Skolas padomes darba plāns 2017./2018. mācību gadam

Mērķi:

  1. Nodrošināt skolas attīstības iespējas.
  2. Koordinēt sadarbību ar sabiedrību.

Uzdevumi:

  1. Koordinēt aktivitātes karjeras izvēlē.
  2. Nodrošināt vecāku līdzdalību mācību un audzināšanas darbā.
  3. Organizēt pasākumus skolā un pilsētā.

Skolas padomes sastāvs:

  1. Ingvilda Parfjonova – Privātsākumskolas “Varavīksne” direktore.
  2. Solvita Līduma – mācību un audzināšanas darba vadītāja, sākumskolas pedagogs.
  3. Līga Vītoliņa – pirmsskolas izglītības metodiķe, pedagogs, logopēds.
  4. Ilze Dāvidsone – pasākumu organizatore.
  5. Vecāku pārstāvji: Natālija Vecvagare, Aija Pinstere, Inita Bišofa, Ainita Deksne, Daiga Akmene, Irina Vasermane.

Kalendārais plāns:

Nr. Mēnesis Tēma
Plānotās
1. Septembris Darba organizācija 2017./18. m.g.

Apstiprināt Skolas padomes vecāku pārstāvjus.

Plānot pasākumus 1. pusgadam.

Sagatavot pagalma labiekārtošanas projektu.

Plānot vecāku aptauju.

2. Decembris Izvērtēt 1. pusgada darba rezultātus.

Plānot pasākumus 2. pusgadam.

Organizēt vecāku aptauju.

Plānot līdzdalību straptautiskos projektos.

3. Aprīlis Izvērtēt mācību un audzināšanas darba rezultātus.

Iepazīstināt ar tālākizglītības iespējām.

Iepazīstināt ar skolas attīstības prioritātēm.

Apstiprināt individuālo mācību līdzekļu sarakstu un iegādi.

Plānot pasākumus, uzsākot jauno mācību gadu.

Neplānotās