskolas citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

VII. Privātsākumskolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

 1. Privātsākumskolas direktoram ir pienākums nodrošināt Skolas padomes izveidošanu un darbību.
 1. Skolas padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar Skolas padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod padome.

VIII. Privātsākumskolas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

 1. Pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
 2. Pedagoģisko padomi vada direktors.

IX. Privātsākumskolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde vai pārvaldes amatpersona, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību

 1. Privātsākumskola saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī šajā nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod Privātsākumskolas iekšējos normatīvos aktus.
 1. Privātsākumskolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu iestādes dibinātājam SIA “Privātsākumskola”, Republikas ielā 23, Liepāja LV-3401.

X. Privātsākumskolas saimnieciskā darbība

 1. Privātsākumskola ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī šajā nolikumā noteikto.
 2. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam direktors, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu Privātsākumskolai nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem (piemēram, sniedzot ēdināšanas, dienesta viesnīcu, telpu noma), ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.

XI. Privātsākumskolas finansēšana avoti un kārtība

 1. Privātsākumskolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
 2. Privātsākumskolā ir noteikta mācību maksa. Valsts un pašvaldība piedalās Privātsākumskolas finansēšanā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
 3. Privātsākumskola var saņemt papildu finanšu līdzekļus:

34.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;

34.2. sniedzot maksas pakalpojumus nolikumā noteiktajos gadījumos;

34.3. no citiem ieņēmumiem.

 1. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:

35.1. Privātsākumskolas attīstībai;

35.2. mācību līdzekļu iegādei;

35.3. iestādes aprīkojuma iegādei;

35.4. pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai.

XII. Privātsākumskolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība

 1. Privātsākumskolu reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.

XIII. Privātsākumskolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

 1. Privātsākumskola, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Privātsākumskolas “Varavīksne” nolikumu. Nolikumu apstiprina dibinātājs.
 2. Grozījumus nolikumā var izdarīt pēc Privātsākumskolas dibinātāja iniciatīvas, direktora vai Skolas padomes, Pedagoģiskās padomes priekšlikuma.
 1. Grozījumus nolikumā izstrādā Privātsākumskola un apstiprina dibinātājs.

XIV. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem

 1. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību Privātsākumskola veic dokumentu un arhīvu pārvaldību.
 2. Privātsākumskola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un pašnovērtējuma ziņojumu.
 1. Privātsākumskola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu.
 2. Privātsākumskola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem.
 1. Privātsākumskola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību.
 2. Privātsākumskola sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību Privātsākumskolā un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:

45.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;

45.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

Direktore                                                                                                                                                                                                                                      /Ingvilda Parfjonova/