Kārtība, kādā Privātsākumskolā “Varavīksne” organizē 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku

Izstrādāts saskaņā ar:

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 28, 14.01.2020.

 

  1. Noteikumi nosaka 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.
  2. Privātsākumskolā “Varavīksne” mācību gads sākas 2020. gada 1. septembrī, beidzas 2021. gada 31. maijā.
  3. Mācību gadu veido divi semestri:
  • pirmais semestris ilgst no 2020. gada 1. septembra līdz 2020. gada 18. decembrim;
  • otrais semestris ilgst no 2021. gada 4. janvāra līdz 2021. gada 31. maijam.

 4. Mācību gadā skolēniem ir šādas brīvdienas:

  • rudens brīvdienas – no 2020. gada 19. oktobra līdz 2020. gada 23. oktobrim;
  • ziemas brīvdienas – no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 1. janvārim;
  • pavasara brīvdienas – no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 19. martam;
  • vasaras brīvdienas – no 2021. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 31. augustam.
  1. Papildu brīvdienas 1. klases skolēniem – no 2021. gada 8. februāra līdz 12. februārim.

 6. Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru rezultātā ilgstoši – vismaz vienu nedēļu, nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Skolas dibinātājs pēc konkrēto ārkārtējās situācijas apstākļu izvērtēšanas ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu.