2018. gada 28. augustā, Nr. 3

Privātsākumskola “Varavīksne”

SKOLAS PADOMES REGLAMENTS

Izstrādāts saskaņā ar:

Vispārējās izglītības likuma 13. pantu

Privātsākumskolas “Varavīksne” Nolikuma 7. nodaļas 24., 25. punktu

 

I Vispārīgie noteikumi

 1. Skolas padomi (turpmāk tekstā – Padome) izveido sadarbības nodrošināšanai starp Privātsākumskolu “Varavīksne” (turpmāk tekstā – Varavīksne), vecākiem un sabiedrību.
 2. Padome ir padomdevēja, tai nav lēmējvara.

II Skolas padomes sastāvs

 1. Skolas padomes sastāvā var būt:
  • visi izglītojamo vecāki, kuri nav Varavīksne darbinieki;
  • pedagogi, kuri nav izglītojamo vecāki;
 2. Padomes darbu koordinē direktors.

III Skolas padomes darbības mērķis un uzdevumi

 1. Mērķis – sekmēt Varavīksnes darbības attīstību.
 2. Skolas padomes darbības uzdevumi:
  • pārstāvēt Varavīksnes intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās institūcijās;
  • regulāri iepazīties ar Varavīksnes darbību un darba rezultātiem;
  • izstrādāt ierosmes Varavīksnes attīstības plānam un plānā izvirzīto mērķu sasniegšanai; izskatīt vecāku priekšlikumus un ierosinājumus;
  • veicināt materiālās bāzes pilnveidošanu un saglabāšanu;
  • veidot pirmsskolas, sākumskolas un interešu izglītības grupu sadarbību;
  • piedalīties Varavīksnes sabiedrisko pasākumu organizēšanā.
 3. Padomes sēdes tiek organizētas ne retāk kā 2 reizes gadā, tās protokolē.

IV Skolas padomes tiesības

 1. Padome ir tiesīga izteikt priekšlikumus direktoram visos ar Varavīksni saistītajos jautājumos.
  • vecāku pārstāvju lēmumu pieņemšana – Vecāku sapulce, kurā tiek izteikti priekšlikumi;
  • lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu;
  • pedagogi un direktors protokolā apkopo vecāku sapulcēs pieņemtos lēmumus un informē par tiem Pedagoģisko padomi.

V Noslēguma jautājumi

 1. Izmaiņas un papildinājumus apspriež Pedagoģiskās padomes sēdē.
 2. Atzīt par spēku zaudējušu 2008. gada 28. augustā apstiprināto Skolas padomes darbības nolikumu.