Ministru kabineta noteikumi Nr.89 Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi.
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 35.punktu.