Kārtība kādā Privātsākumskolā “Varavīksne” veic personas datu apstrādi

 1. Personas datu apstrādi veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Privātsākumskola”, Republikas ielā 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63426918, elektroniskā pasta adrese: privatsakumskola@apollo.lv
 2. Personas datu apstrādes mērķi:
  • darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai,
  • izglītības programmu īstenošana un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
 3. Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats:
 • Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts, Darba likums u.c. normatīvie akti, kas reglamentē darba tiesiskās attiecības);
 • Leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts) saņemot pretendenta pieteikumu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Privātsākumskola” rodas tiesiska interese apstrādāt pretendenta saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi.
 1. Personas datu iespējamie saņēmēji:
 • Privātsākumskola “Varavīksne” direktore, atlases procesa vadīšanai,
 • citi vadošie darbinieki atbilstoši kompetencei, kandidāta izvērtēšanai attiecīgajam amatam,
 • Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas IT daļa (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu administrēšana).
 1. Noslēdzot Darba līgumu, darbinieks tiek informēts par personu datu izmantošanu un apstrādi līguma izpildes ietvaros – VIIS, skolas mājas lapā varaviksne.info, www.facebook.com skolas profilā, skolas telpās pie radošiem darbiem un citur, pēc savstarpējas vienošanās.
 2. Noslēdzot Līgumu par pakalpojumu sniegšanas procesu, klients tiek informēts par personu datu izmantošanu un apstrādi līguma izpildes ietvaros – VIIS, skolas mājas lapā varaviksne.info, www.facebook.com skolas profilā, skolas telpās pie radošiem darbiem un citur, pēc savstarpējas vienošanās.
 3. Darbinieku atlasei personas dati tiks glabāti 3 mēnešus pēc darbinieku atlases beigām. Ja personas CV tiks saņemts, kad nenotiek atlases process un tāds netiks uzsākts, tad personas dati tiks glabāti 1 mēnesi.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

 1. pieprasīt Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Privātsākumskola” piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot rakstisku pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
 2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Liepājas pilsētas Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 63422331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv