Privātsākumskolas ”Varavīksne” attīstības plāns
2015. – 2020. gadam

Mērķis: Nodrošināt mācību satura apguves saikni ar mūsdienu aktualitātēm un reālo dzīvi, iesaistot skolēnus un pirmsskolas audzēkņus daudzveidīgā praktiskā darbībā.

Pamatjomas 2015.-2017. gads. 2017.-2019. gads.  

2019.-2020. gads.

 

Mācību saturs Speciālās un pirmsskolas programmu pilnveide

 

Mācību priekšmetu standarta pārzināšana Izglītības programmu īstenošana
Mācīšana un mācīšanās Mūsdienu aktualitātes mācību procesā

 

Mācību process saistībā ar reālo dzīvi Daudzveidīgas praktiskās darbības mācību procesā
Skolēnu sasniegumi Atbalsts talantīgiem un spējīgiem skolēniem, audzēkņiem Sasniegumi mācību un audzināšanas darba pasākumos pilsētā, valstī Skolēnu un audzēkņu sasniegumu datu izvērtēšana
Atbalsts skolēniem Atbalsta pasākumi bērniem ar īpašām un speciālām vajadzībām Daudzveidīgas interešu izglītības programmu piedāvājums Karjeras izvēles pasākumi

 

Skolas vide Sadarbība ar absolventiem

 

Pozitīva, draudzīga, cieņpilna vide Skolas vizuālā identitāte
Resursi Štatu sarakstu pilnveide

 

Vides labiekārtošana Mācību un metodisko materiālu izstrāde Labākās pieredzes popularizēšana

 

Darba organizācija Iekšējo normatīvo aktu plnveide, pamatojoties uz ārējiem normatīviem aktiem Skolas vadības darbs Vērtēšanas procesā iegūtās informācijas izmantošana

DARBA PLĀNS 2019./2020. mācību gadam

 

Skolas filozofija: laimīgs bērns, kurš drošā un uz sadarbību vērstā vidē attīstījis savas personīgās spējas.

Darbības mērķis: Nodrošināt mācību satura apguves saikni ar mūsdienu aktualitātēm un reālo dzīvi, iesaistot skolēnus un pirmsskolas audzēkņus daudzveidīgā praktiskā darbībā.

Prioritāte: Sadarbība mācību un audzināšanas procesā.

 

Skolas attīstības uzdevumi, pamatojoties uz 2018./2019. mācību gada pašnovērtējumu:

 • Ieviest mācību priekšmetu Datorika no 1. klases.
 • Ieviest mācību priekšmetu Krievu valoda no 4. klases.
 • Uzsākt kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanu pirmsskolā.
 • Turpināt modernizēt mācību procesu sākumskolā.
 • Nodrošināt skolēnus ar jaunām mācību grāmatām 1.-4. klasei.
 • Veicināt skolēnu pašvērtēšanas prasmju attīstību.
 • Pilnveidot sasniegumu vērtēšanas kārtību, precizējot vērtējuma labošanas nosacījumus.
 • Veicināt skolēnu vēlmi attīstīt savas personīgās spējas.
 • Ieviest korekcijas dienas režīmā 1. – 6. klasē, kas paredz brīvo laiku svaigā gaisā.
 • Pilnveidot drošības instrukciju Nr. 4, izstrādājot drošības noteikumus “Datorikas”, “Informātikas”, “Dabaszinību“ kabinetos.
 • Dažādot interešu izglītības piedāvājumu.
 • Iekļaut skolas pasākumos skolēnu ārpusskolas aktivitātēs iegūtās prasmes.
 • Organizēt skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņus.
 • Nodrošināt skolotāju sadarbību un plānošanu.
 • Iegūt savlaicīgu informāciju par izmaiņām bērna veselībā un attīstībā.
 • Organizēt atvērto durvju dienas vecākiem.
 • Veicināt skolas pieredzi pilsētā, valstī.
 • Restaurēt ēku jumtus.
 • Paplašināt pirmsskolas grupas garderobi otrajā stāvā.
 • Iegādāties jaunas mācību grāmatas, lai nodrošinātu kompetenču pieejā balstītu mācību satura apguvi.
 • Iegādāties klases telpu mēbeles.
 • Iegādāties projektorus un baltās tāfeles.
 • Iegādāties klavieres.
 • Optimizēt skolotāju darba slodzi atbilstoši skolēnu skaitam, organizējot atsevišķu mācību priekšmetu apguvi apvienotās klasēs.
 • Pilnveidot Darba plāna struktūru mācību gadam.
 • Organizēt pedagogu pieredzes apmaiņu ar privātām izglītības iestādēm.
 • Realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu “Vides labiekārtošana izglītības satura pilnveidei, kas sekmētu bērna individuālo spēju attīstību”.