Liepājā, 2018. gada 20. februārī Nr. 3

 

PRIVĀTSĀKUMSKOLAS “VARAVĪKSNE”

NOLIKUMS

 

Izdots saskaņā ar

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,

Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

 

 1. Privātsākumskola “Varavīksne” un SIA “Privātsākumskola” (turpmāk – dibinātājs) dibināta vispārējā izglītības iestāde.
 2. Privātsākumskolas darbības tiesiskais pamats, kā arī citi normatīvie akti, kā arī Privātsākumskolas dibinātāja izdotie tiesību akti šajā nolikumā.
 3. Privātsākumskola ir juridiskas personas dibināta izglītības iestāde, tai ir savs zīmogs, simbolika, formas tērps.
 4. Privātsākumskolas juridiskā adrese: Republikas iela 23, Liepāja LV-3401.
 5. Dibinātāja juridiskā adrese: Republikas iela 23, Liepāja LV-3401.
 6. Privātsākumskolas izglītības programmu ieviešanas vietas:

6.1. Republikas iela 23, Liepāja, LV-3401;

6.2. Toma iela 19, Liepāja, LV-3401.

II. Privātsākumskolas darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

 1. Organizējot vienotu izglītības un audzēšanas procesu, kā arī nodrošinot valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, pamatizglītības valsts standarta noteikšanai mērķa sasniegšanai.
 2. Privātsākumskolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.
 3. Privātsākumskolas uzdevumi ir:

9.1. izvēlēties izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbus, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;

9.2. piedāvā izglītojamo vai apgūtās zināšanas un prasmes, kas ir vajadzīgas personības izaugsmei un izaugsmei, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;

9.3. izkoptā izglītojamā prasmi patstāvīgi mācās un pilnveidojas, pēc iespējas labāk izglītojot karjeras vadības prasmju apguvi un attīstot, vai arī iekļaujot viņus intereses, un tos iekļaujot augstākos izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēles iespējas;

9.4. labvēlīga izglītojamā pilnveidošanās par garīgo, emocionāli un fiziski attīstīto personību un izkopt veselīgo dzīvesveida paradumu;

9.5. sekmēt izglītojošo sociālo aktīvu un atbildīgo attieksmi pret sevi, ģimenes, sabiedrības, vides un valsts, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienīgā pilnveidotā izpratne par Latvijas Republikas Satversmi un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināšanas krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;

9.6. sadarboties ar izglītošajiem vecākiem cilvēkiem, kas realizē aizgādību, lai izmantotu izglītības ieguvējus;

9.7. piedāvātās izglītības programmas īstenošanā tiek izmantotas izglītības nepieciešamās izglītības programmas, tai skaitā elektroniskajā vidē; 

9.8. racionāli un efektīvi izmanto izglītību atvēlētos finanšu resursus.

III. Privātsākumskolā īstenojamās izglītības programmas

 1. Privātsākumskola īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

10.1. Pirmsskolas izglītības programma, kods: 01011111;

10.3. Pamatizglītības 1. posma (1.-6. Klase) programma, kods 11011111.

 1. Privātsākumskola var izvēlēties nozīmīgas interešu izglītības, tālākizglītības un citas izglītības programmas.

IV. Izglītības procesa organizācija

 1. Izglītības procesa organizācija Privātsākumskolā nosaka Izglītības likums, vispārējie izglītības likumi, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, darba kārtības noteikumi, iekšējie kārtības noteikumi un citi pilsoņi, kas darbojas privātajos likumos.
 1. Mācību ilgumu nosaka vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienu nosaka Ministru kabinets. Mācību darba organizācijas pamatforma un mācību stunda, tās ilgumu nosaka direktors. Mācību stundu slodzes sadalījums pa dienu atspoguļo mācību priekšmetu stundu sarakstu.

Pirmsskolas izglītības pakāpe mācību vielas apguvei ikreizēja plānošanas rotaļnodarbības vai integrēta mācību vielas lietošana bērna fiziskajos, psihiskajos un sociālajos attīstījumos.

 1. Izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu, kas ir klasiska un atskaitīšana nav Privātsākumskolas notiek Ministru kabineta noteiktā kārtībā.
 1. Privātsākumskola nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas līmeni, ievērojot valsts izglītības standartu noteikšanu. Katra mācību priekšmeta pārbaudes dati ir piemēroti laika posmā, kad tiek veikts vērtēšanas kritērijs, kā noteikts mācību priekšmeta pedagogi. Pārbaudījumu grafiks tiek piegādāts saskaņoti ar direktoru katra semestra sākumā.
 1. Privātsākumskolā un pagarinātās dienas grupa, kura darbojas saskaņā ar iekšējiem noteikumiem.
 1. Pamatizglītības izglītības programmu apguvi apliecina liecība, ko izglītojamajiem izsniedz divi reizes gadā – pirmā semestra beigās un mācību gada beigās.

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi

 1. Izglītojamās tiesības, pienākumus un atbildības noteiktos izglītības līmeņus, bērnu tiesību aizsardzības likumus, citos ārējos normatīvos aktus, kā arī iestādes iekšējos normatīvos aktus.

VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

 1. Privātsākumskolu vada direktors, kurš pieņems un atbrīvos no darba dibinātāja normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
 1. Izglītības likumi, vispārējās izglītības likumi, bērnu tiesību aizsardzības likumi, Fizisko personu datu apstrādes likumi un citos normatīvie akti. Direktora tiesības, pienākums un atbildība par precīzu darba līgumu un amata aprakstu.
 1. Pedagogus un citas vienkāršas pieņemšanas reizes atbrīvo Privātsākumskolas direktors normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un visiem citiem konkrētu uzdevumu veikšanas.
 1. Privātsākumskolas pedagoģiskās tiesības, pienākumi un atbildība noteiktajiem izglītības līmeņiem, bērnu tiesību aizsardzības likumiem, Fizisko personu datu apstrādes likumiem, Darba likumiem un citos normatīvajos aktos. Pedagogas tiesības, pienākums un atbildība precīzi definēts darba līgums un amata apraksts.
 1. Privātsākumskolas citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildības noteiktas darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildības precizitātes darba līgums un amata apraksts.

VII. P rivātsākumskolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

 1. Privātsākumskolas direktoram un pienākums nodrošināt Skolas padomes izveidošanu un darbību.
 1. Skolas padomes kompetenci nosaka izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar Skolas padomes darbības regulējošo normatīvo aktu aktu, ko, saskaņojot direktoru, izdod padome.

VIII. Privātsākumskolas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

 1. Pedagoģiskās padomes izveidošanas laikā, kad darbojas vispārējās izglītības likumi un citi normatīvie akti.
 2. Pedagoģisko padomi vada direktors.

IX. Privātās izglītības iestādes iekšējā normatīvā akta pieņemšanas kārtība un iestādes amatpersonas, kas ir privātpersonas, bet neattiecas uz iesniegšanu, var apstrīdēt iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību.

 1. Privātsākumskola saskaņā ar izglītības likumdošanu , vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī šajā nolikumā noteiktais patstāvīgi izstrādātais un izdodāmais Privātsākumskolas iekšējais normatīvo aktu akts.
 1. Privātsākumskolas izdotu administratīvo aktuālo vai faktisko rīcību privātpersonu var apstrīdēt, bet neattiecināt uz iesniegto iestāžu dibinātāju SIA “Privātsākumskola”, Republikas ielā 23, Liepājā, LV-3401.

X. Privātsākumskolas saimnieciskā darbība

 1. Privātsākumskola ir patstāvīga finanšu, saimnieciskā un cita darbinieka saskaņā ar izglītības līmeņa pieaugumu un citos normatīvajos aktos noteikto.
 2. Atbilstoši normatīvie akti nosaka noteikto direktoriju, saskaņojot ar dibinātāju, un sasaistot ar slēgtu juridisko palīdzību, bet nodrošinot, ka visi pārējie privātā sektora darbinieki strādā ar privātu ēdināšanu, kā arī sniedz netraucētu izglītības programmu.

XI. Privātsākumskolas finansēšanas avoti un kārtība

 1. Privātsākumskolas finansēšanas avotus ANO kārtību nosaka Izglītības likums , Vispārējās izglītības likums ANO Citi normatīvie akti.
 2. Privātsākumskolā ir noteikta mācību maksa. Valsts un pašvaldības piedalīšanās Privātsākumskolas finansēšanas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
 3. Privātsākumskola var izmantot papildu finanšu līdzekļus:

36.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;

36,2. sniedzot maksas pakalpojumu nolikumā noteiktajos gados;

36.3. no citiem ieņēmumiem.

 1. Papildu finanšu līdzekļi tiek aprēķināti budžeta kontā un izmantojami tikai:

37.1. Privātsākumskolas attīstību;

37,2. mācību līdzekļu iegādei;

37.3. iestādes ērtijuma iegādei;

37.4. pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai.

XII. Privātsākumskolas reorganizācija un likvidācijas kārtība

 1. Privātsākumskolu reorganizē vai likvidē dibinātāju normatīvajos aktos noteikto kārtību, paziņojot par Izglītības iestāžu reģistru.

XIII. Privātsākumskolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

 1. Privātsākumskola, kas attiecas uz izglītības likumiem, vispārējiem izglītības likumiem, izstrādātajiem Privātsākumskolas “Varavīksne” nolikumu. Nolikumu apstiprina dibinātājs.
 2. Grozījumu nolikums var parādīties pēc privātsākumskolas dibinātāja iniciatīvām, direktora vai Skolas padomes, Pedagoģisko padomes priekšlikumuuma.
 1. Grozījumu nolikumā izstrādātais Privātsākumskola un apstiprina dibinātājs.

XIV. Citi būtiski NOTEIKUMI, Kas NAV pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu,  Izglītības likumu ANO citiem normatīvajiem aktiem 

 1. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātājos noteikto laiku Privātsākumskola veicina dokumentu un arhīvu pārvaldību.
 2. Privātsākumskola normatīvajos aktos nosaka kārtīgu sagatavošanas valsts statistikas pārskatu un pašnovērtējuma ziņojumu.
 1. Privātsākumskola normatīvajos aktos nosaka, kā pareizi rīkoties kompetentu institūciju par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumiem, norādot ieteikumu ieviešanu.

45. Privātsākumskola normatīvajos aktos nosaka, kā paredzot aktīvo atbalstu, un sniedzot informāciju par karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem.

 1. Privātsākumskola normatīvajos aktos tiek piegādāts, jo kā vispārējs izglītojamo profilaktisko veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs.
 2. Privātsākumskola sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību Privātsākumskolā un tās organizētajā pasākumā

47.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;

47.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektriskās drošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanas.