Skolas padomes darba plāns 2018./2019. mācību gadam

Mērķi:

  1. Sekmēt skolas attīstības iespējas.
  2. Koordinēt sadarbību ar sabiedrību.

Uzdevumi:

  1. Koordinēt aktivitātes karjeras izvēlē.
  2. Nodrošināt vecāku līdzdalību mācību un audzināšanas darbā.
  3. Organizēt pasākumus skolā un pilsētā.

Skolas padomes sastāvs:

  1. Ingvilda Parfjonova – Privātsākumskolas “Varavīksne” direktore.
  2. Solvita Līduma – mācību un audzināšanas darba vadītāja, sākumskolas pedagogs.
  3. Līga Vītoliņa – pirmsskolas izglītības metodiķe, pedagogs, logopēds.
  4. Ilze Orinska – pasākumu organizatore.
  5. Vecāku pārstāvji: Inita Bišofa, Ainita Deksne, Reinis Lapa, Irina Stogņijenko.

Kalendārais plāns:

Nr. Mēnesis Tēma
Plānotās
1. Septembris Darba organizācija 2018./19. m.g.

Apstiprināt Skolas padomes vecāku pārstāvjus.

Plānot pasākumus 1. pusgadam.

Plānot līdzdalību starptautiskos projektos.

2. Decembris Izvērtēt 1. pusgada darba rezultātus.

Plānot pasākumus 2. pusgadam.

Organizēt vecāku aptauju.

Plānot līdzdalību starptautiskos projektos.

3. Aprīlis Izvērtēt mācību un audzināšanas darba rezultātus.

Iepazīstināt ar tālākizglītības iespējām.

Iepazīstināt ar skolas attīstības prioritātēm.

Apstiprināt individuālo mācību līdzekļu sarakstu un iegādi.

Plānot pasākumus, uzsākot jauno mācību gadu.

Neplānotās