Nolikums

Izstrādāts saskaņā ar:
Izglītības likuma 22. panta 1. daļu
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Privātsākumskola “Varavīksne” (turpmāk tekstā – Varavīksne) ir SIA “Privātsākumskola” (turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta izglītības iestāde vispārējās pirmsskolas un pamatskolas pirmā posma (1.-4. klasei) izglītības programmu īstenošanai.
2. Varavīksnes tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī šis Nolikums.
3. Nolikumu izstrādā Varavīksnes direktors, pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības likuma 22. panta 1. daļu un Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu.
4. Varavīksnei ir zīmogs un noteikta parauga veidlapa, to izmantošanu nosaka “Kārtība, kādā kārto lietvedību”.
5. Varavīksnei ir himna, karogs un formas tērps ar simboliku, kurus pielieto svinīgos, nozīmīgos pasākumos.
6. Varavīksnei ir norēķinu konti bankās.
7. Varavīksnes  juridiskā adrese: Republikas 23, Liepāja LV 3401.
8. Varavīksni atver, reorganizē un slēdz tās Dibinātājs, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanā paredzētā kārtībā.

II DARBĪBAS MĒRĶIS, PAMATVIRZIENS  UN  UZDEVUMI

9. Varavīksnes darbības mērķis ir sekmēt izglītības iegūšanas iespējas ikvienam pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnam, nodrošinot 2006. gada 19. decembra Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr. 1027 “Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.
10. Darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība, kas sekmē izglītojamā (turpmāk tekstā – audzēkņa) atbildīgu attieksmi pret ētiskām, tikumiskām un morālām vērtībām.
11. Darbības uzdevumi:
īstenot licencētas vispārējās pirmsskolas un pamatizglītības programmas;
izvēlēties izglītošanas un audzināšanas darba metodes un formas;
veidot psiholoģiski labvēlīgu, drošu un sakārtotu darba vidi;
racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
sadarboties ar audzēkņu ģimenēm, lai nodrošinātu pirmsskolas un pamtizglītības ieguvi visiem audzēkņiem un sekmētu Varavīksnes darbības attīstību;
sadarboties ar valsts, pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

III ĪSTENOJAMĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

12.  Varavīksne īsteno licencētas:
pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111;
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmu,     kods 00011111;
pamatizglītības pirmā posma (1.-4.kl.) izglītības programmu, kods 11011111;
speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-4.kl.) izglītības programmu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē, kods 11015211.
13. Izglītības programmu īstenošanu laikā reglamentē Latvijas Republikas Izglītības likums, Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likums, kā arī licencētas un akreditētas izglītības programmas.
14. Varavīksnē izglītību iegūst latviešu valodā.
15. Varavīksne var īstenot interešu izglītības programmas.
16. Par izglītības programmu apguvi ir noteikta mācību maksa, ko katram mācību gadam apstiprina Dibinātājs. Mācību maksa nemainās, ja audzēknis dažādu iemeslu dēļ nav apmeklējis Varavīksni.

IV IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA

17. Mācību gada ilgumu nosaka Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī audzēkņu brīvdienas katram mācību gadam nosaka Latvijas Republikas Ministru Kabineta “Noteikumi par mācību gada un mācību semestra sākuma un beigu laiku”.
18. Audzēkņu uzņemšanu un pārcelšanu nākamajā klasē Varavīksnē reglamentē 2005. gada 1. novembra Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 822 “Par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)” un “Kārtība, kādā Privātsākumskolā “Varavīksne” organizē audzēkņu uzņemšanu un pārcelšanu nākamajā klasē”.
19. Audzēkņu profilaktisko veselības aprūpi organizē atbilstoši organizē atbilstoši 2002. gada 2. jūlija Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 279 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”. Vecākus ar šo kārtību iepazīstina slēdzot līgumu par pakalpojumu saņemšanu.
20. Mācību darba pamatorganizācijas forma sākumskolas izglītības posmā ir mācību stunda, pirmsskolas izglītības posmā – nodarbība:
mācību stundas ilgums 1. – 4. klasē – 40 min.;
nodarbību ilgums dienā ir līdz 120 min.
21. Maksimālo dienas un nedēļas nodarbību un mācību stundu slodzi pamato Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likums un licencētās izglītības programmas.
22. Mācību stundu un nodarbību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām nosaka direktora apstiprināts stundu un nodarbību saraksts.
23. Mācību stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto vispārējās pirmsskolas un pamatizglītības izglītības programmu mācību plānā paredzētos mācību priekšmetus, nodarbības un klases audzinātāja stundu.
24. Tematiskos plānus veido kā programmas sastāvdaļu.
25. Pamatizglītības pirmā posma programmās noteiktās fakultatīvās nodarbības organizē, ievērojot brīvprātības principu; tās ir programmu papildus daļas un nav iekļaujamas stundu sarakstā.
26. Mācību stundu un nodarbību saraksti ir pastāvīgi visu semestri, izmaiņas tajos var izdarīt direktors vai mācību darba vadītājs. Ar apstiprinātiem stundu un nodarbību sarakstiem pedagogus, audzēkņus un vecākus iepazīstina pirms katra semestra sākuma.
27. Interešu izglītības nodarbības organizē pēc mācību stundām, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, savstarpēji parakstītiem līgumiem un direktora rīkojumu.
28. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas, Varavīksne strādā vienā maiņā.
29. Līdz 15 dienām mācību gada laikā katra klase var izmantot mācību ekskursijām, projektiem un citiem, ar izglītības procesu saistītiem, pasākumiem.
30. Varavīksne audzēkņiem organizē pagarinātās dienas grupu, saskaņā ar izstrādāto darba organizācijas kārtību, kā arī piedāvā iespējas brīvā laika pavadīšanai ārpus obligātā mācību laika.
31. Varavīksne organizē konsultācijas audzēkņiem, kuriem mācības sagādā grūtības, kā arī talantīgiem audzēkņiem.
32. Katrā klasē 1 stunda nedēļā ir klases audzinātāja stunda, kurā pārrunā pienākumus un tiesības, satiksmes drošību, darbību ekstrimālās situācijās, karjeras izvēli un citas, direktora apstiprinātā Audzināšanas stundu programmā paredzētās tēmas.
33. Audzēkņu mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar 2006. gada 19. decembra Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr. 1027 “Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” un “Kārtību, kādā Privātsākumskolā “Varavīksne” nodrošina audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanu”.
34. Katra semestra beigās 1.- 4. klašu audzēkņi saņem Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināta parauga liecību. Liecību izsniedz divas reizes gadā – katra mācību semestra pēdējā dienā.
35. Atgriežoties pēc pirmā semestra, sākumskolas audzēkņiem 3 pirmo mācību dienu laikā, vecāku parakstīta liecība jāiesniedz klases audzinātājai.
36. Par sasniegumiem pilsētas mērogā, audzēkņi saņem Dibinātāja Gada balvu.
37. Pirmsskolas izglītības audzēkņu vecākus decembrī un maijā iepazīstina ar bērna zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju novērtējumu.
38. Izglītojošās darbības pamatprincips = bērns + vecāki + pedagogi.
39. Varavīksne katra gada jūnijā organizē vasaras nometnes “Radošā attīstība atpūtā” ikvienam Liepājas pilsētas un rajona sākumskolas vecuma audzēknim, lai sekmētu Varavīksnes audzēkņu komunikāciju lielākos kolektīvos; jūlijā piedāvā 1. un 2. klašu izglītojamo pieskatīšanu.
40. Varavīksne piedāvā speciālā pedagoga, logopēda un koriģējošās vingrošanas pedagogu konsultācijas.
41. Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību izpildei, mācību priekšmetu un pedagogu pieredzes popularizēšanai, pasākumu un projektu īstenošanai izveido Metodisko komisiju. Metodiskās komisijas sastāvu un vadītāju apstiprina direktors. Tās darbību nosaka direktora apstiprināts nolikums.

V DALĪBNIEKU  TIESĪBAS  UN  PIENĀKUMI

42. Audzēkņu tiesības un pienākumus Varavīksnē nosaka  Latvijas Republikas Izglītības likuma 54. un 55. panti, Latvijas Republikas Bērnu tiesību aizsardzības likuma II un IV nodaļa. Detalizēti audzēkņu tiesības un pienākumi aprakstīti Iekšējās kārtības noteikumos.
43. Audzēkņu vecāku tiesības un pienākumus nosaka Latvijas Republikas Izglītības likuma 58. pants un Varavīksnes izstrādātie Iekšējās kārtības noteikumi.
44. Pedagogu tiesības un pienākumus nosaka Latvijas Republikas Darba likuma ceturtā sadaļa, Latvijas Republikas Izglītības likuma 51. un 52. pants un šis Nolikums. Detalizēti darbinieku pienākumi aprakstīti Darba kārtības noteikumos, darba līgumos un individuālos pienākumu aprakstos.

VI IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VADĪBA

45. Varavīksni vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dibinātājs.
46. Direktora atbildību nosaka Latvijas Republikas Izglītības likuma 30. pants, Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likuma 11. pants, darba līgums, amata apraksts un šis Nolikums.
47. Direktors vada Varavīksnes attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanas kvalitāti.
48. Direktora vietnieka pamatpienākumi ir organizēt vispārējās pirmsskolas un pamatizglītības pirmā posma (1.-4. klasē) izglītības programmu un Valsts pamatizglītības standarta īstenošanu.
49. Direktora vietnieka tiesības un pienākumi detalizēti noteikti darba līgumā un pienākumu aprakstā.
50. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai Varavīksne var izveidot Izglītības iestādes padomi.
51. Izglītības iestādes padome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likuma 13. pantu un direktora apstiprināto Izglītības iestādes padomes darbības nolikumu.
52. Izglītojošas un audzinošas darbības jautājumus risina pedagoģiskā padome.
53. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ietilpst visi pedagogi un Varavīksnes medmāsa – koordinators.
54. Pedagoģiskā padome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likuma 12. pantu un direktora apstiprināto Pedagoģiskās padomes darbības nolikumu.

VII IZGLĪTĪBAS IESTĀDES  IEKŠĒJIE NORMATĪVIE AKTI

55. Komercdarbības iekšējos normatīvos aktus izstrādā un apstiprina Dibinātājs.
56. Varavīksnes attīstības plānu izstrādā direktors un apstiprina Dibinātājs.
57. Izglītojošās darbības kārtību izstrādā Varavīksnes direktors un/vai mācību darba vadītājs, apstiprina Dibinātājs.
58. Interešu izglītības programmas izstrādā pedagogs, apstiprina Varavīksnes direktors.
59. Citus iekšējos normatīvos aktus izstrādā Varavīksnes direktors, apstiprina Dibinātājs.

VIII IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS TIESISKUMA NODROŠINĀŠANA

60. Varavīksnes darbības tiesiskumu nodrošina direktors.
61. Direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Dibinātājam – SIA “Privātsākumskola” valdes priekšsēdētājam, juridiskā adrese: Republikas iela 23, Liepāja LV 3401.
62. Darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Varavīksnes direktoram.
63. Varavīksnes direktora un darbinieku pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt mutiski, rakstiski vai elektroniski.

IX  IZGLĪTĪBAS IESTĀDES  SAIMNIECISKĀ DARBĪBA

64. Saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu un Latvijas Republikas Komerclikumu Varavīksne veic saimniecisko darbību.

65. Varavīksnes direktors ir tiesīgs:
slēgt īres un nomas līgumus;
slēgt līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu nepieciešamo darbu veikšanu un pakalpojumu saņemšanu.
66. Kontroli par Varavīksnes finansiāli saimniecisko darbību veic Dibinātājs.
67. Varavīksnē organizē izglītojamo ēdināšanu. Ēdinašanas bloka darbu kontrolē  direktors, Izglītības iestādes padome un Dibinātājs.

X FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA

68. Varavīksnes finanšu līdzekļus veido:
mācību maksa par izglītības pakalpojumiem;
valsts mērķdotācija sākumskolas pedagogu darba samaksai;
pašvaldības mērķdotācijas pirmsskolas un sākumskolas izglītības īstenošanai;
citi finanšu līdzekļi.
69. Citus finanšu līdzekļus var veidot:
fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
ienākumi par ēdināšanas pakalpojumiem;
maksa par mācību grāmatu iegādi;
ieņēmumi  par  telpu nomu  un  īri;
ieņēmumi  no citiem  maksas  pakalpojumiem.
70. Varavīksnes budžets nodrošina:
uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus;
darbinieku darba algas, nodokļus;
kvalitātes piemaksu papildus darba algai;
materiālās bāzes uzturēšanu, attīstību, mācību līdzekļu iegādi, aprīkojuma iegādi, pedagogu un izglītojamo materiālu stimulēšanu;
remonta un celtniecības darbu apmaksu.
71. Varavīksnes direktors ir atbildīgs par to, lai ziedojumi būtu brīvprātīgi.
72. Varavīksnes budžetu un budžeta tāmes apstiprina Dibinātājs.
73. Visu finanšu līdzekļu uzskaiti veic Dibinātājs.

XI IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REORGANIZĒŠANAS UN LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA

 74. Varavīksni reorganizē vai likvidē Dibinātājs.
XII GROZĪJUMI IZGLĪTĪBAS IESTĀDES NOLIKUMĀ

75. Grozījumus Nolikumā veic pēc Dibinātāja, direktora, Izglītības iestādes padomes vai
Pedagoģiskās padomes ierosinājuma.
76. Grozījumus Nolikumā izstrādā direktors, apstiprina Dibinātājs.

XIII CITI TIESĪBU AKTOS NOTEIKTIE IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PIENĀKUMI

77. Varavīksne organizē mācību grāmatu iegādi.
78. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un noteiktā veidā Varavīksne kārto lietvedību un arhīvu.
79. Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Varavīksne noteiktā laikā sagatavo atskaites un iesniedz Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldei un Izglītības un zinātnes ministrijai.
80. Varavīksne nodrošina darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošanu veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanai darbam un mācībām.
81. Varavīksne savā darbībā ievēro higiēnas normas un noteikumus, ko apstiprinājusi Latvijas Republikas Labklājības ministrija.
82. Ugunsdrošības noteikumu ievērošanu Varavīksnē nodrošina atbilstoši Latvijas Republikas likumam “Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums” un 2004. gada 17. februāra Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi”.
83. Varavīksne izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši skolvadības programmatūrai – Izglītības iestāde pase, pārskati, informācija par mācību programmām, personām un citu informāciju par Varavīksni.

Nolikumu izstrādāja privātsākumskolas “Varavīksne” direktore Ingvilda Parfjonova.
Nolikums saskaņots Pedagoģiskās padomes sēdē  Nr. 4, 2007.gada 28. augustā.