SIA “Privātsākumskola”

Galvenais, lai bērns būtu laimīgs

1994. gads 13. septembris – uzņēmuma dibinātāji sāk savu pirmo nodarbību.

Dibinātāji ir: Ingvilda Parfjonova, Dzintra Orba, Irina Luika (Stogņijenko)

Darbu sāk Estētikas skola pirmsskolas vecuma bērniem un ansamblis, zīmēšanas un dejošanas pulciņi – pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Darbība notiek nomātās telpās – Liepājas Lietišķās Mākslas koledžā. Strādā 4 pedagogi. Reģistrēti 34 dalībnieki.

1995. gads 25. oktobris – iegūstam juridisku statusu.

Piedalāmies Liepājas dziesmu un deju svētkos, organizējam mācību un atpūtas braucienus – Delfinārijs Klaipēdā, Privātskola “Patnis” Rīgā, Leļļu teātris un koncerti Liepājā.

1996. gads 1. aprīlis – uzņēmums sāk finansiāli saimniecisko darbību.

1996. gadā struktūrvienību attīstība – trīs Estētikas skolas grupas un četri pulciņi. Strādā pieci pedagogi, darbojas 48 dalībnieki. Meklējam patstāvīgas telpas.

1997. gads – Jurģi uz patstāvīgām telpām. Beidzot savas mājas! Strauja struktūrvienību attīstība. Darbojas 5 pirmsskolas grupas un 5 pulciņi. Strādā 9 pedagogi. Nodarbības apmeklē bērns no Vācijas, vasaras nometnē – bērns no Francijas. Vēloties pārbaudīt darba rezultātus, piedalāmies koncertprogrammās Liepājā un tās rajonā. Galvenais – Augstākais novērtējums VI folkloras dziesmu un deju svētkos Elblongā, Polija. Vasarā tiek uzsākta nometņu organizēšanas darbība “Radošā attīstība atpūtā I”

 1998. gads – sagatavošanā sākumskolas izglītības programma, septembrī tiek atvērta 1. klase. Turpina paplašināties interešu izglītība, līdz ar to palielinās dalībnieku skaits – 99. Strādā 12 pedagogi. Tiek saņemti pirmie līdzfinansējumi organizācijas darbībai – Soross fonds-Latvija, NGO Centrs*Rīga. Sagatavošanā darba projekts “Integrācija etniskā vidē”.

 1999. gads – darbu sāk projekts “Stostīšanās problēmu izpratne un tās novēršana”. Projektu atbalsta Pasaules Bankas Mazo Grantu programma. Līdzfinansējumu apstiprina Liepājas pilsētas un rajona pašvaldības. Paralēli – aktīva rosība telpu sakopšanā. Kosmētiskos un kapitālo remontu kā sponsori veic firmas UPTK, Būvtehnika un citas. Svinam skolas 5 dzimšanas dienu, vakara vadītāji Edgars Pujāts un Harijs Ozols. Darbojas 131 dalībnieks.

 2000. gads – darbības metode – kvalitāte nevis kvantitāte. Dalībnieku skaits nesamazinās, jo reģistrēti 137 dalībnieki, bet apvienojot amatus, samazinām darbinieku skaitu. Tas ir ceļš uz sakārtotību, disciplīnu un pedagoģiskā darba vienotību. Top projekts telpu privatizācijas un remontdarbu līdzfinansējumam. Regulāri darbojamies tautas kultūras popularizēšanas pasākumos un ar sponsoru atbalstu deju kopa tiek pie jauniem tautastērpiem.

2001. gads – turpinām sakārtot infrastruktūru. Projektu līdzfinansē Karalienes Julianas fonds. Veicam reorganizāciju darbības metodēs. Prioritāte – sakārtota apkārtējā darba vide. Liktenīgi, bet – septīto mācību gadu uzsāk septiņi darbinieki un darbojas 142 dalībnieki.

4. klases skolnieces vēlas doties zinību pasaulē, tātad – “mazais cilvēks” ir gatavs “lielai dzīve”. Tas arī bija sākumskolas mācību un audzināšanas darba vēlamais rezultāts.

2002. gads – skolas izglītojošā darbība tiek labi novērtēta un akreditēta uz 4 gadiem. Izglītības un zinātnes ministrija piešķir dotāciju pedagogu atalgojumam.

Pamatojoties uz to, ka tiek reģistrēts vājdzirdīgs bērns un arī bērni no Dānijas, tiek izstrādāts darba projekts “Skola visiem”. Projektu līdzfinansē Liepājas pilsētas dome un Sabiedrības Integrācijas fonds.

 2003. gads – Liepājas pilsētas dome piedāvā paplašināt darbību pirmā stāvā ēkā, kurā atrodas skola. Piedāvājums tiek pieņemts un tiek meklēts līdzfinansējums šo telpu renovācijai. Mērķis – nodrošināt sākumskolas audzēkņu patstāvīgo darbību radošos projektos, sakārtotā kultūrvidē. A/S “Liepājas kuģu būvētava” sponsorē logu nomaiņu un apkures sistēmas rekonstrukciju. Skolas ansamblis un tautas deju kopa piedalās Starptautiskajā bērnu folkloras festivālā “Nitra” Slovākijā.

2004. gads – sagatavots investīciju projekts, lai nodrošinātu pirmā stāva telpu rekonstrukciju. Skolas ansamblis un deju kopa piedalās Latviešu kultūras dienās Krakovā. Projektu līdzfinansē Liepājas pilsētas dome. Decembrī tiek licencēta Speciālā pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) izglītības programma izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē.

Dalībnieku skaits – 182. No tiem – 2 vājdzirdīgi bērni un 4 bērni no Dānijas.

2005. gads – maijā pieredzes apmaiņā ciemojas skolu direktori no Brēmenes. Pašvaldība apstiprina mērķdotācijas pirmsskolas izglītības grupu audzēkņiem. Uzņēmums piedalās un saņem līdzfinansējumu Liepājas pilsētas Domes izsludinātā projektu konkursā maziem un vidējiem uzņēmumiem. Projekta mērķis – uzsākt 1. stāva telpu rekonstrukciju, lai radītu jaunas darba vietas. Vasaras nometnes “Sapņi aizved visur” galvenais uzdevums – sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana. Projektu līdzfinansē Liepājas pilsētas dome. Skolas 1.-2. klašu deju kopa piedalās IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2005. Svētku ietvaros ielu koncertā Rātslaukumā piedalās pirmsskolas vecuma bērnu deju kopa. Uzsākam telpu rekonstrukciju pirmā stāvā.

Maijā – 9. pirmsskolas un 3. sākumskolas izlaidums. Vasarā nometne pilsētas sākumskolu audzēkņiem “Radošā attīstība atpūtā IX” – labiekārtojam bērnu sporta, rotaļu un atpūtas laukumu. Projektu līdzfinansē Liepājas pilsētas dome. Organizējam semināru skolu direktoriem “Darba organizācija privātsākumskolā “Varavīksne”, Darba kārtības noteikumi”.

25. oktobrī SIA “Privātsākumskola” ir 10 gadu jubileja. Par godu jubilejai, 31. oktobrī Liepājas teātrī organizējam koncertu “Mēs varam līdzās būt…”.

Dalībnieku skaits decembrī – 156.

2006. gads – paplašinam darbību, atverot jaunu pirmsskolas izglītības grupiņu. Februārī pieredzes apmaiņā pie mums pirmsskolas izglītības iestādes “Kriksītis” darbinieki.

Martā beidzot tiek pabeigta 1. stāva rekonstrukcijas viena no 1. posma telpām – mums beidzot būs lielāka zāle. Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde apstiprinājusi līdzfinansējumu vasaras nometnei.

Liepājas pilsētas Domē iesniegts projekts konkursam, kurš paredz līdzfinansējumu Mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai.

Jūlijā piedalāmies folkloras festivālā Ungārijā. Augustā labiekārtojam pagalmu – izveidojam zālienu un bruģakmens segumus, bērni apglezno ķieģeļu sienu.

Novembrī un decembrī pozitīva izglītības iestādes, programmu akreditācija un direktores atestācija.

Dalībnieku skaits mācību gadu uzsākot  – 170.

2007. gads – janvārī izglītības iestāde uzsāk projekta “Individuālas konsultācijas speciālās izglītības programmas apguves kvalitātei”. Projektu līdzfinansē Liepājas pilsētas Dome un Izglītības pārvalde. Februārī Liepājas pilsētas sākumskolas metodisko apvienību vadītāji privātsākumskolā “Varavīksne” organizē semināru “Es mācu mācīties”.

Martā izstrādāti un iesniegti infrastruktūras attīstības projekti Latviešu fonda un Iniciatīvu fonda izsludinātajos projektu konkursos. Pamatizglītības standarta apguves kvalitātei iesniegti līdzfinansējuma piesaistes projekti Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības projektu konkursā.

Maijā, valsts pārbaudes darbā 3. klasei, audzēkņi parāda ļoti labus rezultātus pilsētas mērogā. Realizējam pasākumu ciklu: Gada noslēguma koncerts, Gada balva par sasniegumiem pilsētas olimpiādēs un Izlaidumus.

Jūnijā – vasaras nometne “Sveicināti Liepājā!”, kuras ietvaros dalībnieki izstrādā ceļvedi par Liepāju.

Vasarā – telpu un apkārtnes labiekārtošanas darbi.

Rudenī – apkures sistēmas labiekārtošana un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija.

Dalībnieku skaits: maijā  – 169; septembrī – 165, decembrī – 181.

2008. gads – februārī pieredzes apmaiņas seminārs Daugavpils sākumskolu pedagogiem. Jūnijā, jūlijā vasaras nometne ”Dabas pētnieks”. Augustā paplašinām darbību, iegūstot papildus telpas. Tagad visa ēka Republikas ielā 23 pieder SIA “Privātsākumskola”. Pagalma labiekārtošanā piedalās vecāki. Sakopjam ēkas fasādi pagalma pusē, ko daļēji līdzfinansē Liepājas pašvaldība – Mazo un vidējo komersantu projektu konkurss.

Oktobrī aktualizējas Izglītības iestādes padomes darbība. Decembrī – Ziemassvētku pasākumi.

Dalībnieku skaits: maijā – 178, septembrī – 157, decembrī – 172.

2009. gads – janvāris – maijs Akcija “Dāvini prieku citiem”. Aprīlī beidzot sakopām sētas izejas kāpņu telpu. Darbs tika veikts, pateicoties Fonda “Izglītība” līdzfinansējumam. Maijā pie mums viesojas un konsultē darbu ar vājdzirdīgiem bērniem Valmieras Attīstības centra-internātpamatskolas koordinatore.

Vasarā – organizējam nometni “Dabas pētnieks 2009”, labiekārtojam 1. klases telpu, papildus nodarbību telpu, metodisko kabinetu, rekonstruējam galveno kāpņu telpu un uzsākam 1. stāva bērnu dārza grupas labiekārtošanu – garderobes un tualetes telpas.

Ar 1. septembri atjaunojam tradīciju – skolēnu formas tērpi, kas šajā mācību gadā ir obligāti 1. klasei. Visiem skolēniem ir dienasgrāmatas ar skolas logo.

26. novembrī divas sākumskolas skolotājas piedalās Liepājas pilsētas Metodiskās apvienības seminārā un prezentē darbus “Darba diferenciācija sākumskolā” un “Daba diferenciācija mājturībā un tehnoloģijās”.

Ar 1. novembri trīs sākumskolas skolotājas piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.

Dalībnieku skaits: maijā – 199, septembrī – 143, decembrī – 182 .

2010. gads – janvārī uzsākam Akciju “Dāvini prieku citiem”. 13. janvārī sniedzam informāciju par skolas realizētiem projektiem laikraksta “Kurzemes vārds” žurnālistei. 25. janvārī skolā viesojas Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde. 27. janvārī skolas zālē Liepājas Novada fonds organizē programmas “Atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām” noslēguma pasākumu. 23. februārī trīs sākumskolas skolotājas, piedaloties Eiropas Sociālā fonda projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, saņem 3. līmeni.

Akcijas “Dāvini prieku citiem” mērķis sasniegts un var uzsākt pagalma labiekārtošanu, sporta inventāra iegādi un materiālās bāzes pilnveidošanu.

“Gada balvu” iegūst 11 audzēkņi un viņu vecāki, 6 kolektīvi un 9 pedagogi par sasniegumiem un skolas reklāmu pilsētas un valsts mērogā. Seši vecāki saņem “Gada balvu” par atbalstu skolas vides sakopšanā un skolas reklāmu Latvijā, Eiropā un ASV.

Vasarā nometne “Dabas pētnieks 2010” – integrētas nodarbības angļu valodā. Maijā un jūlijā pie mums viesi no ASV.

Septembrī viens pirmsskolas pedagogs, piedaloties Eiropas Sociālā fonda projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, saņem 2. līmeni.

Visi sākumskola skolēni piedalās starptautiskā vizuālās mākslas konkursā “Saulē un vējā”.

7. decembrī piedalāmies “Labas prakses piemērs” prezentēšanā, kas tiek organizēta projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros.

Saņemam pateicības par piedalīšanos Liepājas pilsētas Egles atklāšanā, kā ķekatnieki “Čigāni” un izstādē konkursā “Mana Latvija”.

Dalībnieku skaits maijā – 222, septembrī – 228, decembrī – 253.

2011. gads – 21. janvārī tradicionāli uzsākam akciju “Dāvini prieku citiem”. 27. janvārī Metodiskā diena Liepājas sākumskolas skolotājiem, tēma “Motivācija”.

Sadarbībā ar Fondu “Izglītība” no 21. marta līdz 3. aprīlim trīs dalībnieki dodas praksē uz Furness Primary School, Londonā. Aprīlī sākam sakopt skolas pagalmu.

Martā trīs audzēkņi piedalās dziesmu konkursā “Cālis 2011”

Skolēnu sasniegumi pilsētas mēroga aktivitātēs iepriecina: Pirmās pakāpes diploms Skatuves runas konkursā “Zvirbulis 2010”, Atzinība vizuālās mākslas olimpiādē, 1. vieta matemātikas olimpiādē, 4. klases skolniece ir plakāta autore kora “Laiks” Lieldienu ieskaņas nakts koncertam “Gaismas stars”, 4. klases skolēns saņem pilsētas angļu valodas olimpiādē saņem Pateicību. No februāra līdz aprīlim piedalamies Zaļās jostas akcijā.

No 1. janvāra aktīvi gatavojamies Skolas 15. mācību gada Jubilejas pasākumam.

  1. maijā Liepājas latviešu biedrības namā – Skolas 15. mācību gada jubilejas koncerts.
  2. maijā Bernātos Skolas padome noorganizējusi pasākumu ģimenēm.

Jūnijā vasaras nometne “Pa Melnā ērgļa noslēpumainām pēdām” – integrētas nodarbības angļu valodā.

Jūnijā sākam sakopt skolas ēkas sētas puses fasādi un turpinam labiekārtot pagalmu.

Septembrī mācības uzsāk 30 skolēni un 50 pirmsskolas audzēkņi.

Apstiprināts Attīstības plāns 2011.-2014. gadam.

Ar septembri 1. klasē ieviešam projektu “Mākslas jomas diena”, kas atvieglo pirmklasniekiem nedēļas slodzi. Visiem skolēniem obligāta ir skolēnu formas tērpi. Pirmo reizi notika Meistaru padomes vēlēšanas, lai radītu skolēniem iespēju līdzdarboties savas skolas, pilsētas sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā

30. septembrī divi pedagogi devās uz Rīgu, lai dalītos pieredzē seminārā „Cilvēku ar speciālām vajadzībām dalība Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči un Erasmus mobilitātē – ieguvumi un šķēršļi”. Semināra atbildīgā persona ļoti augsti novērtēja mūsu skolotāju sagatavoto prezentāciju.

Ar oktobri iesaistamies projektā ”Skolas piens”. Bērni ar prieku izmanto iespēju katru rītu dzert pienu.

Oktobris-decembris pedagogi apmeklē ES tālākizglītības kursus.

Oktobrī, novembrī, decembrī sākumskolas pedagogi piedalās Liepājas pilsētas sākumskolu  glītrakstīšanas konkursa organizēšanā, kā arī Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolas un pilsētas kārtas matemātikas olimpiādes un 3. klašu skolēnu un 4. klašu mazākumtautību skolu skolēnu latviešu valodas olimpiādes organizēšanā, norisē, darbu labošanā, izvērtēšanā, kā arī diploma izstrādē.

Novembrī plānojam uzsāt Pamatizglītības programmas 1.-6. klasē izglītības programmas izstrādi un licencēšanu, apzinot iespējas un nepieciešamos resursus. Top projekts ”Telpu labiekārtošana kvalitatīvai izglītības programmu īstenošanai”.

Izdota skolas avīzes Nr 3.

Decembrī notiek pirmsskolas un sākumskolas kopīgs Ziemassvētku pasākums viesnīcā ”Amrita”

Dalībnieku skaits maijā – 252,  septembrī – 148,  decembrī – 171.

2012. gads – janvārī labiekārtojam jaunāko bērnu bērnudārza grupu, izveidojot papildus sanitāro mezglu. Ar februāri piedāvājam sākumskolēniem baseina apmeklējumu Liepājas olimpiskā centrā.

Pedagogi popularizē skolas darbu pilsētas pasākumos.

9. maijā pilsētas mērogā prezentēts izstrādātais materiāls “Audzināšanas darba organizēšana Privātsākumskolā “Varavīksne“ .

18., 19.aprīlī, lai 3. klases skolēniem palīdzētu veiksmīgi sagatavoties valsts kombinētai ieskaitei, skolēni veic pirmspārbaudes darbu.

Maijā skolā viesojas sociālais pedagogs- metodiķis no Vācijas un atzīst, ka skolai ir laba darba organizācija. Sadarbībā ar vecākiem tiek organizēti gada noslēguma pasākumi – Gada balva, Ģimenes sporta diena. Lielu atsaucību gūst Ģimenes dienas pasākums Bernātos un XVI pirmsskolas izlaidums. Ir ieviests jauninājums – Zelta un Sudraba liecības, kuras skolēni var saņemt mācību gada noslēgumā.

Izdota skolas avīzes Nr 4.

Janvārī, martā sākumskolas pedagogi piedalās Liepājas pilsētas sākumskolu  glītrakstīšanas konkursa organizēšanā, kā arī Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolas un pilsētas kārtas matemātikas olimpiādes un 3. klašu skolēnu un 4. klašu mazākumtautību skolu skolēnu latviešu valodas olimpiādes organizēšanā, norisē, darbu labošanā, izvērtēšanā, kā arī diploma izstrādē.

Skolēni rezultatīvi piedalās latviešu valodas un matemātikas olimpiādēs, Runas un glītrakstīšanas konkursos.

2011./2012. mācību gadā veiksmīgi realizēta Mākslas jomas diena 1. klasē un izveidots metodiskais materiāls. Visa mācību gada garumā 3. klases trīs skolēni piedalās LiepU organizētajās dabaszinību nodarbībās.

Janvāris – jūnijs pedagogi apmeklē ES tālākizglītības kursus.

Maijā skolā tiek organizēta Liepājas Universitātes studiju programmas Sabiedriskās attiecības 1. kursa studenta prakse, kuras rezultātā kvalitatīvi organizēta darbnieku un vecāku aptauja.

Jūnijā divi pedagogi piedalās Liepājas IIAC organizētā seminārā ”Atbalsta personāla speciālistiem un pedagogiem par iekļaujošās izglītības īstenošanas aktualitātēm” un dalījās pieredzē par Darba organizācija strādājot ar vājdzirdīgu bērnu.

Ar lieliem panākumiem jūnijā, jūlijā organizējam vasaras nometni ”Piedzīvojumu meklētāji”, piedāvājot integrētas nodarbības angļu valodā.

Vasarā labiekārtojam un apzaļumojam pagalmu, rekonstruējam zāli 1. stāvā un koridoru 2. stāvā. Izveidojam jaunu garderobi 1. stāvā. Sākam darbu pie pamatizglītības 1. posma (1.-6.kl.) programmas izstrādes, plānojam bērnu dārzu no 1,6 gadu vecumam.

Septembrī pirmo reizi skolas vēsturē darbu sāk 4 klases – 36 skolēni.

17. skolas dzimšanas dienā skolotājas piedāvā teātra uzvedumu „Rīķu stiķi”.

29. novembrī ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta komisijas lēmumu skola un izglītības programmas ir ļoti rezultatīvi akreditētas. Decembrī ir licencēta pamatizglītības 1. posma (1.-6.kl.) programmas.

Dalībnieku skaits maijā – 215, septembrī – 148, decembrī – 245.

2013. gads – janvāris – maijs – ļoti rezultatīvi piedalamies pilsētas mēroga mācību olimpiādēs, konkursos. Februārī – Aizsardzības ministrijā svinīgi saņemam čeku no Briseles, NATO Wieves bazaar līdzfinansējums projekta īstenošanai. Aprīlī sākam projekta realizāciju – telpu labiekārtošana izglītības procesu organizēšanai 1. – 6. klasē.

Maijā 18. mācību gada noslēguma pasākumā ar mums kopā muzicē LSO mūziķu grupa, priekšnesumā iesaistīti visi vecāki. Koncertu organizējam Liepājas latviešu biedrības namā.

Jūnijā trīs darbinieki dodas uz Salisburiju, Anglijā praksē. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Fondu „Izglītība”, Leonardo da Vinči programmas ietvaros.

Jūnijā organizējam vasaras nometni ”Piedzīvojumu meklētāji 2013”, jūlijā organizājam radošas nodarbības ”Galma skola” – integrētas nodarbības franču valodā.

Augustā skolas darbam var izmantot pilnīgi visas telpas, jo telpu rekonstrukcija pabeigta.

Septembrī darbu uzsāk skola no 1. līdz 5. klasei. Mācību procesā izmantojam informācijas tehnoloģijas, kuru iegādi līdzfinansē vecāki. Ieviešam e-klasi. Ieviešam projektu „Radošo prasmju pilnveide sākumskolā” – tematiskās stundas, dienas, pasākumi ar vienotu tēmu. Skolotāju dienā skolēni kopā ar Centra sākumskolas skolēniem sagatavo koncertu pensionētiem pedagogiem. Skolas 18. dzimšanas dienas pasākumi organizēti, gan kā atpūtas vakars darbiniekiem un vecākiem, gan arī ekskursija darbiniekiem pie Suitu sievām un Alsungas kultūrvēsturisko objektu apskate. 1. decembrī piedalamies pilsētas egles iedegšanas pasākumā – Masku gājienā. Skolēni piedalījās ar pašu sagatavotām maskām „Kraukšķīgās piparkūkas”. Decembrī iesniegts pieteikums Pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) izglītības programmas akreditācijai.

Dalībnieku skaits maijā – 206, septembrī – 239, decembrī – 247.

2014. gads – janvāris. Iesniegts projekts Sabiedrības integrācijas fonda programmas konkursā ”Radošo prasmju pilnveide mācību satura apguvei”. Akreditēta Pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) programma. Sagatavots darba projekts līdzfinansējuma piesaistei Sabiedrības integrācijas fonda programmā ”Radošo prasmju pilnveide mācību procesa apguvē”. Februārī izstrādāti darba projekti vasaras nometnēm – jūnijā ”Piedzīvojumu meklētāji 2014” un jūlijā ”Galma skola”. 20. martā pie mums viesojas pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķi. Aprīlī – Tīrības mēnesis. Maijs – gada noslēguma pasākumi – ekskursija, koncerti, izlaidumi.

  1. maijā piedalamies mūsu skolas krustmātes – Privātskolas ”Patnis” 20 gadu dzimšanas dienā.

Vasarā organizējam nometni ”Piedzīvojumu meklētāji 2014” ar integrētām nodarbībām angļu valodā un radošas aktivitātes ”Galma skola” ar integrētām nodarbībām franču valodā. Jūlijā sākam abu bērnu dārza grupu labiekārtošanas darbus.

Septembrī organizējam Ģimenes sporta dienas pasākums – ”Iepazīšanās”, Liepājas J. Raiņa 6. Vidusskolas sporta zālē. Skolēni aktīvi iesaistās un izrāda interesi par Liepājas izglītības iestāžu organizēto lasīšanas akciju “Lasīt ir stilīgi”. Oktobrī 6. klases skolēni aktīvi un ļoti radoši iesaistās skolotāju dienas pasākuma organizēšanā.

Pozitīvas skolas vides veidošanai, organizē tematiskus un radošus pasākumus pedagogiem – augustā, uzsākot mācību gadu ”Ar Margaritas Stārastes varoņiem”, oktobrī – Skolotāju dienā, decembrī – Liepājas teātrī Ziemassvētku koncerts.

Ziemassvētkos iestudējam lugas 1.-3. klases skolēniem “Kraukšķītis” un 4.-6. klases skolēniem “Rūķu ciems”.

Dalībnieku skaits maijā – 238, septembrī – 213 , decembrī – 244.

2015. gads – janvāris. Izstrādāti vasaras nometņu projekti un izglītības projekts 2015. gada augustam – decembrim. Sākam gatavoties skolas 20. jubilejas pasākumiem.

Maijā sākumskolas skolēnu ekskursija uz Cēsīm. Organizējam gada noslēguma koncertu Koncertdārzā “Pūt vējiņi”. Koncerts ir kā skolas 20. gadu jubilejas sākuma pasākums “Mēs esam vēl jauni, mums viss vēl priekšā”. Ražens mācību gads ar skolēnu sasniegumiem. Privātsākumskolas ”Varavīksne” Sudraba liecību saņem 2 skolēni. Pūsēnu kalnā norit 6. klases absolventu izlaidums.

Sākumskolas pedagogi piedalās Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu matemātikas olimpiādes darbu izstrādē.

Vasarā organizējam nometni ”Piedzīvojumu meklētāji 2015” ar integrētām nodarbībām angļu valodā un nometni ”Džungļu dzīve” ar integrētām nodarbībām franču valodā. Jūlijā sāk 2. stāva bērnu dārza tualetes labiekārtošanas darbus.

Jūlijā 1.-4. klašu tautas deju kopa piedalās XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncertprogrammā, Rīgā.

Pozitīvas skolas vides veidošanai organizēti radoši pasākumi pedagogiem – martā ekskursija uz Kuldīgu “Piena muižu”, maijā mācību gadu noslēdzot atpūtas pasākums ”Gadsimta pedagogs”.

Septembrī darbu uzsāk bērnudārza grupas no 2 gadu vecuma un sākumskola no 1. līdz 6. klasei. Mācības 6. klasē turpina viens skolēns. Mācību procesu organizē apvienotā 5.-6. klasē.

1.klases skolēnam ar dzirdes traucējumiem tiek nodrošināts asistents. Bernātos 5. septembrī organizējam Ģimenes sporta dienu. 5. klases skolēni piedalās “Olipiskā dienā 2015”, kurš veltīts Olimpiskā sporta veida  – basketbola popularizēšanai. Oktobrī piedalamies pilsētas projektā “Karjeras nedēļa” un realizējam savu projektu “Es protu”. No 19.-23. oktobrim organizējam skolas jubilejas aktivitātes. 23. oktobrī Fontane Palace Zelta zālē atzīmējam skolas 20 gadu jubileju “Mēs esam vēl jauni, mums viss vēl priekšā”. Pasākums darbiniekiem, vecākiem un absolventiem. Ieradušies 62% absolventu. Pasākuma atpūtas daļu vada Andris Ērglis un Jānis Strazds.

Decembrī organizējam Ziemassvētku pasākumus audzēkņiem un skolēniem, gan skolā, gan KC “Namīns”, pedagogiem – teātrī koncerts “Apvij rokas”, “Balta stalta ziema nāca”.

Ar septembri ir uzsākts ēkas rekonstrukcijas projekts valsts programmas ietvaros par Kultūrvēsturiskā centra saglabāšanu.

6. klases skolnieks piedalās konkursa LTV televīzijas erudīcijas spēlē 6. klases skolēniem “Gudrs, vēl gudrāks”.

Dalībnieku skaits maijā – 248, septembrī – 257, decembrī – 243.

2016. gads – janvāris. Organizējam semināru vizuālās mākslas skolotājiem. Ieviešam jaunu programmu pirmsskolas vecuma bērniem FasTracKids. Sākumskolas pedagogs piedalās Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu matemātikas olimpiādes darbu izstrādē.

Februārī – Valsts pārbaudes darbi 3. klasei, projekta darbu aizstāvēšanas, pilsētas skatuves runas konkurss “Zvirbulis”, mācību olimpiādes. Pirmklasnieku reģistrācija nākamam mācību gadam. Pasākums pedagogiem – boulingā.

Martā – maijā – gada noslēguma aktivitātes. Apstiprināta jauna kārtība, kādā Privātsākumskolā “Varavīksne” organizē projekta darba izstrādi. Klases audzinātāji iesaista skolēnus dažādās un daudzveidīgās ārpusskolas aktivitātēs.

Lieldienu pasākums, divu dienu mācību ekskursija Liepāja – Lielvārde – Skrīveri, Džūkste – Liepāja.

Sudraba liecību saņem 3 skolēni.

Maijā – Pedagogu pasākums “Netradicionālo vārda dienas pārgājiens”, Pirmsskolas Izlaidumi. Rezultatīvi piedalamies projektu konkursā valsts programmas ietvaros par Liepājas Kultūrvēsturiskā centra saglabāšanu. Saņemam 2. kārtas līdzfinansējumu.

Jūnijā piedālamies Liepājas bērnu un jauniešu deju svētkos. Jūnijā un jūlijā vasaras nometnes.

Augustā – telpu sakopšana mācību gadam. Pasākums pedagogiem “Pārsteigums” – Izbraukuma ekskursija – Kazdangas pilsētas apskate gida pavadībā un Viesu nams “Mazsalijas”.

2016./2017. mācību gadu uzsāk lielākais skolēnu skaits sākumskolas posmā. Organizējam Sporta spēles skolēniem un audzēkņiem. Oktobrī organizējam skolas dzimšanas dienas pasākumus audzēkņiem un vecākiem, skolēniem. Top disks ar darbinieku mīļākām dziesmām “Varavīksne 22”. Pedagogiem pasākums – ekskursija uz Cīravas dabas parku un Mares muižu. 

Decembrī Ziemassvētku pasākumi skolā un ārpus skolas.

Janvārī – martā mācību olimpiādes skolā un pilsētā, iegūstot 1.-3. vietas, kā arī Pateicības un atzinības rakstus. Vienu pedagogu apbalvos Liepājas pilsētas pašvaldība. Deju kolektīvu gadskārtēja skatē 1.-2. klašu deju kolektīvs iegūst 1. pakāpi.

Aprīlī ir uzsākta tradīcija pirmsskolas grupās “Vecvecāku diena”. Pasākumu apmeklē ļoti daudz vecvecāku no visas Latvijas un ārpus tās robežām. Direktore piedalās Liepājas pilsētas izglītības vadības darbinieku pieredzes apmaiņas braucienā uz Somiju.

Maijā skolēni dodas ekskursijā uz Tērveti un Tartu. “Gada balvu 2017” par 1., 2., 3. vietu mācību olimpiādēs saņem 6 skolēni, par skolēnu sagatavošanu un skolas reklāmu pilsētas un valsts mērogā saņem 9 pedagogi.

Jūnijā tautisko deju kopa piedalās Ģimenes dienas svētkos Liepājā un Latvijas skolēnu deju svētkos Kuldīgā. Jūnijā, jūlijā vasaras nometnes. Augustā pasākums pedagogiem – brauciens ar Bartinieri pa Bārtas upi.

Septembrī mācības uzsāk 53 skolēni 1.-6. klasē, 43 bērni pirmsskolas izglītības grupās bērniem no 2-6 gadu vecumam. Tai skaitā bērni ar dzirdes problēmām, bērni ar speciālām un īpašām vajadzībām. Licencēta Pirmsskolas izglītības programma saskaņā ar jauno standartu. Organizēta absolventu tikšanās. Pirmsskolas un sākumskolas deju kolektīvi piedalās svētku koncertā par godu Latvijas dzimšanas dienai. Tiek veikta klientu un pedagogu aptauja, aptaujas mērķis – izvērtēt 5., 6. klases izglītības process. Ziemassvētku pasākumu tēma vienota visai skolai “Saimes galds”.

2018. gads. Sagatavots jauns skolas Nolikums, saskaņā ar ārējo normatīvo aktu prasībām. Februārī ieviešam jaunu pakalpojumu – Montessori pedagoģijas nodarbības. Skolēnu deju kolektīvs piedalās pilsētas deju skatē. 15. martā pie mums pieredzes apmaiņā pedagogi no Privātās vidusskolas “Patnis”.

Martā skola kļūst par dalībnieku projektā “Atbalsts sociālajai uzņēmējadarbībai”, kuru realizējot tiek ieviests jauns pakalpojums pirmsskolas izglītībā un modernizēts sākumskolas izglītības programmas īstenošanas process.

Maijā skolēni dodas ekskursijā pa Latgali.

Jūnijā skola organizē vasaras nometne “Piedzīvojumu meklētāji” un jūlijā “Latvijas daba caur atslēgas caurumu”.

No 5. līdz 9. novembrim skolā tika organizēts akreditācijas process, kā rezultātā skola ir akreditēta uz sešiem gadiem. Varam sākt gatavoties Ziemassvētku pasākumiem!

2019.gads. 1. februārī dodamies pieredzes apmaiņā uz Privāto vidusskolu “Patnis”. Iegūstam jaunas idejas dienas režīmam un mācību plānam. 27. februārī saņemam Sociālā uzņēmuma statusu. Sākam gatavot Sociālās uzņēmējdarbības biznesa projektu. 9. martā 5 klases skolēni – 1 solists un 2 bekvokālisti ar labiem rezultātiem piedalās Jauno izpildītāju konkursā “Nāc sadziedāt”. 19. martā organizējam atklāto nodarbību “Fizika” PII “Gulbītis” bērniem. 21. martā dodamies viesos pie viņiem.

Vasarai sagatavoti trīs vasaras nometņu projekti. Sagatavošanā darba projekts valsts programmas par Liepājas Kultūrvēsturiskā centra saglabāšanu konkursa 3. kārtai. 29. martā 1-.4. klašu deju kolektīvs dodas uz Klaipēdu. Maijā bijām divu dienu mācību ekskursijā pa Zemgali.

Liepājas latviešu biedrības namā organizējam mācību gada noslēguma lielkoncertu “Ģimenes dienai”.

Jūnijā organizējam diennakts nometni Bernātos “Ekspedīcija 2019”, un dienas nometni “Deju stila noslēpumi”, kuras ietvaros ir sagatavota koncertprogramma festivālam Augustovā, Polijā.

Jūlijā organizējam dienas nometni “Valodu vēstneši Varavīksnē”. Iegūstam tiesības nodrošināt mācību priekšmeta “Datorika” apguvi 1.-4. klasē.

Augustā tiek noslēgts granta līgums ar Finanšu institūciju ALTUM un tiek uzsākta projekta “Vides labiekārtošana izglītības satura pilnveidei, kas sekmētu bērna individuālo spēju attīstību” īstenošana. Projekta finansētājs Eiropas Sociālais fonds.

Septembrī mācības uzsāk 44 skolēni un 47 pirmsskolas audzēkņi. Interešu izglītības grupās reģistrējušies 112 dalībnieki. 6. septembrī organizējam pasākumu par godu Tēvu dienai

11. septembrī skolas direktore ar savu pieredzes stāstu piedalās reģionālā diskusiju ciklā par sociālo uzņēmējdarbību “Tu un sociālā uzņēmējdarbība – vai vajag?”

  1. gads. 7. janvārī direktore piedalās tematiskā darba grupā “Izglītība” Liepājas pilsētas izglītības nozares rīcības programmas 2020.-2025. gadam izstrādes uzsākšanai.

9. janvārī 4.-6. klašu skolēni dodas uz Saiemu un iepazīstas ar deputātu darbu. Februārī skola iegādājas 8vietīgu transporta līdzekli, kuru līdzfinansē Finanšu institūcijas ALTUM. 9.-12. martā pirmskolas audzēkņi un sākumskolas skolēni piedalās Radošuma dienu pasākumos pilsētā. Martā 2. klases telpa tiek aprīkota ar projektoru un telpā izvietota papildus baltā tāfele.

Sākot ar 23. martu skola nodrošina mācības attālināti, pamatojoties uz valstī noteiktiem COVID-19 vīrusa izplatības ierobežojošiem pasākumiem. (Valdības lēmums, Rīkojums Nr. 193, 13.03.2020.)

Aprīlis – jūnijs notiek vadītāja novērtēšanas process.

Maijā organizējām svinīgu Apliecības izsniegšanas pirmsskolā un Liecību izsniegšanu katrā klašu grupā, ievērojot distancēšanās iespējas.

Jūnijā organizējām radošas aktivitātes “Mācies no dabas” un augustā “Mākslas burvība”.

Jūlijā, augustā skola piedalās Liepājas pašvaldības organizētā projektā “Nodarbinātības projekti”, kura ietvaros pilsētas 13 – 16 gadīgi skolēni apgūst pieredzi un iemaņas auklītes, pedagoga palīga un dežuranta profesijās.

Jūlijā – septembrī tiek nodrošināta Liepājas būvvaldes līdzfinansēta projekta – skolas ēkas jumta restaurācija.

Augustā deju kopa un ansambļa dalībnieki piedalās Lācplēša dārza svētku atklāšanā Karostā.

Decembrī pirmsskolas grupa piedalās konkursā “Zaļākā svētku eglīte 2020” un saņem godalgu.

Sākot ar decembri darbs tiek organizēts valstī noteiktos ārkārtas situācijas apstākļos, pirmsskola klātienē, bet skola attālināti.

Rezultatīvi tiek nodrošināta projekta “Vides labiekārtošana izglītības satura pilnveidei, kas sekmētu bērna individuālo spēju attīstību” īstenošana.

  1. gads. Laika posmā janvāris – maijs skolēni rezultatīvi piedalās konkursos “Papīra tilts”, “Zvirbulis 2021”, “Mana kūka – manai Latvijai”, “Mana Latvija manā Liepājā”, YAL “Biznesa pasakas” un orientēšanās sacensībās Olimpiskās dienas ietvaros.

Jūnijā organizējām radošas aktivitātes “Esi aktīvs, esi vesels” un augustā “Mācies no dabas”.

Jūnijā – augustā skola piedalās Liepājas pašvaldības organizētā projektā “Nodarbinātības projekti”, kura ietvaros pilsētas 13 – 16 gadīgi skolēni apgūst pieredzi un iemaņas auklītes, pedagoga palīga un dežuranta profesijās.

Augustā noslēdzas projekta “Vides labiekārtošana izglītības satura pilnveidei, kas sekmētu bērna individuālo spēju attīstību” īstenošana. Visi izvirzītie mērķi ir rezultatīvi īstenoti.

Septembris-decembris – skola strādā klātienē, visiem darbiniekiem ir sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts. Darba organizācija ārkārtas situācijas laikā arī tiek organizēta klātienē, ievērojot visus Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumus. Septembrī skolēni rezultatīvi piedalās pilsētas Rudens krosa sacensībās, oktobrī visi atzīmējam Skolotāju dienu un Skolas dzimšanas dienu, novembrī skolēni piedalās konkursā “Mana kūkas – manai Latvijai”, decembrī organizējam Ziemassvētku pasākumus pirmsskolas grupas audzēkņiem un skolēniem, apmeklējot “Rūķomes darbnīcu” Priekulē un “Svētku parku” Bernātos, darbiniekiem pasākums “Kopīgas vakariņas restorānā Upe” un Ziemassvētku koncerts “Tev tuvumā” Liepājas teātrī.

2022.gads. Janvāris-marts – Valsts pārbaudes darbi 3., 6. klasei. 14.-18. februārī radošs pasākums Citāda diena ”Krāsu nedēļa Valentīndienas ietvaros”.

Februārī Privātsākumskolu “Varavīksne” apstiprina par UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolu.

Martā – aprīlī pilsētas kārtas mācību olimpiādes ar labiem sasniegumiem.

Aprīlī – maijā Pavasara saulgriežu, Mātes dienas, Ģimenes dienas, “Gada balva 2022” un Izlaidumu pasākumi, mācību ekskursijas Latvijas skolas soma programmas ietvaros, klases pasākumi ārpus skolas.

Jūnijā nometne “Esi aktīvs, esi vesels!”

2023.gads. Janvāris-maijs. Projekta “Atbalsts ikviena izaugsmei”, Finansē ESF, Labklājības ministrija un Finanšu institūcija ALTUM; Pilsētas kārtas runas konkursā “Zvirbulis 2023” 1., 2. pakāpes diplomi; Diplomi un Atzinības raksti matemātikas un angļu valodas pilsētas kārtas olimpiādēs; teicami rezultāti valsts pārbaudes darbos 3., 6. klasēs; Aktīva sagatavošana skolai tiešsaistē bērnam, kurš uz laiku dzīvo Taizemē; Izzinošas mācību stundas pie Liepājas un Dienvidkurzemes novada uzņēmējiem; mācību ekskursijas visiem skolēniem.

Jūnija-augusts. Turpinās projekta “Atbalsts ikviena izaugsmei” īstenošana, Finansē ESF, Labklājības ministrija un Finanšu institūcija ALTUM. Pieredzes apmaiņas aktivitātes, vasaras nometnes jūnijā un augustā “Novērojumi dabā”; augustā draudzīgas tikšanās pasākumos “Pikniks pagalmā pirms mācību gada” pedagogiem, bērniem un vecākiem; Muzikāls pasākums darbiniekiem “Pegaza pagalmā”.

Septembris-decembris. Zinību dienas pasākumi. Tēvu diena “Redanā” ar radošām aktivitātēm. Piedalāmies Karjeras dienas aktivitātēs. Skolas dzimšanas dienas pasākums darbiniekiem “Hoijeres kundzes muzejā, krogā” – “Paēdis darbinieks, labs darbinieks”. Mārtiņdienas gadatirgus, kurā iegūtie līdzekļi tiek novirzīti labdarībai un, apzinot vajadzības, dāvināti Ziemassvētkos. Ziemassvētku pasākums pirmsskolas audzēkņiem kopā ar vecākiem “Pie Priekules rūķiem” un “Liepājas leļļu teātrī”; skolēniem aktivitātes “Redanā”. Darbiniekiem koncerts Liepājas teātrī “Mājupceļš”.