Privātsākumskola “Varavīksne” piedalās programmā “Latvijas skolas soma”. Par aktivitātēm skatīt šeit:

Latvijas skolas soma_saturisks pārskats_septembris-decembris_2021_2022_1

Latvijas skolas soma_saturisks pārskats_janvaris-maijs_2020

Latvijas skolas soma_saturisks pārskats_septembris-decembris_2020

 

Privātsākumskolas “Varavīksne” izstrādātais biznesa projekts “Kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai izaugsmei” ir saņēmis attīstības finanšu institūcijas ALTUM granta atbalstu. Piešķirtais grants ir Eiropas Sociālā fonda finansējums, ESF projekta Nr. 9.1.1.3/15/1/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

Projekta mērķis ir labiekārtot pirmsskolas izglītības vidi un ieviest jaunu pakalpojumu – Montesori pedagoģijas nodarbības, kā arī modernizēt pakalpojumu sniegšanas  procesu 1.-4. klasē.

Projekta īstenošanas termiņš – 2018. gada 31. decembris.

Privātsākumskola “Varavīksne” sākot ar 2019. gada 7. augustu uzsāk projekta “Vides labiekārtošana izglītības satura pilnveidei, kas sekmētu bērna individuālo spēju attīstību” īstenošanu.

Projekta finansējuma avots Eiropas Sociālais fonds, identifikācijas Nr. 9.1.1.3./15/I/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”.

Projekta īstenošana nodrošinās mācību satura apguves saikni ar mūsdienu aktualitātēm un reālo dzīvi, iesaistot ikvienu bērnu daudzveidīgās praktiskās aktivitātēs.

 

Par skolu var lasīt arī šeit: http://www.lm.gov.lv/lv/14645-nozares-politika/darba-tirgus/sociala-uznemejdarbiba/sociala-uznemejdarbiba-latvija/91510-sia-privatsakumskola