Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 2-3 gadīgiem bērniem

Laiks: Decembris. Tēma: Es piedalos.
Ziņa bērnam Lai būtu svētki ir jāgatavojas.
Sasniedzamais rezultāts Zina kā gaidīt svētkus.
Mācību jomas Sasniedzamais rezultāts
Valodu Ieinteresēti klausās pedagogu stāstījumā, lasījumā. Mācās atbildēt uz jautājumiem par teksta saturu. Turpinām apgūt rakstītos burtus. Nosauc pazīstamus priekšmetus, dzīvas būtnes un darbības, ko veic pats un citi.
Sociālā un pilsoniskā  Iepazīst  Ziemassvētku simbolus un tradīcijas.  Piedalās  svētku gaidīšanā. Mācās izrādīt līdzjūtību, kad cits ir sāpināts. Vēršas pēc palīdzības pie pieaugušā ikdienas situācijās. Turpinām ievērot vienotus, vienkāršus kārtības un drošības noteikumus. Mācamies pareizi turēt un lietot galda piederumus.
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Piebalso pieaugušo dziedājumam “Kas ir Ziemassvētki? “. Mākslinieciskajā darbībā izmanto dažādus materiālus un tehniskos paņēmienus. Rada skaņas ar dažādiem skaņu rīkiem. Runā īsus dzejoļus “Dzidra Rinkule-Zemzare” Zaķēns”, Vilis Plūdonis “Sidraba mēnestiņš”. 
Dabaszinātņu Turpinām mācīties nosaukt novērotās dabas parādības. Praktiskā darbībā iepazīst no papīra, koka izgatavotus priekšmetus. Mācās norādīt  augstas un zemas vietas tuvākajā apkārtnē (parkā).
Matemātikas Praktiskā darbībā atšķir jēdzienus uz, zem, pie, aiz. Mācamies atšķirt priekšmetu apaļas un stūrainas formas apkārtējā vidē.. Klausās un ievēro skolotāja nosauktā priekšmeta atrašanās

vietu. Turpina pareizā virzienā rakstīt ciparus.

Tehnoloģiju Veido dažādas formas no piedāvātajiem plastiskajiem materiāliem – mīca, veltnē starp plaukstām, noapaļo, savieno detaļas; no lielāka plastiska materiāla gabala atdala mazākas daļas. Satver sīkus priekšmetus un veic darbības ar tiem. Apgūst dažādus darba paņēmienus savas ieceres īstenošanai no papīra.
Veselības un fiziskās aktivitātes Pārvietojas dažādā tempā un ar virziena maiņu. Pārvietojas pa dažāda augstuma šķēršļiem un virsmām (taisna, slīpa, šaura, plata). Piedalās kustību rotaļās. Zina, kādi drošības noteikumi jāievēro pārvietojoties, un mācās tos ievērot. Pārvietojas pa līniju, joslu, iezīmētā laukumā. Pārvieto priekšmetus dažādos veidos pēc paša un/vai skolotāja izvirzītiem nosacījumiem: tver, padod, ripina, velk, stumj, met, sper.